Skip to main content
×
×
Home

Why Has Religiosity in Poland not Changed since 1989? Five Hypotheses

  • Irena Borowik (a1)
Abstract
Abstract

Attitudes about religion in Polish society have scarcely changed since 1989, in spite of radical political and economic transformation over the past 20 years, as survey data show. The question is why? In the following article, the author develops five alternative hypotheses to explain this phenomenon. Each of the hypotheses relates to some function of religion that is relevant in contemporary times. Among other things, historical circumstances, the role of Catholicism as a civil religion, security, and hidden privatization form the context in which one may explain the continuing vitality of religion in Poland.

Copyright
Corresponding author
Address correspondence and reprint requests to: Irena Borowik, Institute of Sociology, Jagiellonian University, ul. Grodzka 52, 31-044, Kraków, Poland. E-mail: uzborowi@cyf-kr.edu.pl
References
Hide All
Borowik I. 1997. Procesy instytucjonalizacji i prywatyzacji religii w powojennej Polsce (The Processes of Institutionalization and Privatization of Religion in Post-war Poland). Kraków, Poland: Wydawnictwo UJ.
Borowik I., and Doktór T.. 2001. Pluralizm religijny i moralny w Polsce. Raport z badań (Religious and Moral Pluralism in Poland. Research Report). Kraków: Nomos.
Bruce Steve. 2002. God is Dead. Secularization in the West. Oxford, UK: Blackwell Publishing.
Burdziej Stanisław. 2006. “Religia obywatelska a tożsamość narodowa w Stanach Zjednoczonych (Civil Religion and National Identity in the United States).” Sprawy Narodowościowe (National Issues) 28:103117.
Greeley Andrew. 1989. Religious Change in America. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Grotowska Stella. 1999. Religijność subiektywna. Studium socjologiczne na podstawie wywiadów narracyjnych (Subjective Religiosity. Sociological Study Based on Narrative Interviews). Kraków, Poland: Nomos.
Hall Dorota. 2007. New Age w Polsce (New Age in Poland). Warszawa, Poland: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Kubiak Anna E. 2005. A jednak New Age (Neverthless New Age). Warszawa, Poland: Jacek Santorski & Co, Agencja Wydawnicza.
Mariański Janusz. 2004. Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej (Religiosity of Polish Society. An attempt of Sociological Synthesis). Kraków, Poland: Nomos.
Marody Mirosława. 2002. “Przemiany religijności Polaków (Changes of Religiosity of Poles).” In Polacy wśród Europejczyków. Wartości społeczeństwa polskiego na tie innych krajów europejskich (Poles among Europeans. Values of Polish Society in the Context of Other European Countries), eds. Marody Mirosława and Jasińska-Kania Aleksandra. Warszawa, Poland: Scholar, 146167.
Michel Patrick. 1995. Kościół katolicki a totalitaryzm (The Catholic Church and Totalitarianism). Warszawa, Poland: Nieza1eżna Oficyna Wydawnicza.
Norris Pippa, and Inglehart Ronald. 2006. Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie (Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide). Kraków, Poland: Nomos.
Pace Enzo. 1998. La nation italienne en crise. Perspectives européenne (The Italian Nation in Crisis. European Perspectives). Paris, Bayard Éditions.
Pèrez-Diaz Victor. 1996. Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii (The Return of Civil Society. Re-emergence of Democratic Spain). Kraków, Poland: Znak and the S. Batory Foundation.
Piwowarski Władysław. 1971. Religijność wiejska w warunkach urbanizacji. Studium socjologiczne (Rural Religiosity under Process of Urbanization). Warszawa, Poland: Biblioteka Więzi.
Prymas Glemp. 1995. Do Europy przez Jasnĕ Górę (To Europe via Jasna Góra). Niedziela, August 27, 1995.
Slany Krystyna. 2002. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie (Alternative Forms of Family Life in the Postmodern World). Kraków, Poland: Nomos.
Stark Rodney, and Bainbridge William S.. 2000. Teoria religii (A Theory of Religion). Kraków, Poland, Nomos.
Zaręba Sławomir H. 2008. Wkierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej młodzieży (Into what Kind of Religiosity? Studies on Catholicsm of Polish Youth). Warszawa, Poland: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
Recommend this journal

Email your librarian or administrator to recommend adding this journal to your organisation's collection.

Politics and Religion
  • ISSN: 1755-0483
  • EISSN: 1755-0491
  • URL: /core/journals/politics-and-religion
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to? *
×

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 3
Total number of PDF views: 30 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 143 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between September 2016 - 21st January 2018. This data will be updated every 24 hours.