Skip to main content Accessibility help
×
×
Home

The Kashubes During the Post-Communist Transformation in Poland

  • Brunon Synak (a1)
Extract

The political changes which started in Central and Eastern Europe in 1989 have exposed the real ethnic faces of these societies. It has become obvious that the population of these countries were not homogeneous “socialist nations.” During the post-repressive period some ethnic prejudice re-appeared—both between nations and between ethnic groups within these countries.

Copyright
References
Hide All
Barth, F., Ethnic Groups and Boundaries (Boston: Little Brown, 1969).
Bolduan, T., “Losy społeczne i polityczne Słowińców w Klukach w latach 1945–75. Próba oceny,” in Treder, J., ed., Studia Kaszubsko-Słowińskie. (Łeba, 1992), pp. 930.
Borzyszkowski, J., Istota ruchu kaszubskiego i jego przemiany od połowy XIX wieku po współczesność (Gdańsk: ZKP, 1982).
Borzyszkowski, J., “Przyszłość kaszubszczyzny,” Pomerania, Nos. 7–8, 1992, pp. 812.
Borzyszkowski, J., “Die Kashuben—Ihre Geschichte und Gegenwart,” Europa Ethnica, Nos. 1–2, 1993, pp. 3950.
Hilferding, A., Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego (Gdańsk: ZKP, 1989).
Iskierski, J., “Problematyka etniczna wybranych społeczności lokalnych mikroregionu puckiego: tożsamość,wiẹź,jẹzyk,” in Latoszek, M., ed., Kaszubi.Monografia socjologiczna (Rzeszów: TNOiK, 1990), pp. 235302.
Janke, S., “W poczuciu odpowiedzialności,” Pomerania, Nos. 7–8, 1992, pp. 812.
Jasińska, A., Bliscy i dalecy. Studia nad postawami wobec innych narodów, ras i grup etnicznych (Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, 1992).
Labuda, G., “O Kaszubach, o ich nazwie i ziemi zamieszkania,” Pomerania, No. 5, 1987, pp. 2730.
Labuda, G., “Historia Kaszubów na tle historii Pomorza,” Pomerania, No. 2, 1989, pp. 17.
Labuda, G., O Kaszubach (Gdynia: Arkun, 1991).
Latoszek, M., “Kaszubi,” Monografia socjologiczna (Rzeszów: TNOiK, 1990).
Lorenz, F., Geschichte der Kaschuben (Berlin, 1926).
Łoziński, S., “Astonishment at the Ethnicity: The State, Law, Versus Political Activity of the National Minorities in Poland in the Period 1989–1993,” in The Anthropology and Ethnicity: A Critical Review, Workshop II, 15–19 December 1993, Amsterdam, pp. 180198.
Majewicz, A. F., “Kaszubski wśród jẹzyków świata,” Pomerania, No. 1, 1990, pp. 13.
Majkowski, A., Historia Kaszubów (Gdynia, 1938).
Mucha, J., “Demokracja i mniejszości kulturowe. Polska przełomu lat osiemdziesiạḁtych i dziewiẹćdziesiạḁtych,” Studia Socjologiczne, Nos. 1–2, 1992, pp. 3142.
Neureiter, F., Historia literatury kaszubskiej (Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 1982).
Nielsen, F., “Toward a Theory of Ethnic Solidarity in Modern Societies,” American Sociological Review, Vol. 50, April 1985, pp. 133149.
Popowska-Taborska, H., Kaszubszczyzna. Zarys dziejów (Warszawa: PWN, 1980).
Ramułt, S., Statystyka ludności kaszubskiej (Kraków: Polska Akademia Umiejẹtności, 1899).
Sadowski, A., Narody wielkie i małe. Białorusini w Polsce (Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1991).
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich, Vol. III (Warszawa, 1882).
Smith, T. W., “Ethnic Measurment and Identification,” Ethnicity, Vol. 5, No. 3, 1980, pp. 213228.
Smolicz, J. J., Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990).
Spors, J., “Pochodzenie nazwy Kaszuby w znaczeniu politycznym,” in Kaszuby (Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988), pp. 927.
Stelmachowska, B., Stosunek Kaszub do Polski (Toruń: Wydawnictwo Instytutu Bałtyckiego, 1932).
Synak, B., “Wie sehen die Kashuben ihre Zukunft,” Pogrom, No. 163, Jan/Feb 1992, pp. 5354.
Synak, B., “Language and Ethnic Identity of the Kashubes,” Europa Ethnica, Nos. 1–2, 1993, pp. 7780.
Synak, B., “Ein Selbstbildnis der Kashuben,” Miscellanea Anthropologica et Sociologica, No. 3, 1994, pp. 512.
Szultka, Z., Studia nad rodowodem i jẹzykiem Kaszubów (Gdańsk, 1992).
Vink, C., “Being Cornish. The Role of Ethnicity and Regional Resistance,” in The Anthropology of Ethnicity. A Critical Review, Workshop II, 15–19 December 1993, Amsterdam, pp. 382400.
Zbrzyca, J., “Z flagạḁ Europy,” Pomerania, Nos. 7–8, 1994, pp. 1820.
Recommend this journal

Email your librarian or administrator to recommend adding this journal to your organisation's collection.

Nationalities Papers
  • ISSN: 0090-5992
  • EISSN: 1465-3923
  • URL: /core/journals/nationalities-papers
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to? *
×

Metrics

Altmetric attention score

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed