Skip to content
Cart

Your Cart

×

You have 0 items in your cart.

Subtotal: 0

Register Sign in
Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa Ifayile Katitshala Ibanga le-10

R342.98

Add to cart Add to wishlist Find sales consultant
× This is a Sterling guide price. You will be invoiced in the appropriate currency for your country.
 • ISBN:9781107603387
 • Format:Paperback
 • Subject(s):isiXhosa Home Language CAPS
 • Author(s):Jacqueline Nondumiso Mdekazi, Tommy Ndzima Kabanyane
 • Available from: January 2030

I-Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa ibhalwe liqela lababhali abanamava ukuqinisekisa umoya.

R342.98

Add to cart Add to wishlist Find sales consultant
× This is a Sterling guide price. You will be invoiced in the appropriate currency for your country.

Send a Query

formRow
×
 • DESCRIPTION

  I-Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa ibhalwe liqela lababhali abanamava ukuqinisekisa umoya. Imithetho-siseko nomxholo wenkcazelo yePolisi kaZwelonke yeKharikhyulamu nokuHlola (CAPS) ezitolikiweyo kwaye ezikhoyo kwincwadi yomfundi nakwisikhokelo sikatitshala. Isikhokelo Sikatitshala: Isikhokelo Sikatitshala esibanzi nesinezinto ezintsha. Kule sikhokelo kufakwe iNkcazelo yePolisi kaZwelonke yeKharikhyulamu nokuHlola yamaBanga 10-12. Kunikwe iingcebiso zokufundisa umsebenzi ngamnye okwincwadi yomfundi. Yonke imibuzo ebuzwe kwincwadi yomfundi iphendulwe kule sikhokelo. Le sikhokelo sikwaqulathe nezakhono nolwazi ekufuneka zifundisiwe kweli banga. Kukho noluhlu lwezixhobo onokuzisebenzisa xa ufundisa. Isigama esifakwe kule sikhokelo seso sikwiPolisi.

