Hostname: page-component-594f858ff7-r29tb Total loading time: 0 Render date: 2023-06-10T08:19:23.624Z Has data issue: false Feature Flags: { "corePageComponentGetUserInfoFromSharedSession": true, "coreDisableEcommerce": false, "corePageComponentUseShareaholicInsteadOfAddThis": true, "coreDisableSocialShare": false, "useRatesEcommerce": true } hasContentIssue false

Adverbial Morphology: How Dutch and German are Moving Away from English

Published online by Cambridge University Press:  01 December 2010

Janneke Diepeveen*
Affiliation:
Freie Universität Berlin
Freek Van de Velde*
Affiliation:
University of Leuven
*
Institut für Deutsche und Niederländische Philologie, Freie Universität Berlin, Habelschwerdter Allee 45, D-14195 Berlin, Germany [j.diepeveen@fu-berlin.de]
University of Leuven, Blijde Inkomststraat 21, P.O. Box 3308, B-3000 Leuven, Belgium, [freek.vandevelde@arts.kuleuven.be]

Abstract

English marks the distinction between adjectives and adverbs with an adverbial suffix, whereas Dutch and German allow adjectives to be used adverbially without extra morphology. This may give rise to the idea that English, like Latin, is more specific in its classification of various types of modifiers. We propose an alternative analysis: Dutch and German draw a different dividing line, between attributive modifiers (NP-level) on the one hand, and predicative and adverbial modifiers (clause-level) on the other. To this end, they use adjectival inflection instead of derivational morphology. We describe how the adverbial systems in these three West-Germanic languages have developed and try to explain the changes that have occurred.

Type
ARTICLES
Copyright
Copyright © Society for Germanic Linguistics 2010

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

REFERENCES

Booij, Geert. 2002. The morphology of Dutch. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Brinton, Laurel J., & Traugott, Elisabeth Closs. 2005. Lexicalization and language change. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
Diepeveen, Janneke. 2010. Interestingly, interessanterweise, interessant genoeg: De contrastieve methode als blikverruimer bij de studie van Nederlandse evaluatieve bijwoorden. Berlin: University Manuscript.Google Scholar
Duden: Duden. Die Grammatik 2005. 7th edn., ed. by, Kunkel-Razum, Kathrin & Wermke, Matthias. Mannheim: Dudenverlag.Google Scholar
Fleischer, Wolfgang, & Barz, Irmhild. 1995. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. 2nd edn. Tübingen: Max Niemeyer.Google Scholar
Haas, Wim de, & Trommelen, Mieke. 1993. Morfologisch handboek van het Nederlands. Een overzicht van de woordvorming. ‘s-Gravenhage: SDU.Google Scholar
Haeringen, Coenraad Bernardus van. 1956. Nederlands tussen Duits en Engels. The Hague: Servire.Google Scholar
Haeseryn, Walter J., Romijn, Kirsten, Geerts, Guido, de Rooij, Jaap, & van den Toorn, Maarten C.. 1997. Algemene Nederlandse spraakkunst. 2nd edn. Groningen/Deurne: Martinus Nijhoff/Wolters Plantyn.Google Scholar
Heinle, Eva-Maria. 2004. Diachronische Wortbildung unter syntaktischem Aspekt. Das Adverb. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.Google Scholar
Henzen, Walter. 1965. Deutsche Wortbildung. 3rd edn. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.Google Scholar
Hopper, Paul J., & Traugott, Elizabeth C.. 2003. Grammaticalization. 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
Horst, Joop van der. 2008. Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis. Leuven: Leuven University Press.Google Scholar
Hüning, Matthias, & Diepeveen, Janneke. 2009. Simpelweg een suffix? Over bijwoordvorming met -weg. Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A. M. F. J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, ed. by Beijk, Egbert, Colman, Lut, Göbel, Marianne, Heyvaert, Frans, Schoonheim, Tanneke, Tempelaars, Rob, & Waszink, Vivien, 369380. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie.Google Scholar
König, Ekkehard, & Gast, Volker. 2007. Understanding English-German contrasts. Berlin: Schmidt.Google Scholar
Kruyt, Johanna Geertruida, & Dutilh, M. W. F.. 1997. A 38 million words Dutch text corpus and its users. Lexikos 7. 229244.Google Scholar
Lohde, Michael. 2006. Wortbildung des modernen Deutschen. Ein Lehr- und Übungsbuch. Tübingen: Narr.Google Scholar
MNW: Middelnederlandsch Woordenboek. 1998. 's-Gravenhage: Sdu. CD-rom version of: Eelco Verwijs and Jacob Verdam. 1885-1952. Middelnederlandsch Woordenboek. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.Google Scholar
Mustanoja, Tauno F. 1960. A Middle English syntax. 1: Parts of speech. Helsinki: Société Néophilologique.Google Scholar
Nevalainen, Terttu. 1997. The processes of adverb derivation in Late Middle and Early Modern English. Grammaticalization at work. Studies of long term developments in English, ed. by Rissanen, Matti, 145189. Berlin: Mouton de Gruyter.Google Scholar
Paardekooper, Piet C. 1991. Hij weende bitterlijk. Een stukje bijwoordmorfologie. Gramma 15. 147171.Google Scholar
Paraschkewoff, Boris. 1974. Zur Entwicklung des qualitativen Adverbs im Deutschen. Deutsch als Fremdsprache 11. 288291.Google Scholar
Pounder, Amanda. 2001. Adverb-marking in German and English. System and standardization. Diachronica 18. 301358.CrossRefGoogle Scholar
Royen, Gerlach P. 1948. Buigingsverschijnselen in het Nederlands. Deel II. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij.Google Scholar
Royen, Gerlach P. 1954. Buigingsverschijnselen in het Nederlands. Deel IV (Slotstuk). Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitg. Maatschappij.Google Scholar
Schmid, Hans Ulrich. 2000. baldlîhho sprehhan > baldlîhhiu wort. Adjektive auf -lîh in abgeleiteten Nominalgruppen im Althochdeutschen. Zur Geschichte der Nominalgruppe im älteren Deutsch. Festschrift für Paul Valentin: Akten des Pariser Kolloquiums März 1999, ed. by Desportes, Yvon, 4151. Heidelberg: Winter.Google Scholar
Schönfeld, Moritz, & van Loey, Adolphe. 1964. Schönfelds historische grammatica van het Nederlands. Zutphen: Thieme.Google Scholar
Sijs, Nicoline van der. 2002. Chronologisch Woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen. Amsterdam: Uitgeverij L. J. Veen.Google Scholar
Stassen, Leon. 2008. Predicative adjectives. The world atlas of language structures online, ed. by Haspelmath, Martin, Dryer, Matthew S., Gil, David, & Comrie, Bernard. Munich: Max Planck Digital Library, chapter 118 (http://wals.info/feature/118). Date accessed: 29 September 2010.Google Scholar
Stoett, Frederik August. 1923. Middelnederlandsche Spraakkunst. Syntaxis. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.Google Scholar
Te Winkel, Lammert A. 1862. Over de verkleinwoorden. De Taalgids 4. 81116.Google Scholar
Velde, Freek Van de. 2005. Exaptatie en subjectificatie in de Nederlandse adverbiale morfologie. Handelingen der Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 58. 105124.Google Scholar
Velde, Freek Van de. 2009. De nominale constituent. Structuur en geschiedenis. Leuven: Leuven University Press.Google Scholar
Vooys, Cornelis G. N. de. 1967. Nederlandse spraakkunst. 7th edn. Groningen: Wolters.Google Scholar
Weerman, Fred P. 2003. Een mooie verhaal. Veranderingen in uitgangen. Waar gaat het Nederlands naartoe? Panorama van een taal, ed. by Stroop, Jan, 249260. Amsterdam: Bert Bakker.Google Scholar
Weerman, Fred P. 2005. Adverbia als adjectiva. A.D. 2005. Taalkundige artikelen voor Ad Welschen, ed. by Elffers, Els & Weerman, Fred P., BLA. Amsterdam: Faculteit der Geesteswetenschappen Uva.Google Scholar
Weerman, Fred P., Bisschops, Jannetje, & Punt, Laura. 2006. L1 and L2 acquisition of Dutch adjectival inflection. ACLC Working Papers 1. 536.Google Scholar
Wilmanns, Wilhelm. 1899. Deutsche Grammatik. Gotisch, Alt-, Mittel- und Neuhochdeutsch. Strassburg: Trübner.Google Scholar
WNT: Woordenboek der Nederlandsche Taal. 2003. 's-Gravenhage: Sdu. Cd-romversion of Matthias de Vries and Lammert A. Te Winkel. 1882-1998. Woordenboek der Nederlandsche taal. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.Google Scholar