Skip to main content Accessibility help
×
  • Cited by 22
  • Leo K. Shin, University of British Columbia, Vancouver
Publisher:
Cambridge University Press
Online publication date:
December 2009
Print publication year:
2006
Online ISBN:
9780511523953

Book description

In this well-crafted study of the relationships between the state and its borderlands, Leo Shin traces the roots of China's modern ethnic configurations to the Ming dynasty (1368–1644). Challenging the traditional view that China's expansion was primarily an exercise of incorporation and assimilation, Shin argues that as the centre extended its reach to the wild and inaccessible south, the political interests of the state, the economic needs of the settlers, and the imaginations of the cultural elites all facilitated the demarcation and categorisation of these borderland 'non-Chinese' populations. The story told here, however, extends beyond the imperial period. Just as Ming emperors considered it essential to reinforce a sense of universal order by demarcating the 'non-Chinese', modern-day Chinese rulers also find it critical to maintain the myth of a unified multi-national state by officially recognising a total of fifty-six 'nationalities'.

Reviews

Review of the hardback:'… it should find a wide, cross-disciplinary audience, including advanced undergraduates who might come to appreciate the lovely prose of this important study.'The China Quarterly

Refine List

Actions for selected content:

Select all | Deselect all
  • View selected items
  • Export citations
  • Download PDF (zip)
  • Save to Kindle
  • Save to Dropbox
  • Save to Google Drive

Save Search

You can save your searches here and later view and run them again in "My saved searches".

