Skip to main content Accessibility help
×
Home

Reflective Identity of Students/Future Teachers – Chances and Hopes for Shaping a New Educational and Social Reality

  • Alina Szczurek-Boruta (a1)

Abstract

Drawing upon Gidden’s theory of structuration, the works of Castells and Polish intercultural education, the author focuses on the relationship between installing in future teachers what we will call a ‘reflective identity’ and the creation of a new educational and social reality, thus contributing to transforming the whole social structure.

Copyright

References

Hide All
1. Nikitorowicz, J. (2003) Edukacja międzykulturowa . In: T. Pilch (Ed.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1 (Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ‘Żak’), pp. 934.
2. Giddens, A. (1991) Modernity and Self-identity. Self and Society in the Late Modern Age (Cambridge: Polity Press).
3. Castells, M. (2009) The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society, and Culture. Vol. II (Oxford: Wiley-Blackwell).
4. Lewowicki, T., Ogrodzka-Mazur, E. and Szczurek-Boruta, A. (2000) Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytet Śląski); T. Lewowicki (2010) Socjologizm vs. pedagogizm - czy synteza w edukacji międzykulturowej. In: T. Lewowicki and E. Ogrodzka-Mazur (Eds), Edukacja międzykulturowa – teorie, poglądy, doświadczenia społeczne (Cieszyn-Warszawa–Toruń: WEiNoE UŚ, WSP ZNP w Warszawie, Wyd. Adam Marszałek); T. Lewowicki (2012) Edukacja międzykulturowa – bilans otwarcia 2012. Edukacja Międzykulturowa, 1.
5. Nikitorowicz, J. (2009) Edukacja regionalna i międzykulturowa (Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne).
6. Nikitorowicz, J. (2001) Wielopłaszczyznowa i ustawicznie kreująca się tożsamość w społeczeństwie wielokulturowym a edukacja międzykulturowa . In: J. Nikitorowicz, M. Sobecki and D. Misiejuk (Eds) Kultury tradycyjne a kultura globalna (Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana), pp. 1535.
7. Frankfort, C. and Nachmias, D. (1996) Research Methods in the Social Sciences (New York: St. Martin’s Press), pp. 221223.
8. Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994) Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (Thousand Oaks: Sage), pp. 89.
9. Lewowicki, T., Grabowska, B. and Szczurek-Boruta, A. (Eds) (2007) Intercultural Education: Theory and Practice (Toruń: A. Marszałek).
10. Szczurek-Boruta, A. (2012) Teachers’ preparation for work in the environment of multiculturalism – a research report. The New Educational Review, 28(2); A. Szczurek-Boruta (2013) Social experiences of future teachers – a research report. The New Educational Review, 34(4); A. Szczurek-Boruta (2013) Doświadczenia społeczne w przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości (Toruń: WEiNoE UŚ, A. Marszałek); A. Szczurek-Boruta (2014) Intercultural education in Cieszyn Silesia. American Journal of Educational Research, 2(3), pp. 154–158. doi:10.12691/education-2-3-8; A. Szczurek-Boruta (2014) Multidimensionality of learning – a report from some studies among candidates for teachers. The New Educational Review, 38(4); A. Szczurek-Boruta (2014) O przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości – konteksty, opinie studentów, propozycje (Toruń: WEiNoE UŚ, Wyd. A. Marszałek).
11. Hammersley, M. and Atkinson, P. (2000) Metody badań terenowych (Poznań: Wyd. Zysk i S-ka), pp. 219. K. Konecki (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN), pp. 85–87.
12. Merton, R.K., Fiske, M. and Kendall, P. (1956) The Focused Interview: A Manual of Problems & Procedures (Glencoe, IL: Free Press); R.K. Merton (1987) The focused interview and focus groups. Public Opinion Quarterly, 51(4), pp. 550–566.
13. Sołoma, Ł. (2002) Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia (Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego), pp. 126.
14. Kubinowski, D. (2012) Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – Metodyka – Ewaluacja (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej), pp. 251.
15. Bauman, T. (2001) Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych . In: T. Pilch and T. Bauman (Eds), Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe (Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ‘Żak’), pp. 339343.
16. Bohnsack, R. (2004) Dyskusja grupowa – teoria i praktyka rekonstrukcji i kolektywnych wzorów orientacji . In: S. Krzychała, (Trans. and Ed.), Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej (Wrocław: Wydawnictwa Naukowe DSWE TWP), pp. 4547.
17. Radlińska, H. (1935) Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego: szkice z pedagogiki społecznej (Warszawa: Nasza Księgarnia).

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed