Skip to main content
×
×
Home
  • Print publication year: 2017
  • Online publication date: July 2017

Bibliography

Recommend this book

Email your librarian or administrator to recommend adding this book to your organisation's collection.

Astral Sciences in Early Imperial China
  • Online ISBN: 9781316488270
  • Book DOI: https://doi.org/10.1017/9781316488270
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to *
×
Almanach des honnêtes gens, Maréchal, Sylvain (1750–1803), 1788, reprint Nancy: Imprimerie de ve Hissette, 1836.
Baopuzi neipian jiaoshi 抱樸子內篇校釋, Hong, Ge 葛洪 (283–343 ce), critical edition with annotations by Ming, Wang 王明 (1911–92), edition Beijing: Zhonghua shuju, 1985.
Baopuzi waipian jiaojian 抱樸子外篇校箋, Hong, Ge 葛洪 (283–343 ce), critical edition with annotations by Mingzhao, Yang 楊明照 (1909–2003), edition Beijing: Zhonghua shuju, 1985 (2 vols.).
Chunqiu Gongyang zhuan zhushu 春秋公羊傳注疏, pre-Qin (< 221 bce), commentary by Xiu, He 何休 (129–82 ce), subcommentary by Yan, Xu 徐彦 (fl. ninth century ce), edition SSJ.
Chunqiu Guliang zhuan zhushu 春秋穀梁傳注疏, pre-Qin (< 221 bce), commentary by Ning, Fan 范甯 (Jin), subcommentary by Shiyun, Yang 楊士勛 (fl. 627/649 ce), edition SSJ.
Chunqiu Zuo zhuan zhushu 春秋左傳注疏, pre-Qin (< 221 bce), commentary by Yu, Du 杜預 (222–85 ce), subcommentary by Yingda, Kong 孔頴達 (574–648 ce), edition SSJ.
Chuxue ji 初學記, compiled by Jian, Xu 徐堅 (659–729 ce), edition SKQS.
Da Dai Liji 大戴禮記, compiled by De, Dai 戴德 (fl. 43–33 bce), reprint from SBCK.
Da piluzhena chengfo shenbian jiachi jing 大毘盧遮那成佛神變加持經 (Mahāvairocanābhisaṃbodhi-vikurvitādhiṣṭhāna-vaipulyasūtra), translated by Śubhākarasiṃha, 善無畏 (637–735 ce) and Yixing, 一行 (683–727 ce), 724 ce, edition T no 848.
Dunhuang tianwen lifa wenxian jijiao 敦煌天文曆法文獻輯校, ed. Wenkuan, Deng 鄧文寬. Nanjing: Jiangsu guji chubanshe, 1996.
Dunhuang Xuanquan yueling zhaotiao 敦煌懸泉月令詔條, ed. Zhongguo wenwu yanjiusuo 中國文物研究所 and Gansu sheng wenwu kaogu yanjiusuo 甘肅省文物考古研究所. Beijing: Zhonghua shuju, 2001.
Erya zhushu 爾雅注疏, pre-Qin (< 221 bce), commentary by Pu, Guo 郭璞 (276–324 ce), subcommentary by Bing, Xing 邢昺 (932–1010) et al., 999, edition SSJ.
Evagoras, Isocrates (436–338 bce), with the translation of van Hook, LaRue, edition Loeb Classical Library. London and Cambridge, MA: W. Heinemann and Harvard University Press, 1945.
Fayuan zhulin 法苑珠林, Daoshi, 道世 (d. 683), 668, edition T no 2122.
Guanju Qin-Han mu jiandu 關沮秦漢墓簡牘, ed. bowuguan, Hubei sheng Jingzhou shi Zhouliang yuqiao yizhi 湖北省荊州市周梁玉橋遺址博物館. Beijing: Zhonghua shuju, 2001.
Han guan liu zhong 漢官六種, compiled by 孫星衍 (1753–1818), critical edition with annotations by Tianyou, Zhou 周天游 (b. 1944), edition Beijing: Zhonghua shuju, 1990.
Han shu 漢書, Gu, Ban 班固 et al., 111 ce, commentary by Shigu, Yan 顏師古 (581–645 ce), edition Beijing: Zhonghua shuju, 1962 (8 vols.).
Hou Han shu 後漢書, Ye, Fan 范曄 (398–445 ce) et al., commentary by Xian, Li 李賢 (654–684 ce), edition Beijing: Zhonghua shuju, 1965 (12 vols.).
Huainan honglie jijie 淮南鴻烈集解, An, Liu 劉安 et al., 139 bce, critical edition with annotations by Wendian, Liu 劉文典 (1889–1958), edition Beijing: Zhonghua shuju, 1989 (2 vols.).
Huijiao Jiuzhang suanshu 匯校九章算術, anonymous, compiled probably in the Han (206 bce–220 ce); critical edition with annotations by Shuchun, Guo 郭書春, edition Shenyang: Liaoning jiaoyu chubanshe, 2004 (2 vols.).
Jin shi 金史, Tuotuo, 脱脱 (1314–55) et al., 1345, edition Beijing: Zhonghua shuju, 1975 (8 vols.).
Jin shu 晉書, Xuanling, Fang 房玄齡 et al., 648 ce, edition Beijing: Zhonghua shuju, 1974 (10 vols.).
Jizuan yuanhai 記纂淵海, compiled by Zimu, Pan 潘自牧 (fl. 1195), edition SKQS.
Jiu jia jiu Jin shu jiben 九家舊晉書輯本, compiled by Qiu, Tang 湯球 (1804–81); critical edition with annotations by Xiaodong, Liu 劉曉東 et al., edition Ershiwu bieshi 二十五別史 Jinan: Qi Lu shushe, 2000.
Jiu Tang shu 舊唐書, Xu, Liu 劉昫 (887–946 ce), 945 ce, edition Beijing: Zhonghua shuju, 1975 (16 vols.).
Kaiyuan zhanjing 開元占經, Siddhārtha, Gautama 瞿曇悉達, 729 ce, edition SKQS.
Liji zhushu 禮記注疏, pre-Qin (< 221 bce), commentary by Xuan, Zheng 鄭玄 (127–200 ce), subcommentary by Yingda, Kong 孔頴達 (574–648 ce), edition SSJ.
Lingtai miyuan 靈臺祕苑, compiled by Jicai, Yu 庾季才 (d. 603 ce), critical edition with annotations by Jiangjiang, Ji 紀江江, edition Zhongguo shida diwang cangshu 中國十大帝王藏書 5. Huhehaote: Nei Menggu renmin chubanshe, 2002.
Lunheng jiaoshi 論衡校釋, Chong, Wang 王充 (27–c.100), 70/80, critical edition with annotations by Hui, Huang 黃暉, edition Xinbian zhuzi jicheng 新編諸子集成, Beijing: Zhonghua shuju, 1990 (4 vols.).
Lunyu zhushu 論語注疏, pre-Qin (< 221 bce), commentary by Yan, He 何晏 (d. 249 ce), subcommentary by Bing, Xing 邢昺 (9321010) et al., edition SSJ.
Lüshi chunqiu 呂氏春秋, Buwei, 呂不韋 (291–235 bce), 239 bce, edition SBCK.
Mengxi bitan jiaozheng 夢溪筆談校證, Gua, Shen 沈括 (1031–95), critical edition with annotations, Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1987.
Mohe zhi-guan 摩訶止觀, Zhiyi, 智顗 (538–97 ce), compiled by Guanding, 灌頂 (561–632 ce), 594 ce, edition T no 1911.
Nan Qi shu 南齊書, Zixian, Xiao 蕭子顯 (489–537 ce), edition Beijing: Zhonghua shuju, 1972 (3 vols.).
Nan shi 南史, Yanshou, Li 李延壽, 659 ce, edition Beijing: Zhonghua shuju, 1975 (6 vols.).
On Sophistical Refutations, Aristotle, Edward Morgan Forster, , edition Loeb Classical Library, London and Cambridge, MA: W. Heinemann and Harvard University Press, 1940.
The Origin of All Religious Worship. Translated from the French of Dupuis … Containing also a Description of the Zodiac of Denderah, Dupuis, Charles-François (1742–1809), 1795, anonymous translation New Orleans, 1872.
Prometheus Bound, Aeschylus, Herbert Weir Smyth, , edition Loeb Classical Library, London and Cambridge, MA: W. Heinemann and Harvard University Press, 1926.
Qin Han jinwen huibian 秦漢金文匯編, ed. Weizu, Sun 孫慰祖, and Gufu, Xu 徐谷富. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1997.
Quan Tang wen 全唐文, compiled by Gao, Dong 董誥 (1740–1818) et al., 1819, edition Beijing: Zhonghua shuju, 1983 (11 vols.).
Sanfu huangtu 三輔黄圖, anon., sixth century ce, edition SBCK.
Sanguo zhi 三國志, Shou, Chen 陳壽 (233–97 ce), edition Beijing: Zhonghua shuju, 1959 (5 vols.).
Shangshu zhushu 尚書注疏, pre-Qin (< 221 bce), commentary by Anguo, Kong 孔安國, subcommentary by Yingda, Kong 孔穎達 (574–648 ce), 653, edition SSJ.
Shiji 史記, Qian, Sima 司馬遷 (c.146–c.86 bce) et al., 109/191 bce, commentary by Shoujie, Zhang 張守節 (Tang), Zhen, Sima 司馬貞 (eighth century ce), and Yin, Pei 裴駰 (fifth century ce), edition Beijing: Zhonghua shuju, 1959 (10 vols.).
Shiliuguo chunqiu 十六國春秋, Hong, Cui 崔鴻 (478–525 ce), 522 ce, edition SKQS.
Shitong 史通, Zhiji, Liu 劉知幾 (661–721 ce), 710, edition SKQS.
Shushu jiyi 數術記遺, Yue, Xu 徐岳 (fl. 226 ce), commentary by Luan, Zhen 甄鸞 (fl. 535–70 ce), edition SKQS.
Shui jing zhu jishi ding’e 水經注集釋訂訛, Daoyuan, Li 酈道元 (d. 527 ce), commentary/critical edition by Bingxun, Shen 沈炳巽 (eighteenth century), edition SKQS.
