Skip to main content Accessibility help
×
Home

Barcelona, a Medieval Capital

  • Flocel Sabaté (a1)

Abstract

  • An abstract is not available for this content so a preview has been provided below. Please use the Get access link above for information on how to access this content.

Copyright

References

Hide All
1. Ruiz Doménec, J. E. (1977) The urban origins of Barcelona: agricultural revolution or commercial development? Speculum, 52, pp. 265–286; J. E. Ruiz Doménec (1996) Iluminaciones sobre el pasado de Barcelona. In: D. Abulafia and B. Garí (eds), En las costas del Mediterráneo Occidental (Barcelona: Omega), pp. 65–71.
2. Banks, P. (1991) Estancament i nou començ. El Barcelonès al segle XII. In: A. Pladevall (ed.), Catalunya Romànica (Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana), vol. XX, pp. 81–82; S. Bensch (1995) Barcelona and its Rulers, 1096-1291 (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 85–276.
3. Rius Serra, J. (1947) Cartulario de ‘Sant Cugat’ del Vallès (Barcelona: CSIC), vol. III, p. 83.
4. Font i Rius, J. M. (1975) Formació del municipi. In: Agustí Duran i Sanpere (Ed.), Història de Barcelona (Barcelona: Editorial Aedos), vol. I, pp. 280281.
5. Bisson, T. N. (1984) Fiscal Accounts of Catalonia under the Early Count-Kings (1151–1213) (Los Angeles, London: University of California Press), vol. I, pp. 111121.
6. Udina, A. M. (1989) Els empenyoraments al pla de Barcelona en els segles XI i XII. In: A. M. Adroer (ed.), Historia urbana del Pla de Barcelona (Barcelona: Ajuntament de Barcelona), p. 264.
7. Sabaté, F. (2009) Oligarchies and social fractures in the cities of Late Medieval Catalonia. In: M. Asenjo-González (ed.), Oligarchy and Patronage in Late Medieval Spanish Urban Society (Turnhout: Brepols), pp. 9–16; F. Sabaté (1995) Les factions dans la vie urbaine de la Catalogne du XIVe sècle. In: P. Sénac (ed.), Histoire et archéologie des terres catalanes au Moyen Âge (Perpignan: Presses Universitaires de Perpignan), pp. 133–140.
8. Sabaté, F. (2007) El sometent a la Catalunya medieval (Barcelona: Rafael Dalmau editor), pp. 7984.
9.Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, fons municipal B-1, book 2, f. 2v.
10. Fàbrega, A. (1995) Diplomatari de la catedral de Barcelona (Barcelona: Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona), p. 386.
11. Puig, P., Ruiz, V. and Soler, J. (2011) Diplomatari de Sant Pere i Santa Maria d’Ègara Terrassa 958-1207 (Barcelona: Fundació Noguera), p. 310.
12. Bastardas, J. (1991) Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII (Barcelona: Fundació Noguera), pp. 9497.
13.Arxiu de la Corona d’Aragó, Reial Patrimoni, Mestre Racional 1475-1, f. 82r.
14.Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, fons municipal B-VI, book, 1451-1452, f. 131r.
15. Cruz, J. (1990) Els Privilegis de la vila d’Igualada (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat), p. 68.
16. Martínez-Ferrando, J. E. (1936) Pere de Portugal, ‘rei dels catalans’ vist a través dels registres de la seva cancelleria (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans), p. 245.
17. de Palencia, A. (1999) Gesta Hispaniensia ex Annalibus suorum dierum collecta (Madrid: Real Academia de la Historia), vol. 2, p. 236.

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed