Skip to main content Accessibility help
×
×
Home
  • Print publication year: 2005
  • Online publication date: September 2009

Appendix 2 - Extracts from the transcription

Summary

These extracts provide a fuller illustration of the transcription described in Chapter 3. Capulet illustrates some of the more conservative choices discussed there.

From the beginning of Act I, Scene 2:

CAPULET

But Montague is bǝʊnd as well as ǝɪ,

In penaltǝɪ alǝɪke; ǝn tis nat ha:ɹd, ǝ think,

Fǝɹ men so: o:ld as we: tǝ ke:p the pe:ce.

PARIS

4 Of honouɹǝble recknin a:ɹǝ yǝ bo:th,

5 ǝn pitǝɪ tis yǝ lived ǝt odds sǝ long.

6 But nǝʊ, mɪ lo:ɹd, hwɑt se: yǝ tǝ mɪ syuit?

CAPULET

7 But se:yin o:ɹ hwɑt ǝɪ ǝv said bɪfo:ɹ:

8 Mɪ chǝɪld is yɪt a stre:ngeɹ in the wɑɹld;

9 Shɪ ath nat se:n the che:nge ǝ fo:ɹte:n ye:ɹs,

10 Let two mo:ɹ sɤmǝɹs witheɹ in thǝɹ prǝɪde,

11 ɛ:ɹ we: me: think ǝɹ rǝɪpe tǝ be: a brǝɪde.

PARIS

12 Yɤngeɹ than she ǝɹ happǝɪ mɤtheɹs me:de.

CAPULET

13 ǝn too soon ma:ɹed ǝɹ tho:se so: eaɹlǝɪ me:de.

14 ea:ɹth ǝth swællowed a:ll mɪ ho:pes but she:;

15 Shɪz the ho:peful le:dǝɪ of mɪ eaɹth.

16 But woo ǝɹ, gentle Paɹis, get ǝɹ ha:ɹt.

17 Mɪ will tǝ heɹ consent is but a pa:ɹt,

18 This nǝɪght ǝ ho:ld an o:ld accɤstomed fest,

19 Whe:ɹeto ǝɪ ave invǝɪted mænǝɪ a gest,

20 Sɤch as ǝɪ lɤve; ǝn you amɤng the sto:ɹe,

21 O:n mo:ɹe, mo:s welcome, me:kes mɪ nɤmbeɹ mo:ɹe.

22 ǝt mǝɪ po:ɹ hǝʊse look to bɪho:ld this nǝɪght

23 Eaɹth-treadin sta:ɹs that me:k da:ɹk heaven lǝɪght.

Recommend this book

Email your librarian or administrator to recommend adding this book to your organisation's collection.

Pronouncing Shakespeare
  • Online ISBN: 9780511487019
  • Book DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511487019
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to *
×