Shuowen jiezi zhu 說文解字注, Shen, Xu 許慎 (c.55–c.149 ce), 100, commentary by Yucai, Duan 段玉裁 (1735–1815), 1815, edition Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1981.
Shuoyuan 說苑, Xiang, Liu 劉向 (79–8 bce), edition SKQS.
Song shi 宋史, Tuotuo, 脱脱 (1314–55) et al., 1345, edition Beijing: Zhonghua shuju, 1977 (40 vols.).
Song shu 宋書, Yue, Shen 沈約 (441–513 ce), 492/493 ce, edition Beijing: Zhonghua shuju, 1974 (8 vols.).
Sui shu 隋書, Zheng, Wei 魏徵 (580–643 ce), Defen, Linghu 令狐德棻 (582–666 ce) et al., 656, edition Beijing: Zhonghua shuju, 1973 (3 vols.).
Suizhou Kongjiapo Han mu jiandu 隨州孔家坡漢墓簡牘, ed. yanjiusuo, Hubei sheng wenwu kaogu 湖北省文物考古研究所 and dui, Suizhou shi kaogu 隨州市考古隊. Beijing: Wenwu chubanshe, 2006.
Taiping guangji 太平廣記, compiled by Fang, Li 李昉 (925–96 ce) et al., 978, edition SKQS.
Taiping yulan 太平御覽, compiled by Fang, Li 李昉 (925–96 ce) et al., 984, edition SBCK.
Tang liu dian 唐六典, compiled by Linfu, Li 李林甫 (683–752 ce) et al., 738, edition SKQS.
Tang yulin jiaozheng 唐語林校證, compiled by Dang, Wang 王讜 (fl. eleventh–twelfth centuries), critical edition with annotations by Yunchu, Zhou 周勛初, edition Beijing: Zhonghua shuju, 1987 (2 vols.).
Tianyige cang Ming chaoben Tiansheng ling jiaozheng (fu Tang ling fuyuan yanjiu) 天一閣藏明鈔本天聖令校證 (附唐令復原研究), ed. bowuguan, Tianyige 天一閣博物館 and zu, Zhongguo shehui kexue yuan lishi yanjiusuo Tiansheng ling zhengli keti 中國社會科學院歷史研究所天聖令整理課題組. Beijing: Zhonghua shuju, 2006 (2 vols.).
Tongdian 通典, compiled by You, Du 杜佑 (735–812 ce), 801, critical edition with annotations by Wenjin, Wang 王文錦 et al., edition Beijing: Zhonghua shuju, 1988 (5 vols.).
Tonghu loujian zhidu 銅壺漏箭制度, Yizhong, Yan 顏頤仲 (1187–1262), Qing manuscript of 1823, reprint in DT-TW, vol. 1, 943–57.
Wei shu 魏書, Shou, Wei 魏收, 554 ce, edition Beijing: Zhonghua shuju, 1974 (8 vols.).
Weishu jicheng 緯書集成, compiled by Kōzan, Yasui 安居香山 and Shōhachi, Nakamura 中村璋八. Shijiazhuang: Hebei renmin chubanshe, 1994 (3 vols.).
Wenxuan zhu 文選注, compiled by Tong, Xiao 蕭統 (501–31), commentary by Shan, Li 李善 (d. 689), edition SKQS.
Wuyingdian ben ershisan shi kaozheng 武英殿本二十三史考證, Jiagan, Sun 孫嘉淦 (1683–1753), edition Beijing: Beijing chubanshe, 1998 (2 vols.).
Xin Tang shu 新唐書, Xiu, Ouyang 歐陽修 (1007–72) and Qi, Song 宋祁 (998–1061), 1060, edition Beijing: Zhonghua shuju, 1975 (20 vols.).
Xin yixiang fayao 新儀象法要, Song, Su 蘇頌 (1020–1101), 1094/1096, edition SKQS.
Xijian Tangdai tianwen shiliao san zhong 稀見唐代天文史料三種, ed. Keli, Gao 高柯立. Beijing: Guojia tushuguan chubanshe, 2011 (3 vols.).
Yangzi Fa yan 揚子法言, Xiong, Yang 揚雄 (53 bce–18 ce), edition SBCK.
Yiwen leiju 藝文類聚, Xun, Ouyang 歐陽詢 (557–641 ce), 624 ce, edition SKQS.
Yinqueshan Han mu zhujian (yi) 銀雀山漢墓竹簡(壹), ed. Yinqueshan Han mu zhujian zhengli xiaozu 銀雀山漢墓竹簡整理小組. Beijing: Wenwu chubanshe, 1985.
Yuhai 玉海, compiled by Yinglin, Wang 王應麟 (1223–96), edition SKQS.
Yinwan Han mu jiandu 尹灣漢墓簡牘, ed. bowuguan, Lianyungang shi 連雲港市博物館. Beijing: Zhonghua shuju, 1997.
Yisi zhan 乙巳占, compiled by Chunfeng, Li李淳風 (602–70 ce), 645 ce, reprint from Shiwan juan lou congshu 十萬卷樓叢書 in DT-TW, vol. 4, 451599.
Yuan shi 元史, Lian, Song 宋濂 (1310–81), 1370, edition Beijing: Zhonghua shuju, 1976 (15 vols.).
Yuelu Qin jian 嶽麓秦簡, ed. Songchang, Chen 陳松長. Shanghai: Shanghai cishu chubanshe, 2010–2015 (4 vols.).
Zhangjiashan Han mu zhujian (ersiqi hao mu) 張家山漢墓竹簡(二四七號墓), ed. xiaozu, Zhangjiashan ersiqi hao Han mu zhujian zhengli 張家山二四七號漢墓整理小組. Beijing: Wenwu chubanshe, 2001.
Zhongguo gudai tianwen wenwu tuji 中國古代天文文物圖集, ed. Zhongguo shehui kexueyuan kaogu yanjiusuo 中國社會科學院考古研究所. Beijing: Wenwu chubanshe, 1980.
Zhongguo gudai tianxiang jilu zongji 中國古代天象記錄總集, ed. tianwentai, Beijing 北京天文臺. Nanjing: Jiangsu kexue jishu chubanshe, 1988.
Zhongguo kexue jishu dianji tonghui: tianwen juan 中國科學技術典籍通彙·天文卷, ed. Shuren, Bo 薄樹人. Zhengzhou: Hebei jiaoyu chubanshe, 1993 (8 vols.).
Zhong lun 中論, Gan, Xu 徐幹 (170–218 ce), edition SBCK.
Zhoubi suanjing 周髀算經, anon., dynasty, Han, commentary by Shuang, Zhao 趙爽 (fl. 314 ce), recension by Luan, Zhen 甄鸞 (fl. 535–70 ce), excursus by Chunfeng, Li 李淳風 (602–70 ce), edition SBCK.
Zhouli zhushu 周禮注疏, pre-Qin (< 221 bce), commentary by Zheng Xuan 鄭玄 (127–200 ce), subcommentary by Gongyan, Jia 賈公彥 (seventh century ce); edition SJJ.
Zhouyi zhushu 周易注疏, pre-Qin (< 221 bce), commentary by Bi, Wang 王弼 (226–49 ce) and Kangbo, Han 韓康伯 (fl. fourth century ce), subcommentary by Kong Yingda 孔頴達 (574–648 ce); edition SJJ.
Agassi, J., 2008. Science and Its History. Dordrecht: Springer.
Andersen, P., 1990. The practice of bugang, Cahiers d’Extrême-Asie 5, 1553.
Shinji, Arai 新井晉司, 1989. Chō Kō Kontengi, Kontengi-chū saikō 張衡『渾天儀』『渾天儀注』再考, in Chugoku kodai kagakushi ron 中國古代科學史論, ed. Keiji, Yamada 山田慶兒. Kyōto: Kyōto daigaku jinbun kagaku kenkyūjo, 317–36.
Arrault, A., 2002. Les premiers calendriers chinois du IIe siècle avant notre ère au Xe siècle, in Les calendriers: Leurs enjeux dans l’espace et dans le temps: colloque de Cerisy, du 1er au 8 juillet 2000, ed. Le Goff, J., Lefort, J. and Mane, P.. Paris: Somogy, 169–91.
Arrault, A., 2003. Les calendriers de Dunhuang, in Divination et société dans la Chine médiévale: Étude des manuscrits de Dunhuang de la Bibliothèque nationale de France et de la British Library, ed. Kalinowski, M.. Paris: Bibliothèque nationale de France, 85123.
Balazs, E., 1968. La bureaucratie céleste: Recherches sur l’économie et la société de la Chine traditionnelle. Paris: Gallimard.
Barnes, B., Bloor, D. & Henry, J., 1996. Scientific Knowledge: A Sociological Analysis. Chicago: The University of Chicago Press.
Becker, C.B., 1986. Reasons for the lack of argumentation and debate in the Far East, International Journal of Intercultural Relations 10, 7592.
Beer, A., Ping-Yü, Ho, Gwei-Djen, Lu, Needham, J., Pulleyblank, E.G. & Thompson, G.I., 1961. An 8th-century meridian line: I-Hsing’s chain of gnomons and the pre-history of the metric system, Vistas in Astronomy 4, 328.
Benes, T., 2008. In Babel’s Shadow: Language, Philology, and the Nation in Nineteenth-Century Germany. Detroit: Wayne State University Press.
Bielenstein, H., 1980. The Bureaucracy of Han Times. Cambridge: Cambridge University Press.
Birrell, A., 1993. Chinese Mythology: An Introduction. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Bloor, D., 1976. Knowledge and Social Imagery. London: Routledge & Kegan Paul.
Shuren, Bo 薄樹人 (ed.), 1993. Han jian lipu 漢簡曆譜, in Zhongguo kexue jishu dianji tonghui: tianwen juan 中國科學技術典籍通彙·天文卷. Zhengzhou: Hebei jiaoyu chubanshe, 221–61.
Bokenkamp, S.R., 1994. Time after time: Taoist apocalyptic history and the founding of the T’ang Dynasty, Asia Major, 3rd ser. 7(1), 5988.
Bongard-Levin, G.M., 1977. Āryabhaṭa and Lokāyatas, Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute 58–9, 187–93.
Bower, V. & Mackenzie, C., 2004. Pitchpot: the scholar’s arrow-throwing game, in Asian Games: The Art of Contest, ed. Finkel, I.L. & Mackenzie, C.. New York: Asia Society, 275–81.
Brown, D., 2000. The cuneiform conception of celestial space and time, Cambridge Archaeological Journal 10(1), 103–22.
Brown, M., 2006. Neither ‘primitives’ nor ‘others,’ but somehow not quite like ‘us’: the fortunes of psychic unity and essentialism in Chinese studies, Journal of the Economic and Social History of the Orient 49(2), 219–52.
Brown, M., 2015. The Art of Medicine in Early China: The Ancient and Medieval Origins of a Modern Archive. Cambridge: Cambridge University Press.
Brown, M. & Bergeton, U., 2008. ‘Seeing’ like a sage: three takes on identity and perception in early China, Journal of Chinese Philosophy 35(4), 641–62.
Brush, S.G., 1989. Prediction and theory evaluation: the case of light bending, Science 246(4934), 1124–9.
Brush, S.G., 1994. Dynamics of theory change: the role of predictions, PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, ed. Hull, D.L., Forbes, M. and Burian, R.M.. East Lansing, MI: Philosophy of Science Association 1994, 133–45.
Buchwald, J.Z. & Josefowicz, D.G., 2010. The Zodiac of Paris: How an Improbable Controversy over an Ancient Egyptian Artifact Provoked a Modern Debate between Religion and Science. Princeton: Princeton University Press.
Wanjin, Cai 蔡萬進, 2006. Yinwan shi hao mudu Shi Junxiong dai Shi Zixia quanwen chutan 尹灣十號木牘師君兄貸師子夏券文初探, in Jianbo yanjiu 簡帛研究, ed. Xianqun, Bu 卜憲群 & Zenhong, Yang 楊振紅. Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe, 242–7.
Caillois, R., 2001. Man, Play, and Games. Urbana: University of Illinois Press.
Campany, R.F., 2002. To Live as Long as Heaven and Earth: A Translation and Study of Ge Hong’s Traditions of Divine Transcendents. Berkeley: University of California Press.
Campany, R.F., 2005. Two religious thinkers of the early Eastern Jin: Gan Bao and Ge Hong in multiple contexts, Asia Major 3rd ser. 18(1), 175224.
Fulin, Chao 晁福林, 2008. Jinwen ‘mieli’ yu Xizhou mianli zhidu 金文「蔑曆」與西周勉勵制度, Lishi yanjiu 歷史研究 2008. 1, 3342.
Chapman, A., 1995. Dividing the Circle: The Development of Critical Angular Measurement in Astronomy 1500–1850, 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons.
Chaussende, D., Morgan, D.P. & Chemla, K., eds., forthcoming, Monographs in Tang Official History: Perspectives from the Technical Treatises of the Book of Sui. Dordrecht: Springer.
Chemla, K., 1997. Qu’est-ce qu’un problème dans la tradition mathématique de la Chine ancienne ? Quelques indices glanés dans les commentaires rédigés entre le IIIe et le VIIe siècles au classique Han Les neuf chapitres sur les procédures mathématiques, Extrême-Orient, Extrême-Occident 19, 91126.
Chemla, K., 2009. On mathematical problems as historically determined artifacts: reflections inspired by sources from ancient China, Historia Mathematica 36(3), 213–46.
Chemla, K., 2010. Mathematics, nature and cosmological inquiry in traditional China, in Concepts of Nature: A Chinese–European Cross-cultural Perspective, ed. Dux, G., Vogel, H.U. & Elvin, M.. Leiden: Brill, 255–84.
Chemla, K., 2013. Shedding some light on a possible origin of a concept of fractions in China: division as a link between the newly discovered manuscripts and ‘The Gnomon of the Zhou [Dynasty]’, Sudhoffs Archiv 97(2), 174–98.
Chemla, K., 2014. Observing mathematical practices as a key to mining our sources and conducting conceptual history: division in ancient China as a case study, in Science after the Practice Turn in the Philosophy, History, and Social Studies of Science, ed. Soler, L., Zwart, S., Lynch, M. & Israel-Jost, V.. New York: Routledge, 238–68.
Chemla, K. & Shuchun, Guo, 2004. Les neuf chapitres: le classique mathématique de la Chine ancienne et ses commentaires. Paris: Dunod.
Hao, Chen 陳昊, 2007. Tulufan Taizangta xinchu Tangdai liri yanjiu 吐魯番臺藏塔新出唐代曆日研究, Dunhuang Tulufan yanjiu 敦煌吐魯番研究 10, 207–20.
Jinhua, Chen 陳金華, 2000–1. The birth of a polymath: the genealogical background of the Tang monk–scientist Yixing (673–727), T’ang Studies 18–19, 139.
Jiujin, Chen 陳久金, 1982. Jiudaoshu jie 九道術解, Ziran kexue shi yanjiu 自然科學史研究 1(2), 131–5.
Jiujin, Chen 陳久金, 1994. Beidouxing doubing zhixiang kao 北斗星斗柄指向考, Ziran kexue shi yanjiu 自然科學史研究 13(3), 209–14.
Jiujin, Chen 陳久金 (ed.), 2008. Zhongguo gudai tianwenxuejia 中國古代天文學家 (Zhongguo tianwenxueshi daxi 中國天文學史大系). Beijing: Zhongguo kexue jishu chubanshe.
Meidong, Chen 陳美東, 1986. Liu Hong de shengping, tianwenxue chengjiu he sixiang 劉洪的生平、天文學成就和思想, Ziran kexue shi yanjiu 自然科學史研究 5(2), 129–42.
Meidong, Chen 陳美東, 1995. Gu li xin tan 古曆新探. Shenyang: Liaoning jiaoyu chubanshe.
Meidong, Chen 陳美東, 2003. Zhongguo kexue jishu shi: tianwenxue juan 中國科學技術史:天文學卷. Beijing: Kexue chubanshe.
Meidong, Chen 陳美東, 2006. Zhongguo gudai de loujian zhidu 中國古代的漏箭制度, Guangxi minzu xueyuan xuebao (ziran kexue ban) 廣西民族學院學報(自然科學版) 12(4), 610, 23.
Meidong, Chen 陳美東, 2007. Zhongguo gudai tianwenxue sixiang 中國古代天文學思想 (Zhongguo tianwenxueshi daxi 中國天文學史大系). Beijing: Zhongguo kexue jishu chubanshe.
Xiaozhong, Chen 陳曉中 & Shuli, Zhang 張淑莉, 2008. Zhongguo gudai tianwen jigou yu tianwen jiaoyu 中國古代天文機構與天文教育 (Zhongguo tianwenxueshi daxi 中國天文學史大系). Beijing: Zhongguo kexue jishu chubanshe.
Zungui, Chen 陳遵嬀, 2006. Zhongguo tianwenxue shi 中國天文學史, 2nd ed. Shanghai: Shanghai renmin chubanshe.
Christianson, J.R., 2000. On Tycho’s Island: Tycho Brahe and His Assistants, 1570–1601. Cambridge: Cambridge University Press.
Coblin, W.S., 1983. A Handbook of Eastern Han Sound Glosses. Hong Kong: Chinese University Press.
Csikszentmihalyi, M. & Nylan, M., 2003. Constructing lineages and inventing traditions through exemplary figures in early China, T’oung Pao, 2nd ser. 89(1/3), 5999.
Cullen, C., 1976. A Chinese Eratosthenes of the flat Earth: a study of a fragment of cosmology in Huai Nan tzu 淮南子, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London 39(1), 106–27.
Cullen, C., 1977. Cosmographical discussions in China from early times up the T’ang dynasty, Ph.D. diss., University of London.
Cullen, C., 1980–1. Some further points on the shih, Early China 6, 3146.
Cullen, C., 1993. Motivations for scientific change in ancient China: Emperor Wu and the Grand Inception astronomical reforms of 104 bc, Journal for the History of Astronomy 24(3), 185203.
Cullen, C., 1996. Astronomy and Mathematics in Ancient China: The Zhou Bi Suan Jing. Cambridge: Cambridge University Press.
Cullen, C., 2000. Seeing the appearances: ecliptic and equator in the Eastern Han, Ziran kexue shi yanjiu 自然科學史研究 19(4), 352–82.
Cullen, C., 2001. The birthday of the old man of Jiang County and other puzzles: work in progress on Liu Xin’s Canon of the Ages, Asia Major, 3rd ser. 14(2), 2760.
Cullen, C., 2002. The first complete Chinese theory of the moon: the innovations of Liu Hong c. a.d. 200, Journal for the History of Astronomy 33, 2139.
Cullen, C., 2005. Translating ancient Chinese astronomical systems with EXCEL: how not to stew the strawberries?, Journal for the History of Astronomy 36(3), 336–8.
Cullen, C., 2007a. Actors, networks, and ‘disturbing spectacles’ in institutional science: 2nd century Chinese debates on astronomy, Antiqvorvm philosophia 1, 237–67.
Cullen, C., 2007b. Huo Rong’s observation programme of ad 102 and the Han li solar table, Journal for the History of Astronomy 38(1), 7598.
Cullen, C., 2009. People and numbers in early imperial China: locating ‘mathematics’ and ‘mathematicians’ in Chinese space, in Oxford Handbook of the History of Mathematics, ed. Robson, E. & Stedall, J.A.. Oxford: Oxford University Press, 591618.
Cullen, C., 2011. Understanding the planets in ancient China: prediction and divination in the Wu xing zhan, Early Science and Medicine 16, 218–51.
Cullen, C., 2017. The Foundations of Celestial Reckoning: Three Ancient Chinese Astronomical Systems. New York: Routledge.
Cullen, C. & Farrer, A.S.L., 1983. On the term hsüan chi and the three-lobed jade discs, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 46(1), 5376.
Daston, L. & Galison, P., 2007. Objectivity. New York: Zone Books.
Deane, T.E., 1989. The Chinese Imperial Astronomical Bureau: form and function of the Ming dynasty Qintianjian from 1365 to 1627, Ph.D. diss., University of Washington.
Wenkuan, Deng 鄧文寬, 2002. Dunhuang Tulufan tianwen lifa yanjiu 敦煌吐魯番天文曆法研究. Lanzhou: Gansu jiaoyu chubanshe.
Donner, N.A. & Stevenson, D.B., 1993. The Great Calming and Contemplation: A Study and Annotated Translation of the First Chapter of Chih-I’s Mo-Ho Chih-Kuan. Honolulu: University of Hawai’i Press.
Drège, J.P., 1991. Les bibliothèques en Chine au temps des manuscrits: Jusqu’au Xe siècle (Publications de l’École française d’Extrême-Orient 161). Paris: École française d’Extrême-Orient.
wenhuaguan, Dunhuang-xian 敦煌縣文化館, 1984. Dunhuang Suyoutu Handai fengsui yizhi chutu de mujian 敦煌酥油土漢代烽燧遺址出土的木簡, in Han jian yanjiu wenji 漢簡研究文集, ed. gongzuodui, Gansu-sheng wenwu 甘肅省文物工作隊 & bowuguan, Gansu-sheng 甘肅省博物館. Lanzhou: Gansu renmin chubanshe, 114.
Eberhard, W. & Mueller, R., 1936. Contributions to the astronomy of the Han period III: astronomy of the Later Han period, Harvard Journal of Asiatic Studies 1(2), 194241.
Edelstein, L., 1967. The Idea of Progress in Classical Antiquity. Baltimore: John Hopkins University Press.
Eggert, M., 2002. Transcendent, transgressive, expressive: games and playing in premodern Chinese culture, in The Chinese at Play: Festivals, Games and Leisure, ed. Hansson, A., McDougall, B.S. & Weightman, F.. London: Kegan Paul, 137–50.
Finkel, I.L. & Mackenzie, C. (eds.), 2004. Asian Games: The Art of Contest. New York: Asia Society.
Forte, A., 1988. Mingtang and Buddhist Utopias in the History of the Astronomical Clock: The Tower, Statue and Armillary Sphere Constructed by Empress Wu (Serie orientale Roma v. 59). Rome and Paris: Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente and École française d’Extrême-Orient.
Foucault, M., 1998. Aesthetics, Method, and Epistemology (Essential works of Foucault 2). New York: The New Press.
Franke, H., 1950. Some remarks on the interpretation of Chinese dynastic histories, Oriens 3(1), 113–22.
Frazer, J.G., 1890. The Golden Bough: A Study in Magic and Religion. London: Macmillan and Co.
Frazer, J.G., 1911. The Golden Bough: A Study in Magic and Religion, 3rd ed. London: Macmillan and Co.
Gassmann, R.H., 2002. Antikchinesisches Kalenderwesen: die Rekonstruktion der chunqiu-zeitlichen Kalender des Fürstentums Lu und der Zhou-Könige. Bern: Peter Lang.
Giebel, R.W., 2005. The Vairocanābhisaṃbodhi Sutra. Berkeley: Numata Center for Buddhist Translation and Research.
Giele, E., 2006. Imperial Decision-Making and Communication in Early China: A Study of Cai Yong’s Duduan (Opera sinologica 20). Wiesbaden: Harrassowitz.
Goodman, H.L., 1998. Ts’ao P’i Transcendent: The Political Culture of Dynasty-Founding in China at the End of the Han. Seattle: Scripta Serica.
Goodman, H.L., 2005. Chinese polymaths, 100–300 ad: the Tung-kuan, Taoist dissent, and technical skills, Asia Major 3rd ser., 18(1), 101–74.
Goodman, H.L., 2010. Xun Xu and the Politics of Precision in Third-Century ad China. Leiden: Brill.
Granet, M., 1934. La pensée chinoise. Paris: La Renaissance du livre.
Graßhoff, G., 1990. The History of Ptolemy’s Star Catalogue (Studies in the history of mathematics and physical sciences 14). New York: Springer-Verlag.
Greene, E.M., 2012. Meditation, repentance, and visionary experience in early medieval Chinese Buddhism, Ph.D. diss., University of California, Berkeley.
Yuzhen, Guan 關瑜楨, 2015. Eclipse theory in the Jing chu li: part I. The adoption of lunar velocity, Archive for History of Exact Sciences 69(1), 103–23.
Zengjian, Guan 關增建, 1989. Chuantong 365¼ fendu bushi jiaodu 傳統365¼分度不是角度, Ziran bianzhengfa tongxun 自然辯證法通訊 11(5), 33, 77–9.
Zengjian, Guan 關增建, 2002. Li Chunfeng ji qi Yisi zhan de kexue gongxian 李淳風及其『乙巳占』的科學貢獻, Zhengzhou daxue xuebao (zhexue shehui kexue ban) 鄭州大學學報(哲學社會科學版) 35(1), 121–4, 131.
Guthrie, W.K.C., 1962–81. A History of Greek Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press (6 vols.).
Wei, Han 韓巍, 2015. Beida cang Qin jian Lu Jiuci wen shu yu Chen Qi chudu 北大藏秦簡『魯久次問數于陳起』初讀, Beijing daxue xuebao (zhexue shehui kexue ban) 北京大學學報(哲學社會科學版) 52(2), 2936.
Harbsmeier, C., 1998. Science and Civilisation in China, vol. 7, pt. 1: Language and Logic. Cambridge: Cambridge University Press.
Harper, D., 1998. Early Chinese Medical Literature: The Mawangdui Medical Manuscripts. London: Kegan Paul International.
Harper, D., 1999. Warring States natural philosophy and occult thought, in The Cambridge History of Ancient China: From the Origins of Civilization to 221 b.c., ed. Loewe, M. & Shaughnessy, E.L.. Cambridge: Cambridge University Press, 813–84.
Harper, D., 2007. Communication by design: two silk manuscripts of diagrams (tu) from Mawangdui tomb three, in Graphics and Text in the Production of Technical Knowledge in China: The Warp and the Weft, ed. Bray, F., Dorofeeva-Lichtmann, V. & Métailie, G.. Leiden: Brill, 169–89.
Harper, D., 2010. The textual form of knowledge: occult miscellanies in ancient and medieval Chinese manuscripts, fourth century b.c. to tenth century a.d., in Looking at It from Asia: The Processes That Shaped the Sources of History of Science, ed. Bretelle-Establet, F.. Dordrecht: Springer, 3780.
Hart, R., 1999. Beyond science and civilization: a post-Needham critique, East Asian Science, Technology, and Medicine 16, 88114.
Eiichi, Hasebe 長谷部英一, 1991. Gi Shin Nanbokuchō no rekiron 魏晉南北朝の曆論, Chūgoku tetsugaku kenkyū 中國哲學研究 3, 143.
Eiichi, Hasebe 長谷部英一, 1993. Zuidai no rekiron 隋代の曆論, Chūgoku tetsugaku kenkyū 中國哲學研究 6, 121.
Keizō, Hashimoto 橋本敬造, 1979. Seidō no shisō to dentō Chūgoku no tenmongaku 精度の思想と傳統中國天文學, Kansai daigaku shakai gakubu kiyō 關西大學社會學部紀要 11(1), 93114.
Maohuo, He 何茂活, 2015. Jianshui Jinguan chutu Han Jushe yuan nian lipu zhuihe yu kaoshi 肩水金關出土『漢居攝元年曆譜』綴合與考試, Kaogu yu wenwu 考古與文物 2015. 2, 61–8.
Henderson, J.B., 1984. The Development and Decline of Chinese Cosmology. New York: Columbia University Press.
Henderson, J.B., 2006. Premodern Chinese notions of astronomical history and calendrical time, in Notions of Time in Chinese Historical Thinking, ed. Huang, C. & Henderson, J.B.. Hong Kong: Chinese University Press, 97113.
Takao, Hirase 平勢隆郎, 1996. Chūgoku kodai kinen no kenkyū: tenmon to koyomi no kentō kara 中國古代紀年の研究 : 天文と曆の檢討から. Tōkyō: Kyūko shoin.
Yoke, Ho Peng 何丙郁, 1966. The Astronomical Chapters of the Chin Shu. Paris: Mouton.
Yoke, Ho Peng 何丙郁, 2003. Chinese Mathematical Astrology: Reaching out to the Stars (Needham Research Institute series). London: RoutledgeCurzon.
Hodge, S., 2003. The Mahā-Vairocana-Abhisaṃbodhi Tantra. London: RoutledgeCurzon.
I-t’ien, Hsing 邢義田, 1998. Yueling yu Xihan zhengzhi: cong Yinwan jibu zhong de ‘yi chunling chenghu’ shuoqi 月令與西漢政治——從尹灣集簿中的「以春令成戶」說起, Xin shixue 新史學 9(1), 154.
Tongxu, Hua 華同旭, 1991. Zhongguo louke 中國漏刻. Hefei: Anhui kexue jishu chubanshe.
Yi-long, Huang 黃一農, 1992a. Jixing yu gudu kao 極星與古度考, Tsing Hua Journal of Chinese Studies 22(2), 93117.
Yi-long, Huang 黃一農, 1992b. Zhongguo shi libiao shuorun dingzheng juyu 中國史曆表朔閏訂正舉隅, Hanxue yanjiu 漢學研究 10(2), 279306.
Yi-long, Huang 黃一農, 1999. Cong Yinwan Han mu jiandu kan Zhongguo shehui de zeri chuantong 從尹灣漢簡牘看中國社會的擇日傳統, Guoli zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo jikan 國立中央研究院歷史語言研究所集刊 70(3), 589625.
Yi-long, Huang 黃一農, 2001. Qin wangzheng shiqi lifa xinkao 秦王政時期曆法新考, Huaxue 華學 5, 143–9.
Hucker, C.O., 1985. A Dictionary of Official Titles in Imperial China. Stanford: Stanford University Press.
Hulsewé, A.F.P., 1985. Remnants of Ch’in Law: An Annotated Translation of the Ch’in Legal and Administrative Rules of the 3rd Century b.c., Discovered in Yün-Meng Prefecture, Hu-Pei Province, in 1975. Leiden: E.J. Brill.
Xiaoyuan, Jiang 江曉原, 1986. Aiguo zhuyi jiaoyu bu ying chengwei kejishi yanjiu de mudi 愛國主義教育不應成爲科技史研究的目的, Daziran tansuo 大自然探索 5(4), 143–8.
Xiaoyuan, Jiang 江曉原, 1991. Tianxue zhen yuan 天學真原. Shenyang: Liaoning jiaoyu chubanshe.
Xiaoyuan, Jiang 江曉原, 1992a. Lishu qiyuan kao 曆書起源考, Zhongguo wenhua 中國文化 1992. 6, 150–9.
