Hostname: page-component-546b4f848f-zwmfq Total loading time: 0 Render date: 2023-06-04T09:59:01.253Z Has data issue: false Feature Flags: { "useRatesEcommerce": true } hasContentIssue false

New inscriptions from the Choria Considiana: Çalçak Roman necropolis

Published online by Cambridge University Press:  29 June 2016

Hale Güney*
Affiliation:
İpek University, Ankara, Turkey

Abstract

This paper presents the initial results of an epigraphic survey of a Roman imperial estate, carried out in 2014 in northern Choria Considiana, today encompassing the area of Mihalıççık in Eskişehir, located between the Sakarya (Sangarios) river to the north and the Porsuk (Tembris) river to the south. The paper focuses on ten funerary inscriptions found in situ in the Çalçak Roman necropolis, 4km distant from Dinek village in Mihalıççık. All these inscriptions, found on the northern edge of the Choria Considiana, contain information relating to the social and economic status of the inhabitants of the estate, and also offer evidence about stone quarries and stonemasonry in the region. The paper begins with a presentation of the historical geography of the region, and then evaluates the new inscriptions against the existing evidence about the Choria Considiana with reference to the social and economic infrastructure of the area; important questions about the social, economic and cultural life of the region are posed. The article concludes with a catalogue of the inscriptions.

Özet

Bu makalede kuzeyde Sakarya (Sangarios) ve güneyde Porsuk (Tembris) nehirleri arasında yer alan ve Roma döneminde Khoria Konsidiana olarak adlandırılan mülk alanının kuzeyini oluşturan Eskişehir iline bağlı Mihalıççık ilçesinde 2014 yılında yürütülen epigrafik yüzey araştırmasının ilk sonuçları sunulmaktadır. Makale, Mihalıççık ilçesine bağlı Dinek köyüne 4 km uzakta olan Çalçak Roma nekropolisinde in situ olarak bulunan on yazıta odaklanmaktadır. Keşfedilen bu yeni yazıtlar mülk alanında yaşayan sakinlerin sosyo-ekonomik durumları hakkında bilgi sağlarken bölgedeki taş ocakları ve taş işçiliği konusunda da fikir vermektedir. Makale bölgenin tarihsel coğrafyası ile başlamakta, ardından keşfedilen yazıtlar Khoria Konsidiana ve genel olarak bölge hakkında bilinen veriler ışığında değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı konusunda pek çok soruyu da beraberinde getirmektedir. Makale yazıtların bir kataloğu ile son bulmaktadır.

Type
Articles
Copyright
Copyright © The British Institute at Ankara 2016 

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)