Please provide a title, maximum of 40 characters.
×

Contents

Works cited
ABBREVIATIONS
BBCSJC Bai bu cong shu ji cheng. Taipei: Yi wen yin shu guan, 1965–70.
SKQS Ying yin Wen yuan ge Si ku quan shu. Taipei: Taiwan shang wu yin shu guan, 1983–86.
SKQSCM Si ku quan shu cun mu cong shu Jinan: Qi Lu shu she chu ban she, 1995–97.
XXSKQS Xu xiu Si ku quan shu [Shanghai]: Shanghai gu ji chu ban she, 1995–2002.
CHINESE AND JAPANESE MATERIALS
Yaotian, Bai. “‘Lang’ kao” [Notes on “Lang”]. Guangxi min zu yan jiu 1988. 4: 65–76.
Bao Ruji (js. 1607). Nan zhong ji wen [Record of things heard in Guizhou] (pref. 1633). 1 juan. BBCSJC ed.
Ying'en, Cai and Dongyang, Gan, eds. Taiping fu zhi [Gazetteer of Taiping prefecture] (1577). 3 juan. Reprint, Beijing: Shu mu wen xian chu ban she, [1990].
Cao, Shuji. Zhongguo ren kou shi [Demographic history of China]. Vol. 4, Ming shi qi [The Ming period]. Shanghai: Fu dan da xue chu ban she, 2000.
Cao, Shuji. Zhongguo yi min shi [History of migration in China]. Vol. 5, Ming shi qi [The Ming period]. Fuzhou: Fujian ren min chu ban she, 1997.
Cao Xuequan (1574–1646). Guangxi ming sheng zhi [Descriptions of famous sites in Guangxi] (1630). 10 juan. XXSKQS ed.
Chen, Lian (1370–1454). Qinxuan ji [Collected writings of Chen Lian] (pref. 1615). 10 juan. Ju de tang kan ben ed.
Chen, Liankai. “Zhongguo, Hua–Yi, Fan–Han, Zhonghua, Zhonghua min zu”. In Fei Xiaotong, Zhonghua min zu duo yuan yi ti ge ju, 211–53.
Chen, Xiangyin and Qin, Yongjiang, eds. Guangxi fang zhi yi shu kao lu [Notes on the lost gazetteers of Guangxi]. Nanning: Guangxi ren min chu ban she, 1990.
Cheng Zhengyi (js. 1571). Quan Shu tu yi kao [Notes on the non-Chinese natives in Sichuan] (1599). 4 juan. Copy in Sonkeikaku.
Chuang, Chi-fa [Zhuang, Jifa], ed. Xie Sui “Zhi gong tu” Man wen tu shuo jiao zhu [Annotated Manchu-language edition of the Xie Sui edition of the Illustrations of the Tributaries]. Taipei: Guo li gu gong bo wu yuan, 1989.
Dang, Dingwen, ed. Guangxi li dai ming ren ming sheng lu [A catalog of famous historical personages and famous historical sites of Guangxi]. Guilin: Guangxi min zu chu ban she, 1991.
Fan Chengda (1126–93). Fan Chengda bi ji liu zhong [Six informal jottings by Fan Chengda]. Beijing: Zhonghua shu ju, 2002.
Fan Chengda (1126–93). Gui hai yu heng zhi [Descriptions of forests and marshes of the Gui region] (1175). [3] juan. In Fan Chengda bi ji liu zhong, 71–177.
Fan, Honggui. “Tan tan Ling ren de cun zai yu xiao shi” [On the appearance and disappearance of the Ling people]. Guangxi min zu yan jiu 1988. 1: 44–48.
Fan, Ye (398–445) et al., eds. Hou Han shu [History of the Latter Han] (fifth century). 120 juan. Beijing: Zhonghua shu ju, 1965.
Fan Yuchun. “Ming dai Guangxi de jun shi yi min” [Military migration to Guangxi during the Ming dynasty]. Zhongguo bian jian shi di yan jiu 8.2 (1998): 34–43.
Fang Yu (js. 1544), ed. Nanning fu zhi [Gazetteer of Nanning prefecture] (1564). 11 juan. Reprint, Beijing: Shu mu wen xian chu ban she, [1990].
Fei, Xiaotong. “Zhonghua min zu duo yuan yi ti ge ju” [The pattern of diversity in unity of the Chinese nation]. In Zhonghua min zu duo yuan yi ti ge ju, 3–38.
Fei, Xiaotong, ed. Zhonghua min zu duo yuan yi ti ge ju [The pattern of diversity in unity of the Chinese nation]. Rev. ed. Beijing: Zhong yang min zu da xue chu ban she, 1999.
Feng, Jiahua. Yang Shen ping zhuan [Critical biography of Yang Shen]. Nanjing: Nanjing da xue chu ban she, 1998.
Gao, Xiongzheng, ed. Siming fu zhi [Gazetteer of Siming prefecture] (1690). 6 juan. Naikaku Hishi copy.
Gao, Yanhong and Yao, Shun'an. Ming dai Guangxi nong min qi yi shi [History of peasant uprisings in Guangxi during the Ming]. Nanning: Guangxi ren min chu ban she, 1984.
Gong, Yin. Zhongguo tu si zhi du [The institution of native chieftaincy of China]. Kunming: Yunnan min zu chu ban she, 1992.
Gu, Yanwu (1613–82). Tian xia jun guo li bing shu [Strengths and weaknesses of the administrative regions of the realm] (1662). 34 ce. Si bu cong kan san bian ed.
Guangxi bai ke quan shu bian zuan wei yuan hui, ed. Guangxi bai ke quan shu [Encyclopedia of Guangxi]. Beijing: Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 1994.
Guangxi min zu yan jiu suo, ed. Guangxi shao shu min zu di qu shi ke bei wen ji [Collection of stone inscriptions from the minority nationality areas in Guangxi]. Nanning: Guangxi ren min chu ban she, 1982.
Guangxi min zu yan jiu suo, ed. “Ming shi lu” Guangxi shi liao zhai lu [Extracts of source materials on Guangxi from the Veritable Records of the Ming]. Nanning: Guangxi ren min chu ban she, 1990.
Guangxi tong zhi guan, ed. Guangxi fang zhi ti yao [Introduction to the local gazetteers of Guangxi]. Nanning: Guangxi ren min chu ban she, 1988.