Xiaoyuan, Jiang 江曉原, 1992b. Xingzhanxue yu chuantong wenhua 星占學與傳統文化. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.
Xiaoyuan, Jiang 江曉原, 2009. Zhongguo xingzhanxue leixing fenxi 中國星占學類型分析. Shanghai: Shanghai shudian chubanshe.
Xiaoyuan, Jiang 江曉原 & Weixing, Niu 鈕衛星, 2001. Ouzhou tianwenxue dongjian fawei 歐洲天文學東漸發微. Shanghai: Shanghai shudian chubanshe.
Johns, A., 1998. The Nature of the Book: Print and Knowledge in the Making. Chicago: The University of Chicago Press.
Jones, A., 1991. The adaptation of Babylonian methods in Greek numerical astronomy, Isis 82(3), 440–53.
Jones, A., 1999. Astronomical Papyri from Oxyrhynchus. Philadelphia: American Philosophical Society.
Jones, A., 2005. In order that we should not ourselves appear to be adjusting our estimates … to make them fit some predetermined amount, in Wrong for the Right Reasons, ed. Buchwald, J.Z. & Franklin, A.. Dordrecht: Springer, 1739.
Jones, A. & Duke, D., 2005. Ptolemy’s planetary mean motions revisited, Centaurus 47(3), 226–35.
Kalinowski, M., 1990. Le calcul du rayon céleste dans la cosmographie chinoise, Revue d’histoire des sciences 43(1), 334.
Kalinowski, M., 1996. Astrologie calendaire et calcul de position dans la Chine ancienne: Les mutations de l’hémérologie sexagésimale entre le IVe et le IIe siècles avant notre ère, Extrême-orient, Extrême-occident 18, 71113.
Kalinowski, M. (ed.), 2003. Divination et société dans la Chine médiévale: Étude des manuscrits de Dunhuang de la Bibliothèque nationale de France et de la British Library. Paris: Bibliothèque nationale de France.
Kalinowski, M., 2004. Technical traditions in ancient China and shushu culture in Chinese religion, in Religion and Chinese Society, ed. Lagerwey, J.. Hong Kong and Paris: The Chinese University Press and École française d’Extrême-Orient, 223–48.
Karlgren, B., 1957. Grammata Serica Recensa. Stockholm: Museum of Far Eastern Antiquities.
Hideki, Kawahara 川原秀城, 1991. The world-view of the Santong-li, Historia Scientiarum 42, 6773.
Hideki, Kawahara 川原秀城, 1996. Chūgoku no kagaku shisō: ryō Kan tengaku kō 中國の科學思想:兩漢天學考 (Chūgoku gakugei sōsho 1). Tōkyō: Sōbunsha.
Keightley, D.N., 2000. The Ancestral Landscape: Time, Space, and Community in Late Shang China, ca. 1200–1045 b.c. (China research monograph 53). Berkeley: Institute for East Asian Studies, University of California, Berkeley.
Kern, M., 2002. Methodological reflections on the analysis of textual variants and the modes of manuscript production in early China, Journal of East Asian Archaeology 4(1–4), 143–81.
Kern, M., 2005. The Odes in excavated manuscripts, in Text and Ritual in Early China, ed. Kern, M.. Seattle: University of Washington Press, 149–93.
Sik, Kim Yung 金永植, 2004. The ‘why not’ question of Chinese science: the Scientific Revolution and traditional Chinese science, East Asian Science, Technology, and Medicine 22, 96112.
Kitcher, P., 1993. The Advancement of Science: Science without Legend, Objectivity without Illusions. New York: Oxford University Press.
Knoblock, J. & Riegel, J.K., 2000. The Annals of Lü Buwei: A Complete Translation and Study. Stanford: Stanford University Press.
Kuhn, T.S., 1996. The Structure of Scientific Revolutions, 3rd ed. Chicago: The University of Chicago Press.
Fo, Lai Swee 賴瑞和, 2003. Tangdai de Hanlin daizhao he Sitiantai 唐代的翰林待詔和司天臺, Tang yanjiu 唐研究 9, 315–42.
Gan, Lao 勞乾, 1970. Shangsi kao 上巳考, Minzuxue yanjiusuo jikan 民族學研究所集刊 29(1), 243–62.
Latour, B., 1987. Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Latour, B., 1993. We Have Never Been Modern, tr. Porter, C.. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Latour, B., 1999. Pandora’s Hope: Essays on the Reality of Science Studies. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Latour, B. & Woolgar, S., 1986. Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts, 2nd ed. Princeton: Princeton University Press.
Lau, D.C., 1970. Mencius. Harmondsworth: Penguin.
Lau, D.C., 2000. Confucius: The Analects. Hong Kong: The Chinese University Press.
Lee, T.H.C., 1985. Government Education and Examinations in Sung China. Hong Kong: Chinese University Press.
Lee, T.H.C., 2000. Education in Traditional China: A History (Handbuch der Orientalistik, Vierte Abteilung, China 13). Leiden: Brill.
Legge, J., 1967. Li Chi: Book of Rites. An Encyclopedia of Ancient Ceremonial Usages, Religious Creeds, and Social Institutions, 2nd ed. New Hyde Park, NY: University Books (first published 1885).
Lehoux, D., 2012. What Did the Romans Know? An Inquiry into Science and Worldmaking. Chicago: The University of Chicago Press.
Levinovitz, A., 2015. The Gluten Lie: And Other Myths about What You Eat. New York: Regan Arts.
Lewis, M.E., 2005. The Construction of Space in Early China. New York: State University of New York.
Feng, Li 李峰 & Branner, D.P. (eds.), 2011. Writing & Literacy in Early China Studies from the Columbia Early China Seminar. Seattle: University of Washington Press.
Guowei, Li 李國偉, 1991. Zhongguo gudai dui jiaodu de renshi 中國古代對角度的認識, in Shuxue shi yanjiu wenji 數學史研究文集, ed. Di, Li 李迪. Huhehaote: Nei Menggu daxue chubanshe; Taiwan Jiuzhang chubanshe, 614.
Hai, Li 李海, 1994. Beiwei tie hunyi kao 北魏鐵渾儀考, Yanbei shifan xueyuan xuebao 雁北示範學院學報 10(2), 7983.
Hongfu, Li 李洪甫, 1982. Jiangsu Lianyungang shi Huaguoshan chutu de Handai jiandu 江蘇連雲港市花果山出土的漢代簡牘, Kaogu 考古 1982. 5, 476–80.
Jiancheng, Li 李鑒澄, 1989. Guiyi: Woguo xiancun zui gulao de tianwen yiqi 晷儀: 我國現存最古老的天文儀器, in Zhongguo gudai tianwen wenwu lunji 中國古代天文文物論集, ed. yanjiusuo, Zhongguo shehui kexue yuan kaogu 中國社會科學院考古研究所. Beijing: Wenwu chubanshe, 145–53.
Junming, Li 李均明, 2009. Qin Han jiandu wenshu fenlei jijie 秦漢簡牘文書分類輯解. Beijing: Wenwu chubanshe.
Ling, Li 李零, 2006. Zhongguo fangshu zheng kao 中國方術正考. Beijing: Zhonghua shuju.
Ling, Li 李零, 2008. Shiri, rishu he yeshu: san zhong jianbo wenxian de qubie he dingming 視日、日書和葉書: 三種簡帛文獻的區別和定名, Wenwu 文物 2008. 12, 7380.
Peidong, Li 李培棟, 2009. Jin shu yanjiu 『晉書』研究, in Jin shu, Ba shu, Er shi yanjiu 晉書、『八書』、『二史』研究, ed. 周文玖, 1982, rpt. Beijing: Zhongguo da baikequanshu chubanshe, 4476.
Tianhong, Li 李天虹, 2012. Qin Han shifen jishi zhi zonglun 秦漢時分紀時制總論, Kaogu xuebao 考古學報 2012. 3(186), 289314.
Xueqin, Li 李學勤, 2003. Meixian Yangjiacun xin chu qingtongqi yanjiu 眉縣楊家村新出青銅器研究, Wenwu 文物 2003. 6, 6673.
Zhichao, Li 李志超, 2014. Tianren gu yi: Zhongguo kexueshi lungang 天人古義:中國科學史論綱, 3rd ed. Zhengzhou: Daxiang chubanshe.
Zhonglin, Li 李忠林, 2010. Zhoujiatai Qin jian lipu xinian yu Qin shiqi lifa 周家臺秦簡曆譜係年與秦時期曆法, Lishi yanjiu 歷史研究 2010. 6, 3653.
Lien, Y.-C.E., 2011. Zhang Heng, Eastern Han polymath: his life and works, Ph.D. diss., University of Washington.
Lien, Y.E., 2012. Zhang Heng’s Huntian yi zhu revisited, T’oung Pao, 2nd ser. 98(1–3), 3164.
Lippiello, T., 2001. Auspicious Omens and Miracles in Ancient China: Han, Three Kingdoms and Six Dynasties (Monumenta Serica monograph series 39). Sankt Augustin: Monumenta Serica Institute.
Changdong, Liu 劉長東, 2012. Luoxia Hong de zushu zhi yuan ji huntian shuo, huntian yi suo qiyuan de zushu 落下閎的族屬之源暨渾天說、渾天儀所起源的族屬, Sichuan daxue xuebao (zhexue shehui kexue ban) 四川大學學報(哲學社會科學版) 2012. 5, 3045.
Ciyuan, Liu 劉次沅, 1987. Zhongguo gudai tianxiang jilu zhong de chi cun zhang danwei hanyi chutan 中國古代天象記錄中的尺寸丈單位含義初探, Tianwen xuebao 天文學報 28(4), 105–12.
Ciyuan, Liu 劉次沅, 2015. Zhu shi tianxiang jilu kaozheng 諸史天象記錄考證 (Ershisi shi jiaoding yanjiu congkan 二十四史校訂研究叢刊). Beijing: Zhonghua shuju.
Guosheng, Liu 劉國勝, 2009. Guanyu Zhoujiatai Qin jian 69–130 hao de jianxu bianpai wenti 關於周家臺秦簡69–130號的簡序編排問題, Jianbo 簡帛 4, 2735.
Hongtao, Liu 劉洪濤, 2003. Gudai lifa jisuanfa 古代曆法計算法. Tianjin: Nankai daxue chubanshe.
Jinyi, Liu 劉金沂, 1984. Cong ‘yuan’ dao ‘hun’: Han chu ershiba xiu yuanpan de qishi 從「圓」到「渾」—漢初二十八宿圓盤的啟示, in Zhongguo tianwenxue shi wenji 中國天文學史文集, ed. Zhongguo tianwenxue shi wenji bianjizu 中國天文學史文集編輯組. Beijing: Kexue chubanshe, 205–13.
Lexian, Liu 劉樂賢, 2002. Jianbo shushu wenxian tanlun 簡帛數術文獻探論. Wuhan: Hubei jiaoyu chubanshe.
Lexian, Liu 劉樂賢, 2004. Mawangdui tianwen shu kaoshi 馬王堆天文書考釋. Guangzhou: Zhongshan daxue chubanshe.
Lexian, Liu 劉樂賢, 2007. Weishu zhong de tianwen ziliao: Hetu Dilanxi wei li 緯書中的天文資料——『河圖帝覽嬉』爲例, Zhongguo shi yanjiu 中國史研究 2007. 2, 7182.
Lloyd, G.E.R., 1979. Magic, Reason, and Experience: Studies in the Origin and Development of Greek Science. Cambridge: Cambridge University Press.
Lloyd, G.E.R., 1996. Adversaries and Authorities: Investigations into Ancient Greek and Chinese Science. Cambridge: Cambridge University Press.
Lloyd, G.E.R., 2006. Ancient Worlds, Modern Reflections: Philosophical Perspectives on Greek and Chinese Science and Culture. Oxford: Oxford University Press.
Lloyd, G.E.R., 2007. Cognitive Variations: Reflections on the Unity and Diversity of the Human Mind. Oxford: Oxford University Press.
Lloyd, G.E.R., 2008. The Varying agenda of the study of the heavens: Mesopotamia, Greece, China, Asia Major, 3rd ser., 21(1), 6988.
Lloyd, G.E.R. & Sivin, N., 2002. The Way and the Word: Science and Medicine in Early China and Greece. New Haven: Yale University Press.
Loewe, M., 1959. Some notes on Han-time documents from Chüyen, T’oung Pao, 2nd ser. 47(3–5), 294322.
Loewe, M., 1965. The wooden and bamboo strips found at Mo-chü-tzu (Kansu), Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (1–2), 1326.
Loewe, M., 1967. Records of Han Administration. Cambridge: Cambridge University Press (2 vols.).
Loewe, M. (ed.), 1993. Early Chinese Texts: A Bibliographical Guide. Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California.
Yang, Lu 盧央, 2007. Zhongguo gudai xingzhanxue 中國古代星占學. Beijing: Zhongguo kexue jishu chubanshe.
Zifang, 呂子方, 1983. Zhongguo kexue jishu shilun wenji 中國科學技術史論文集. Chengdu: Sichuan renmin chubanshe (2 vols.).
Zongli, 呂宗力, 2003. Power of the Words: Chen Prophecy in Chinese Politics, ad 265–618. Oxford: Peter Lang.
Changpei, Luo 羅常培 & Zumo, Zhou 周祖謨, 2007. Han, Wei, Jin, Nanbeichao yunbu yanbian yanjiu 漢魏晉南北朝韻部演變研究. Beijing: Zhonghua shuju.
Jianjin, Luo 羅見今, 1999. Dunhuang Han jian zhong lipu niandai zhi zai yanjiu 敦煌漢簡中曆譜年代之再研究, Dunhuang yanjiu 敦煌研究 61(3), 91100.
Jianjin, Luo 羅見今 & Shouyi, Guan 關守義, 2000. Dunhuang, Juyan Hanjian zhong yu shuorunbiao bu he zhu jian kaoshi 敦煌、居延漢簡中與朔閏表不合諸簡考釋, Wen shi 文史 (1), 5772.
Yi, Ma 馬怡, 2006. Handai de jishiqi ji xiangguan wenti 漢代的計時器及相關問題, Zhongguo shi yanjiu 中國史研究 2006. 3, 1736.
Yasukatsu, Maeyama 前山保勝, 1975. On the astronomical data of ancient China (ca. −100 ~ +200): a numerical analysis (part I), Archives internationales d’histoire des sciences XXV/XCVii, 247–76.
Yasukatsu, Maeyama 前山保勝, 1976. On the astronomical data of ancient China (ca. −100 ~ +200): a numerical analysis (part II), Archives internationales d’histoire des sciences XXVi/XCVii, 2758.
Yasukatsu, Maeyama 前山保勝, 1977. The oldest star catalogue of China, Shi Shen’s Hsing ching, in Prismata: Naturwissenschaftsgeschichtliche Studien: Festschrift Für Willy Hartner, ed. Hartner, W., Saltzer, W.G. & Yasukatsu, Maeyama 前山保勝. Wiesbaden: F. Steiner, 211–45.
Major, J.S., 1993. Heaven and Earth in Early Han Thought: Chapters Three, Four and Five of the Huainanzi. Albany: State University of New York Press.
Major, J.S. (ed.), 2010. The Huainanzi: A Guide to the Theory and Practice of Government in Early Han China. New York: Columbia University Press.
Makeham, J., 2002. Balanced Discourses. New Haven: Yale University Press.
Mansvelt Beck, B.J., 1990. The Treatises of Later Han: Their Author, Sources, Contents, and Place in Chinese Historiography. Leiden: E.J. Brill.
Martzloff, J.-C., 2009. Le calendrier chinois: Structure et calculs, 104 av. JC–1644: Indétermination céleste et réforme permanente: La construction chinoise officielle du temps quotidien discret à partir d’un temps mathématique caché, linéaire et continu (Sciences, techniques et civilisations du Moyen Âge à l’aube des Lumières 11). Paris: Champion.
Maspero, H., 1939. Les instruments astronomiques des Chinois au temps des Han, Mélanges chinois et bouddhiques 6, 183370.
Maspero, H., 1951. Le ming-t’ang et la crise religieuse chinoise avant les Han, Mélanges chinois et bouddhiques 9, 171.
Meeus, J., 1998. Astronomical Algorithms. Richmond, VA: Willmann-Bell.
Merton, R.K., 1968. The Matthew effect in science, Science 159(3810), 5663.
Meyer, D., 2012. Philosophy on Bamboo: Text and the Production of Meaning in Early China. Leiden: Brill.
Minkowski, C., 2002. Astronomers and their reasons: working paper on Jyotihśāstra, Journal of Indian philosophy 30(5), 495514.
Zihan, Mo 墨子涵 (Morgan, Daniel P.), 2011. Cong Zhoujiatai Rishu yu Mawangdui Wu xing zhan tan rishu yu Qin-Han tianwenxue de huxiang yingxiang 從周家臺『日書』與馬王堆『五星占』談日書與秦漢天文學的互相影響, Jianbo 簡帛 6, 113–37.
Zihan, Mo 墨子涵 (Morgan, Daniel P.) & Lina, Lin 林力娜 (Chemla, Karine), 2016. Ye you lunzhe xiede: Zhangjiashan Han jian Suan shu shu xieshou yu bianxu chutan 也有輪着寫的:張家山漢簡『筭數書』寫手與編序初探, Jianbo 簡帛 12, 235–51.
Morgan, D.P., 2015. What good’s a text? Textuality, orality, and mathematical astronomy in early imperial China, Archives internationales d’histoire des sciences 65(2), 549–72.
Morgan, D.P., 2016a. Mercury and the case for plural planetary traditions in early imperial China, in The Circulation of Astronomical Knowledge in the Ancient World, ed. Steele, J.M.. Leiden: Brill, 416–50.
Morgan, D.P., 2016b. The planetary visibility tables in the second-century bc manuscript Wu xing zhan 五星占, East Asian Science, Technology, and Medicine 43, 1760.
Morgan, D.P., 2016c. Sphere confusion: towards a textual reconstruction of instruments and observational practice in first-millennium ce China, Centaurus 58(1–2), 87103.
Müller, W.K., 1976. Shingon-Mysticism Śubhākarasiṁha and I-Hsing’s Commentary to the Mahavāirocana-Sūtra, Chapter One an Annotated Translation, Ph.D. diss., University of California, Los Angeles.
Hidemasa, Nagata 永田英正, 1972. Kandai no shūgi ni tsuite 漢代の集議について, Tōhō gakuhō 東方學報 43, 97136.
Shigeru, Nakayama 中山茂, 1964. Senseijutsu: sono kagaku shijō no ichi 占星術:その科學史上の位置. Tōkyō: Kinokuniya shoten.
Shigeru, Nakayama 中山茂, 1965. Characteristics of Chinese calendrical science, Japanese Studies in the History of Science (4), 124–31.
Shigeru, Nakayama 中山茂, 1966. Characteristics of Chinese astrology, Isis 57(4), 442–54.
Needham, J., 1959. Science and Civilisation in China, vol. 3: Mathematics and the Sciences of the Heavens and the Earth. Cambridge: Cambridge University Press.
Needham, J., 1965. Time and Eastern Man. London: Royal Anthropological Institute of Great Britain & Ireland.
Needham, J., 1986. The Hall of Heavenly Records: Korean Astronomical Instruments and Clocks, 1380–1780. Cambridge: Cambridge University Press.
Needham, J., Ling, Wang & de S.P. Derek, J., 1986. Heavenly Clockwork: The Great Astronomical Clocks of Medieval China, 2nd ed. (Antiquarian Horological Society monograph 1). Cambridge: Cambridge University Press.
Neugebauer, O., 1942. The origin of the Egyptian calendar, Journal of Near Eastern Studies 1(4), 396403.
Neurath, O., 1973. Empiricism and Sociology (Vienna Circle collection). Dordrecht: D. Reidel Pub. Co.
Newton-Smith, W.H., 1981. The Rationality of Science. Boston: Routledge & Kegan Paul.
Nielsen, B., 2003. A Companion to Yi Jing Numerology and Cosmology: Chinese Studies of Images and Numbers from Han (202 bce–220 ce) to Song (960–1279 ce). London: RoutledgeCurzon.
Nielsen, B., 2009–10. Calculating the fall of a dynasty: divination based on the Qian zuo du, Zhouyi Studies 6(1), 65107.