 • Contents
 • CONTENTS
  • Isahluko soku-1: UMzantsi Afrika Omtsha
  • Ukuphulaphulela ukuqonda: oluxhobisayo, oluphicothayo nokuncomayo
  • Iimpawu eziphambili zokufundwayo
  • Uncwadi: Iimpawu zenoveli
  • Ukubhala ileta yobuhlobo
  • Ileta yaseburhulumenteni – Ileta yesikhalazo
  • Ingxoxo-mpikiswano
  • Ukukrwaqula
  • Ufundo loncwadi – Iimpawu zenoveli
  • Isincoko esixoxayo
  • Isahluko sesi-2: Isifo ugawulayo nentsholongwane yaso
  • Ukuphulaphulela ukuqonda
  • Uvavanyo lokuqond
  • Ufundo loncwadi – Iimpawu zenoveli
  • Ukubhala ingxelo
  • Ukwenza incoko
  • Ukufundela ukuqonda: Ukuphuhlisa isigama – Amagama emboleko, izihlonipho, amaqhalo
  • nezaci, isinye nesininzi, izifinyezo noonobumba bokuqala begama, amahlumela
  • Ukufundela ukuqonda – Ukusetyenziswa kolwimi
  • Isahluko sesi-3: Ukhenketho nenkcubeko
  • Ukuphulaphula nokuthet izimaphambili, izinciphiso, isimamva u-kazi
  • Uncwadi – Iimpawu zesihobe
  • Ukubhala incoko yababini
  • Isahluko sesi-3: Ukhenketho nenkcubeko
  • Intetho engalungiselelwanga
  • Ukubhala isishwankathelo
  • Ufundo loncwadi – Iimpawu zesihobe
  • Ukubhala ingxoxo
  • Imisebenzi yohlolo olusesikweni
  • Uvavanyo lokuqonda
  • Ukubhala isincoko
  • Ukubhala umhlathi
  • ICANDELO A
  • Uvavanyo lokuqonda
  • Ukusetyenziswa kolwimi
  • ICANDELO B
  • Isishwankathelo
  • Ukubhalwa kwemisebenzi esesikweni
  • Isahluko sesi-4: Ezemidlalo
  • Udliwano-ndlebe
  • Iindlela zokufunda
  • Uncwadi – Iimpawu zedrama
  • Ukubhala udliwano-ndlebe
  • Intetho elungiselelweyo
  • Ukubhala isishwankathelo
  • Uncwadi – Iimpawu zedrama
  • Isincoko esibalisayo
  • Isahluko sesi-5: Unxibelelwano
  • Iincoko zababini ezingekho sikweni
  • Ukufundela ukuqonda – Ukutolika izicatshulwa ezibonwayo
  • Ufundo loncwadi – Iimpawu zedrama
  • Ukubhala ileta yokucela nokubhala ileta yesicelo somsebenzi
  • Ileta yorhwebo – Ileta yokuodola neleta yentengo
  • Ingxoxo yephaneli
  • Ukufundela ukuqonda – Ukuphuhlisa isigama – izifanokuthi, izichasi, izafobe, ukusetyenziswa
  • kwezichazi-magama
  • Ukufundela ukuqonda – Ukusetyenziswa kolwimi: izibizo, izimelabizo, izichazi, iziphumlisi
  • Ukufundela ukuqonda – Ukusetyenziswa kolwimi
  • Isigxeko-ncomo
  • UVIWO LWAPHAKATHI ENYAKENI
  • Isahluko sesi-6: Ungcoliseko
  • Iintlanganiso neenkqubo zentlanganiso
  • Uvavanyo lokuqonda – Ukunika intsingiselo yebali
  • Uncwadi – Iimpawu zedrama
  • Ileta eya kumhleli, i-ajenda nemizuzu yentlanganiso
  • Isahluko sesi-7:Umculo
  • Ukubalisa ibali
  • Isigama – oomabizwafane, oomabizwahluke, oontsingiselo-ninzi, isiduna nesikhomokazi
  • Ukufundela ukuqonda – Ukusetyenziswa kolwimi – ukwakhiwa kwezivakalisi nezenzi, izixando zezenzi, iindidi zezenzi, iintlobo zezenzi, imihlathi
  • Ukufundela ukuqonda – Ukusetyenziswa kolwimi – iindidi zezibanjalo, izifanekisozwi, izikhuzo, amagatya abalwayo
  • Uncwadi – Iimpawu zebali elifutshane
  • Ukubhala isincoko esichazayo
  • Ukwenza intetho engalungiselelwanga
  • Iindlela zokufunda
  • Ufundo loncwadi – Iimpawu zebali elifutshane
  • Ukubhala intetho
  • Isahluko sesi-8: Umbane nokhuseleko
  • Ukwenza intetho engalungiselelwanga
  • Ukubhala isishwankathelo
  • Uncwadi – Iimpawu zebali elifutshane
  • Ukubhala isincoko esibalisayo
  • Uvavanyo lokuqonda lokumamela
  • Ukufundela ukuqonda – Iindlela zokufunda
  • Uncwadi – Iimpawu zebali elifutshane
  • Ukubhala inqaku lephephandaba
  • Isahluko se-9: Imphato-mbi
  • Ukwazisa isithethi nokwenza ilizwi lombulelo
  • Ukunika intsingiselo
  • Uncwadi – Iimpawu zoncwadi lwemveli
  • Ukubhala nokunikezela – i-CV neleta ehamba nayo, ukubhala iileta zokubulela, ukubhala
  • i-bhitshuwari
  • Ingxoxo yephaneli
  • Iindlela zokufunda
  • Uncwadi – iimpawu zentsomi
  • Ukubhala isincoko esixoxayo
  • Isahluko se-10: Umabonakude
  • Ingxoxo yephaneli
  • Ukubhala isishwankathelo
  • Iimpawu zentsomi
  • Ukubhala inqaku lemagazini
  • Ingxoxo yeqela/yephaneli
  • Ukulungiselela uviwo.

Please sign in to access your account

Cancel

Not already registered? Create an account now. ×

Other Cambridge websites

Cambridge Mathematics logo

Need a local sales consultant?

Join us online

This site uses cookies to improve your experience. Read more Close

Thank you for your feedback which will help us improve our service.

If you requested a response, we will make sure to get back to you shortly.

×
Please fill in the required fields in your feedback submission.
×