Skip to content
Cart 
Register Sign in
Keys to Learning Game and Alphabet Wall Frieze IsiXhosa

Sorry, the product you are trying to view is not available in your country.

  • ISBN:9780521147897
  • Format:Mixed media product
  • Subject(s):Educational Games
  • Author(s):
  • Available from: September 2021

Sorry, the product you are trying to view is not available in your country.

  • DESCRIPTION

    This Keys to Learning Pack is comprised of the IsiXhosa Alphabet Game and IsiXhosa Alphabet Wall Frieze. Ufanele abantwana abaneminyaka emi-5 ukuya kweyi-9 (amabanga aphantsi). Umdlalo we-alfabhethi NgesiXhosa: Unceda abafundi baqaphele izintlu ze-alfabhethi (konobumba abancinci nabo bakhulu). Ufundisa ngesandi soluhlu lwe-alfabhethi nganye ngokudibanisa izandi nemizobo yezinto ezaziwayo. Unikeza ithuba lokuziqhelisa ngobuchule obubalelekileyo bokwahlukanisa phakathi kwezifundo ezandulela ukufunda imizobo nezandi. Ufanele abantwana abaneminyaka emi-5 ukuya kweyi-9 (amabanga aphantsi). Oonotsheluza abaseludongeni be-alfabhethi NgesiXhosa: Baqulathe amakhasi emifanekiso amibalabala-e alfabhethi nganye. Ikhasi ngalinye liqulathe unobumba we-alfabhethi (oonobumba abancinane nabakhulu), nomfanekiso wegama eliqala ngesandi sikanobumba (umzekelo, ldquo;aArdquo; nomfanekiso we-apile). ISBN: 9780521147897

  • Contents

Please sign in to access your account

Cancel

Not already registered? Create an account now. ×

Other Cambridge websites

Cambridge Mathematics logo

Need a local sales consultant?

Join us online

This site uses cookies to improve your experience. Read more Close

Thank you for your feedback which will help us improve our service.

If you requested a response, we will make sure to get back to you shortly.

×
Please fill in the required fields in your feedback submission.
×