Weixing, Niu 鈕衛星, 2004. Han Tang zhi ji lifa gaige zhong de zuoyong yinsu zhi fenxi 漢唐之際曆法改革中各作用因素之分析, Shanghai jiaotong daxue xuebao (zhexue shehui kexue ban) 上海交通大學學報(哲學社會科學版) 12(5), 33–8, 54.
Yukio, Ōhashi 大橋由紀夫, 1982. Kōkan Sibunreki no seiritsu katei 後漢四分曆の成立過程, Sūgakushi kenkyū 數學史研究 93, 127.
Yukio, Ōhashi 大橋由紀夫, 1994. Astronomical instruments in classical siddhāntas, Indian Journal of History of Science 29(2), 155313.
Yukio, Ōhashi 大橋由紀夫, 1997. Ka Ki no temmon teisūkan ni tsuite 賈逵の天文定數觀について, Sūgakushi kenkyū 數學史研究 153, 117.
Olberding, G.P.S., 2012. Dubious Facts: The Evidence of Early Chinese Historiography. Albany: State University of New York Press.
Kazuo, Osabe 長部和雄, 1963. Ichigyō zenji no kenkyū 一行禪師の研究. Kobe: Shōka Daigaku Keizai Kenkyūsho.
Nai, Pan 潘鼐, 1989. Zhongguo hengxing guance shi 中國恆星觀測史. Shanghai: Xuelin chubanshe.
Nai, Pan 潘鼐 (ed.), 2005. Zhongguo gu tianwen yiqi shi 中國古天文儀器史, colour print ed. Taiyuan: Shanxi jiaoyu chubanshe.
Pankenier, D.W., 2013. Astrology and Cosmology in Early China: Conforming Earth to Heaven. Cambridge: Cambridge University Press.
Pankenier, D.W., 2015. Weaving metaphors and cosmo-political thought in early China, T’oung Pao, 2nd ser. 101(1–3), 134.
Payne, R., 2006. Introduction, in Tantric Buddhism in East Asia, ed. Payne, R.. Boston: Wisdom Publications, 131.
Pingree, D.E., 1967–8. The Paitāmaha-siddhānta of the Viṣṇudharmottarapurāṇa, Bhramavidyā 31–2, 472510.
Pingree, D.E., 1978. History of mathematical astronomy in India, Dictionary of Scientific Biography 15, 533633.
Plofker, K., 2009. Mathematics in India. Princeton: Princeton University Press.
Puett, M.J., 2004. To Become a God: Cosmology, Sacrifice, and Self-Divinization in Early China. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Puett, M.J., 2007. Humans, spirits, and sages in Chinese late antiquity: Ge Hong’s 葛洪 Master Who Embraces Simplicity (Baopuzi) 抱朴子, Extrême-Orient, Extrême-Occident 29(29), 95119.
Putnam, H., 1974. The ‘corroboration’ of theories, in The Philosophy of Karl Popper, ed. Schlipp, P.A.. La Salle, IL: Open Court, 221–40.
Baocong, Qian 錢寶琮, 1983. Qian Baocong kexueshi lunwen xuanji 錢寶琮科學史論文選集. Beijing: Kexue chubanshe.
Jianming, Qin 秦建明, 2008. Gaitian tuyi kao 蓋天圖儀考, Wenbo 文博 2008.1, 410.
Guangming, Qiu 丘光明, 1992. Zhongguo lidai du liang heng kao 中國歷代度量衡考. Beijing: Kexue chubanshe.
Anjing, Qu 曲安京, 1993. Li Chunfeng deng ren gaitianshuo rigao gongshi xiuzheng an yanjiu 李淳風等人蓋天說日高公式修正案研究, Ziran kexue shi yanjiu 自然科學史研究 12(1), 4251.
Anjing, Qu 曲安京, 1994. Zhongguo gudai lifa zhong de jishi zhidu 中國古代曆法中的計時制度, Hanxue yanjiu 漢學研究 12(2), 157–72.
Anjing, Qu 曲安京, 2008. Zhongguo shuli tianwenxue 中國數理天文學 (Shuxue yu kexue shi congshu 數學與科學史叢書 4). Beijing: Kexue chubanshe.
Zhaode, Ran 冉昭德, 2009. Guanyu Jin shi de zhuanshu yu Tang xiu Jin shu zhuanren wenti 關於晉史的撰述與唐修『晉書』撰人問題, in Jin shu, Ba shu, Er shi yanjiu 晉書、『八書』、『二史』研究, ed. Wenjiu, Zhou 周文玖, rpt. Beijing: Zhongguo da baikequanshu chubanshe, 1427 (first published 1957).
Raz, G., 2005. Time manipulation in early Daoist ritual: the East Well Chart and the Eight Archivists, Asia Major, 3rd ser. 18(1), 67102.
Song, Ren 任松, 2008. Lun Tao Hongjing ‘ziran louke’ de gouxiang 論陶弘景「自然漏刻」的構想, Hunan gongye daxue xuebao (shehui kexue ban) 湖南工業大學學報(社會科學版) 13(2), 73–4.
Richter, M.L., 2013. The Embodied Text: Establishing Textual Identity in Early Chinese Manuscripts. Leiden: Brill.
Robson, E., 2007. Gendered literacy and numeracy in the Sumerian literary corpus, in Analysing Literary Sumerian: Corpus-Based Approaches, ed. Ebeling, J. & Cunningham, G.. London and Oakville, CT: Equinox, 215–49.
Rochberg, F., 2004. The Heavenly Writing: Divination, Horoscopy, and Astronomy in Mesopotamian Culture. Cambridge: Cambridge University Press.
Rogers, M.C., 1968. The myth of the Battle of the Fei River (a.d. 383), T’oung Pao, 2nd ser. 54(1–3), 5072.
Rufus, W.C. & Tien, H., 1945. The Soochow Astronomical Chart. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Rutt, R., 1996. The Book of Changes (Zhouyi): A Bronze Age Document Translated with Introduction and Notes (Durham East Asia series 1). Richmond: Curzon.
Said, E.W., 1979. Orientalism. New York: Vintage Books.
Kuniji, Saitō 齊藤國治 & Kenji, Ozawa 小澤賢二, 1992. Chūgoku kodai no tenmon kiroku no kenshō 中國古代の天文記錄の檢證. Tōkyō: Yūzankaku.
Salmon, W.C., 1981. Rational prediction, British Journal for the Philosophy of Science 32(2), 115–25.
Sanft, C., 2008–9. Edict of monthly ordinances for the four seasons in fifty articles from 5 c.e.: introduction to the wall inscription discovered at Xuanquanzhi, with annotated translation, Early China 32, 125208.
Sarma, S.R., 2009. Sanskrit Astronomical Instruments in the Maharaja Sayajirao University of Baroda (M.S. University Oriental Series 24). Vadodara: Oriental Institute.
Sayili, A., 1960. The Observatory in Islam and Its Place in the General History of the Observatory. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
Schaberg, D., 2001. A Patterned Past: Form and Thought in Early Chinese Historiography. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center.
Schafer, E.H., 1977. Pacing the Void: T’ang Approaches to the Stars. Berkeley: University of California Press.
Schipper, K.M. & Hsiu-huei, Wang 王秀惠, 1986. Progressive and regressive time cycles in Taoist ritual, in Time, Science, and Society in China and the West, ed. Fraser, J.T., Lawrence, N.M. & Haber, F.C.. Amherst: University of Massachusetts Press, 185205.
Schlick, M., 1932. The future of philosophy, College of the Pacific Publications in Philosophy I, 4562.
Schuessler, A., 2007. ABC Etymological Dictionary of Old Chinese. Honolulu: University of Hawai’i Press.
Shapin, S., 1994. A Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth-Century England. Chicago: The University of Chicago Press.
Shapin, S. & Schaffer, S., 1985. Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life. Princeton: Princeton University Press.
Shaw, M.J., 2011. Time and the French Revolution: The Republican Calendar, 1789–Year XIV (Royal Historical Society studies in history). Woodbridge: Royal Historical Society/Boydell Press.
Yunli, Shi 石云里, Lin, Fang 方林 & Chao, Han 韓朝, 2012. Xihan Xiahou Zao mu chutu tianwen yiqi xintan 西漢夏侯竈墓出土天文儀器新談, Ziran kexue shi yanjiu 自然科學史研究 31(1), 113.
Shukla, K.S. (ed.), 1976. Āryabhaṭīya with the Commentary of Bhāskara and Someśvara (Āryabhaṭīya Critical Edition Series: Published on the occasion of the celebration of the 1500th birth anniversary of Āryabhaṭa 2). New Delhi: Indian National Science Academy.
Sivin, N., 1969. Cosmos and computation in early Chinese mathematical astronomy, T’oung Pao, 2nd ser. 55(1–3), 173.
Sivin, N., 1982. Why the Scientific Revolution did not take place in China—or didn’t it?, Chinese Science 5, 4566.
Sivin, N., 1986. On the limits of empirical knowledge in the traditional Chinese sciences, in Time, Science, and Society in China and the West, ed. Fraser, J.T., Lawrence, N.M. & Haber, F.C.. Amherst: University of Massachusetts Press, 151–69.
Sivin, N., 2009. Granting the Seasons: The Chinese Astronomical Reform of 1280, with a Study of Its Many Dimensions and a Translation of Its Records. New York: Springer.
Smith, A., 2011. The Chinese sexagenary cycle and the ritual foundations of the calendar, in Calendars and Years II: Astronomy and Time in the Ancient and Medieval World, ed. Steele, J.M.. Oxford: Oxbow Books, 137.
Huiqun, Song 宋會羣, 1999. Zhongguo shushu wenhua shi 中國術數文化史. Kaifeng: Henan daxue chubanshe.
Soothill, W.E., 1951. The Hall of Light: A Study of Early Chinese Kingship. London: Lutterworth Press.
Soper, A.C., 1959. Literary Evidence for Early Buddhist Art in China (Artibus Asiae., supplementum 19). Ascona: Artibus Asiae.
Steele, J.C., 1917. The ‘I Li’, or Book of Etiquette and Ceremonial (Probsthain’s oriental series 8). London: Probsthain.
Steele, J.M., 2000. Observations and Predictions of Eclipse Times by Early Astronomers (Archimedes: new studies in the history and philosophy of science and technology). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Stephenson, F.R., 1997. Historical Eclipses and Earth’s Rotation. Cambridge: Cambridge University Press.
