Skip to main content Accessibility help
×
×
Home

Dutch Protestant Mission Activity: A Survey

  • T. van den End
Extract

In this article a survey will be presented of the protestant mission activity of Dutch men and women, and of foreigners in the service of Dutch societies. It will concentrate on the missionaries themselves, not on the life of the Christian communities that have come into being through their work.

Copyright
References
Hide All
Dubbeldam, Boetzelaer Van, Van, C.W.Th. Baron, De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indié, haar ontwikkeling van 1620–1939, 's-Gravenhage, 1947.
Boissevain, H.D.J. (ed.), De zending in Oost en West, verleden en heden, 2 vols., Hoenderloo, 1934, 1943.
Müller-Krüger, Th., Der Protestantismus in Indonesien, Geschichte und Gestalt, Stuttgart, 1968.
Knappert, L., Schets van eene geschiedenis onzer handelskerken, 's-Gravenhage, 1928.
Coolsma, S., De zendingseeuw voor Nederlands Oost-Indië, Utrecht, 1901.
Enklaar, I.H., Kam, Joseph, ‘Apostel der Molukken’, 's-Gravenhage, 1963.
Enklaar, I. H., Kom over en help ons! Twaalf opstellen over de Nederlandse zending in de negentiende eeuw, 's-Gravenhage, 1981.
Jongeling, M. C., Het Zendingsconsulaat in Nederlands-Indie 1906–1942, Arnhem 1966.
Kruijf, E. F., Geschiedenis van het Nederlandsche Zendelinggenootschap en zijne zendingsposten, Groningen, 1894.
Linde, J.M. Van Der, Het visioen van Herrnhut en het Apostolaat der Moravische Broeders in Swriname, Paramaribo, 1956.
Randwijck, S. C. Graaf Van, Handelen en denken in dienst der zending, Oegstgeest 1897–1942, 's-Gravenhage, 1981.
Swellengrebel, J. L., In Leijdeckers Voetspoor, anderhalveeevw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talent, 2 vols., Amsterdam-Haarlem, 19741978.
Kroeskamp, H., Early Schoolmasters in a Developing Country, a history of experiments in schooleducation in 19th century Indonesia, Assen, 1974.
Dake, W. J. L., Het medische werk der zending in Nederlandsch-Indie, I, Kampen, 1972.
Gaay Fortman, N. A. De, De geschiedenis der Medische Zending, Nijkerk, 1908.
Kamma, F. C., “Dit Wonderlijk Werk”. Het probleem van de communicatie tussen oost en west gebaseerd op de ervaringen in het zendingswerk op Niexm-Guinea (Irian Jaya) 1855–1972, 2 vols., Oegstgeest, 1977.
Schreiner, Lothar, Adat und Evangelium. Zur Bedeutung der altvbölkischen Lebensordnungen für Kirche und Mission unter den Batak in Nordsumatra, Gutersloh, 1972.
Recommend this journal

Email your librarian or administrator to recommend adding this journal to your organisation's collection.

Itinerario
  • ISSN: 0165-1153
  • EISSN: 2041-2827
  • URL: /core/journals/itinerario
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to? *
×

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed