Skip to main content Accessibility help
×
×
Home

Wooden churches and their paintings in the Maramureş region of Romania: a preliminary study

  • Fran Weatherhead (a1)
Abstract

In Europe the tradition of building in wood, which has roots reaching back into antiquity, is now mostly lost. Wooden architecture does, however, survive in parts of Eastern Europe, particularly in Romania. In addition to their architectural interest, the buildings contain a rich legacy of folk-art.

Copyright
References
Hide All
Antonescu, V. 1967. Restaurarea ctorva biserici de lemn din Maramureş, Monumente Istorice Studii si Lucrari de Restaurare 1967/2: 133–49.
Bruce HOADLEY, R. 1978. The dimensional response of wood to variation in relative humidity. London. IIC conference ‘The conservation of wood in painting and the decorative arts’ pre-;prints: 16.
Buxton, D. 1981. The wooden churches of eastern Europe: an introductory survey. Cambridge: Cambridge University Press.
DrĂGUŢ, V. 1976. Dictionar enciclopedic de artă medievala Românească. Bucureşti: Editura Ştiintifă ş;i Enciclopediă.
MÂNDRESCU, G. 1982. Biserici de lemn dinţ ara Năsăudului şi din tinutul Bistritei, in Pascu, et al. [1982): 161–92, 313–15.
PASCU, Ş.V., VĂTĂIANU, M., Porumb, C., Justinian, C., BĂRBULESCU, M., SabĂ;, N., MÂNDRESCU, G., Tarnavschi, B., Morar&, A. & ToŞA., I. 1982. Monumente istorice şi de artă religiosa din arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului. Cluj-Napoca: Arhiepiscopia ortodoxă Romană.
Pop-BRATU, A. 1982. Pictură murală Maramureşeană. Meşteri zugravi §i interferenţe stilistice. Bucureşti: Editura Meridiane.
Pop-BRATU, A. & Pop, M. 1980. Technique des peintures des églises en bois de Maramureş, in Colloque sur la conservation et la restauration des peintures murales, Suceava, Roumanie, Juillet 1977: 100106. Bucarest: Conseil du Culture et de PEducation Socialiste/ICOMOS.
Porumb, M. 1982. Biserici de lemn din ţara Maramureş;ului, in Pascu, et al. (1982): 99158, 309–11.
ŞTEFĂNESCU, I.D. 1967. Biserica din Şurdeşti. Baia Mare.
ŞTEFĂNESCU, I.D. 1968. Arta veche a Maramuresului. Bucureşti: Editura Meridiane.
Tarnavschi, B. 1982. Biserci de lemn din ţara Lăpuşului şi din ţara Chioarului, in Pascu, et al. (1982): 133–58, 311–13.
ToŞA, I. 1973. Probleme de evoluţie planimetricăa a bisericilor de lemn din Transilvania, Anarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei 1971-3 6: 227–53. Cluj-Napoca.
VĂTĂŞIANU, V. 1982. Consideraţiuni privind evoluţia arhitecturii ecleziastice pe teritoriul arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, in Pascu, et al. (1982): 3540, 306–7.
Recommend this journal

Email your librarian or administrator to recommend adding this journal to your organisation's collection.

Antiquity
  • ISSN: 0003-598X
  • EISSN: 1745-1744
  • URL: /core/journals/antiquity
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to? *
×

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed