Skip to main content
×
×
Home

Verrycken K.: De vroegere Philoponus. Een studie van het Alexandrijnse Neoplatonisme. (Klasse de Letteren, Jaargang 56, No. 153.) Pp. 284. Brussels: Paleis der Academiën, Verhandelingen van de Koninklijke Academie der Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1994. Paper.

  • Peter Lautner (a1)
Copyright
Recommend this journal

Email your librarian or administrator to recommend adding this journal to your organisation's collection.

The Classical Review
  • ISSN: 0009-840X
  • EISSN: 1464-3561
  • URL: /core/journals/classical-review
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to? *
×

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 2 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 34 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between September 2016 - 18th January 2018. This data will be updated every 24 hours.