Junlin, Su 蘇俊林, 2010. Guanyu ‘zhiri’ jian de mingcheng yu xingzhi 關於「質日」簡的名稱與性質, Hunan daxue xuebao (shehui kexue ban) 湖南大學學報(社會科學版) 24(4), 1722.
Kenji, Sugimoto 杉本憲司, 1973. Kandai no taishō ni tsuite 漢代の待詔について, Shakai kagaku ronshū 社會科學論集 4(5), 8599.
Sukhu, G., 2005–6. Yao, Shun, and prefiguration: the origins and ideology of the Han imperial genealogy, Early China 30, 91151.
Xiaochun, Sun 孫小淳, 2015. Chinese armillary spheres, in Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy, ed. Ruggles, C.L.N.. New York: Springer, 2127–32.
Xiaochun, Sun 孫小淳 & Kistemaker, J., 1997. The Chinese Sky during the Han: Constellating Stars and Society. Leiden: Brill.
Tokimasa, Takeda 武田時昌, 1989. Isho rekihō kō: Zenkan matsu no keigaku to kagaku no kōryū 緯書曆法考:前漢末の經學と科學の交流, in Chūgoku kodai kagakushi ron 中國古代科學史論, ed. Keiji, Yamada 山田慶兒. Kyōto: Kyōto daigaku jinbun kagaku kenkyūjo, 55120.
Tambiah, S.J., 1990. Magic, Science, Religion, and the Scope of Rationality. Cambridge: Cambridge University Press.
Lei, Tao 陶磊, 2003. ‘Huainanzi Tianwen’ yanjiu: cong shushu de jiaodu 『淮南子·天文』研究——從數術的角度. Jinan: Qi Lu shushe.
Tavernor, R., 2007. Smoot’s Ear: The Measure of Humanity. New Haven: Yale University Press.
Teboul, M., 1983. Les premières théories planétaires chinoises. Paris: Collège de France.
Pang-hsin, Ting 丁邦新, 1975. Chinese Phonology of the Wei-Chin Period: Reconstruction of the Finals as Reflected in Poetry (Special publications (Institute of History and Philology, Academia Sinica) 65). Taipei: Institute of History and Philology, Academia Sinica.
Toomer, G.J., 1998. Ptolemy’s Almagest, 2nd ed. Princeton: Princeton University Press.
Tseng, L.L., 2011. Picturing Heaven in Early China. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center.
Twitchett, D., 2002. The Writing of Official History under the T’ang. Cambridge: Cambridge University Press.
Vogel, H.U., 1994. Aspects of metrosophy and metrology during the Han period, Extrême-Orient, Extrême-Occident 16, 135–52.
Shengli, Wang 王勝利, 1982. ‘Jiudao’ gaishuo 「九道」該說, Lishi yanjiu 歷史研究 2, 91101.
Su, Wang 王素, 1989. Qushi Gaochang lifa chutan 麴氏高昌曆法初探, in Chutu wenxian yanjiu xuji 出土文獻研究續集, ed. Qingling, Zhang 張慶玲 & Guojia wenwu ju gu wenxian yanjiu shi 國家文物局古文獻研究室. Beijing: Wenwu chubanshe, 148–80.
Yumin, Wang 王玉民, 2008. Yi chi liang tian: Zhongguo gudai mushi chidu tianxiang jilu de lianghua yu guisuan 以尺量天—中國古代目視尺度天象記錄的量化與歸算. Jinan: Shandong jiaoyu chubanshe.
Yumin, Wang 王玉民, 2015. ‘Huntian-yi’ kao 「渾天儀」考, Zhongguo keji shuyu 中國科技術語 2015. 3, 3942.
Zhiping, Wang 王志平, 1998. Chuboshu yueming xintan 楚帛書月名新探, Huaxue 華學 3, 181–8.
Ware, J.R., 1966. Alchemy, Medicine and Religion in the China of a.d. 320: The Nei P’ien of Ko Hung. Cambridge, MA: MIT.
White, W.C. & Millman, P.M., 1938. An ancient Chinese sun-dial, Journal of the Royal Astronomical Society of Canada 32, 417–30.
Whitfield, S., 1998. Under the censor’s eye: printed almanacs and censorship in ninth-century China, British Library Journal 24(1), 422.
Wilhelm, R., 1967. The I Ching Or, Book of Changes, 3d ed. (Bollingen series XIX). Princeton: Princeton University Press.
Wilson, T.A. (ed.), 2002. On Sacred Grounds: Culture, Society, Politics, and the Formation of the Cult of Confucius. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center.
Włodarczyk, J., 1987. Observing with the armillary astrolabe, Journal for the History of Astronomy 18, 173–95.
Hung, Wu 巫鴻, 1989. The Wu Liang Shrine: The Ideology of Early Chinese Pictorial Art. Stanford: Stanford University Press.
Jiabi, Wu 武家璧, 2007. Yiwei: Tonggua yan zhong de guiying shuju 『易緯·通卦驗』中的晷影數據, Zhouyi yanjiu 周易研究 2007. 3, 8994.
Shouxian, Wu 吳守賢 & Hejun, Quan 全和鈞, 2008. Zhongguo gudai tianti celiangxue ji tianwen yiqi 中國古代天體測量學及天文儀器 (Zhongguo tianwenxueshi daxi 中國天文學史大系). Beijing: Zhongguo kexue jishu chubanshe.
De’an, Xia 夏德安 (Harper, Donald), 2007. Zhoujiatai de shushu jian 周家臺的數術簡, Jianbo 簡帛 2, 397407.
Jie, Xu 許結, 1999. Zhang Heng pingzhuan 張衡評傳 (Zhongguo sixiangjia pingzhuan congshu 中國思想家評傳叢書 26). Nanjing: Nanjing daxue chubanshe.
Xingwu, Xu 徐興無, 2003. Chenwei wenxian yu Handai wenhua goujian 讖緯文獻與漢代文化構建. Beijing: Zhonghua shuju.
Xingwu, Xu 徐興無, 2005. Liu Xiang pingzhuan: fu Liu Xin pingzhuan 劉向評傳:附劉歆評傳 (Zhongguo sixiangjia pingzhuan congshu 中國思想家評傳叢書 21). Nanjing: Nanjing daxue chubanshe.
Kiyosi, Yabuuti 藪內清, 1963. Astronomical tables in China, from the Han to the T’ang dynasties, in Chūgoku chūsei kagaku gijutsushi no kenkyū 中國中世科學技術史の研究, ed. Kiyosi, Yabuuti 藪內清. Tōkyō: Kadokawa shoten, 445–92.
Kiyosi, Yabuuti 藪內清, 1969. Chūgoku no temmon rekihō 中國の天文曆法. Tōkyō: Heibonsha.
Hongnian, Yang 楊鴻年, 1985. Han–Wei zhidu congkao 漢魏制度叢考. Wuhan: Wuhan daxue chubanshe.
Xiaoliang, Yang 楊小亮, 2015. Xihan Jushe yuan nian liri zhuihe fuyuan yanjiu 西漢『居攝元年曆日』綴合復原研究, Wenwu 文物 2015. 3, 70–7.
Masayuki, Yoshimura 吉村昌之, 2003. Shutsudo kandoku shiryō ni mirareru rekihu no shūsei 出土簡牘資料にみれる曆譜の集成, in Henkyō shutsudo mokkan no kenkyū 邊疆出土木簡の研究, ed. Itaru, Tomiya 冨谷至. Kyōto: Hōyū shoten, 459516.
Shulin, Yu 余書鱗, 1966. Liang Han sixue yanjiu 兩漢私學研究, Shida xuebao 師大學報 11, 109–48.
Yunhao, Yu 吳蘊豪 & Geng, Li 黎耕, 2008. ‘Yi gai’ shuo yu Zhoubi suanjing yuzhou moxing de zai sikao 「倚蓋」說與『周髀算經』宇宙模型的再思考, Zhongguo kejishi zazhi 中國科技史雜誌 29(4), 358–63.
Zhongxin, Yu 俞忠鑫, 1994. Han jian kao li 漢簡考曆. Taipei: Wenjin chubanshe.
Min, Yuan 遠敏 & Anjing, Qu 曲安京, 2008. Liang Wudi de gaitianshuo moxing 梁武帝的蓋天說模型, Kexue jishu yu bianzhengfa 科學技術與辯證法 25(2), 85–9, 104.
Peiyu, Zhang 張培瑜, 1997. Sanqianwubai nian liri tianxiang 三千五百年曆日天象. Zhengzhou: Daxiang chubanshe.
Peiyu, Zhang 張培瑜, 2007. Genju xinchu liri jiandu shilun Qin he Han chu de lifa 根据新出歷日簡牘試論秦和漢初的曆法, Zhongyuan wenwu 中原文物 2007. 5, 6277.
Peiyu, Zhang 張培瑜, Meidong, Chen 陳美東, Shuren, Bo 薄樹人 & Tiezhu, Hu 胡鐵珠, 2008. Zhongguo gudai lifa 中國古代曆法 (Zhongguo tianwenxueshi daxi 中國天文學史大系). Beijing: Zhongguo kexue jishu chubanshe.
Peiyu, Zhang 張培瑜 & Chunlong, Zhang 張春龍, 2006. Qindai lifa he Zhuanxu li 秦代曆法和顓頊曆, in Liye fa jue bao gao 里耶發掘報告, ed. Hunan Sheng wenwu kaogu yanjiusuo 湖南省文物考古研究所. Changsha: Yuelu shushe, 735–47.
Wenyu, Zhang 張聞玉, 2008. Gudai tianwen lifa jiangzuo 古代天文曆法講座. Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe.
Zhmud, L., 2006. The Origin of the History of Science in Classical Antiquity (Peripatoi 19). Berlin: de Gruyter.
Wenxin, Zhu 朱文鑫, 1933. Tianwen kaogu lu 天文考古錄. Shanghai: Shangwu yinshuguan.
Weifeng, Zhuang 莊威鳳, 2009. Zhongguo gudai tianxiang jilu de yanjiu yu yingyong 中國古代天象記錄的研究與應用 (Zhongguo tianwenxueshi daxi 中國天文學史大系). Beijing: Zhongguo kexue jishu chubanshe.