Guangxi Zhuangzu Zizhiqu bian ji zu, ed. Guangxi Zhuang zu she hui li shi diao cha [Investigations on the society and history of the Zhuang nationality in Guangxi]. 7 vols. Nanning: Guangxi min zu chu ban she, 1984–87.
Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui, ed. Guangxi tong zhi: min su zhi [General gazetteer of Guangxi: popular customs]. Nanning: Guangxi ren min chu ban she, 1992.
Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui, ed. Guangxi tong zhi: ren kou zhi [General gazetteer of Guangxi: population]. Nanning: Guangxi ren min chu ban she, 1993.
Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui, ed. Guangxi tong zhi: zi ran di lizhi [General gazetteer of Guangxi: physical geography]. Nanning: Guangxi ren min chu ban she, 1994.
Gui yuan shu lin bian ji wei yuan hui, ed. Yue xi shi zai jiao zhu [Anthology of Poetry of Guangxi, collated and annotated]. Nanning: Guangxi ren min chu ban she, 1988.
Guilin Zhang shi jia cheng [Genealogy of the Zhang lineage of Guilin]. 15 juan. N.p., 1921. Copy in the East Asian Library at Columbia University.
Guo, Yingpin (1500–86). Xi nan ji shi [Records of events in the southwest] (1580s). 6 juan. Reprint, Beijing: Shu mu wen xian chu ban she, [1988].
Linxia, He. “Cangwu zong du jun men zhi yan jiu” [On Cangwu zong du jun men zhi]. In Ying Jia et al., Cangwu zong du jun men zhi, 486–522.
Hu, Renzhao, Wu, Enyang, and Zhang, Wei, eds. Zhongguo xi nan di qu li dai shi ke hui bian [Collection of historical stone inscriptions from southwest China]. 20 vols. Tianjin: Tianjin gu ji chu ban she, 1998.
Huang Kaihua. “Ming dai tu si zhi du she shi yu xi nan kai fa” [Implementation of the institution of native chieftaincy and the development of the southwest during the Ming]. In Ming dai tu si zhi du, ed. Bao Zunpeng, 27–217. Taipei: Xue sheng shu ju, 1972.
Huang, Shuguang et al. Yao zu wen xue shi [Literary history of the Yao nationality]. Nanning: Guangxi ren min chu ban she, 1988.
Huang, Tirong. Guangxi li shi di li [Historical geography of Guangxi]. Nanning: Guangxi min zu chu ban she, 1985.
Huang, Yu, ed. Ping huang juan die ji bian. [Collection of “certificates from Emperor Ping”]. Nanning: Guangxi ren min chu ban she, 1990.
Huang Yu (1426–97). Shuang huai sui chao [Periodic jottings from the Pavilion of Double Locust Trees] (pref. 1495). 10 juan. Beijing: Zhonghua shu ju, 1999.
Huang, Yuji (1626–91), ed. Qian qing tang shu mu [Catalog of the Thousand-Acre Hall] (late seventeenth century). 32 juan. Reprint, Shanghai: Shanghai gu ji chu ban she, 1990.
Huang, Zhixun and Long Tairen, eds. Rong xian zhi [Gazetteer of Rong county] (1936). Reprint, Taipei: Cheng wen chu ban she, 1975.
Huang, Zuo (1490–1566) et al., eds. Guangxi tong zhi [General gazetteer of Guangxi] (1531). 60 juan. Reprint, Beijing: Shu mu wen xian chu ban she, [1988].
Huo Ji (1516–75). Jiu bian tu shuo [Annotated illustrations of the northern borders] (1569). Xuan lan tang cong shu ed.
Jiang Mian (1463–1533). Xiang gao ji [Collected writings from the banks of the Xiang River] (1554). 33 juan. SKQSCM ed.
Jin Hong (1678–1740) et al., eds. Guangxi tong zhi [General gazetteer of Guangxi] (1733). 128 juan. SKQS ed.
Kuang Lu (1604–50). Chi ya [Explanations of matters concerning the south] (1635). 3 juan. BBCSJC ed.
Lee, Cheuk Yin [Li, Zuoran]. “Qiu Jun Da xue yan yi bu dui Ming dai bian fang de jian tao” [Evaluations of the Ming border defense in Qiu Jun's Da xue yan yi bu]. In Yamane Yukio kyōju taikyū kinen Mindaishi ronsō, ed. Mindaishi kenkyūkai Mindaishi ronsō henshū iinkai, vol. 1, 627–44. Tokyo: Kyūko shoin, 1990.
Li, Guoxiang, ed. Ming shi lu lei zuan: Guangxi shi liao juan [Topical compilations from the Veritable Records of the Ming: historical materials on Guangxi]. Guilin: Guangxi shi fan da xue chu ban she, 1990.
Li Jifu (758–814). Yuanhe jun xian tu zhi [Illustrated descriptions of the administrative regions in the Yuanhe period (806–20)] (814). 40 juan. BBCSJC ed.
Li, Jinyou et al., eds. Zhongguo shao shu min zu gu ji lun [Essays on the early textual records of the minority nationalities of China]. Multiple vols. Chengdu: Ba Shu shu she, 1997–.
Li, Shizhen (1518–93). Ben cao gang mu [Material medica: a general outline] (1603). 52 juan. [Beijing]: Ren min wei sheng chu ban she, 1975.
Li, Shunan et al., eds. Zhaoping xian zhi [Gazetteer of Zhaoping county] (1934). 8 vols. Reprint, Taipei: Cheng wen chu ban she, 1967.
Li, Xian (1408–66) et al., eds. Da Ming yi tong zhi [Union gazetteer of the Great Ming] (1461). 90 juan. Reprint, Taipei: Wen hai chu ban she, 1965.
Li Zengbo (thirteenth century). Ke zhai za gao [Collected writings of Li Zengbo]. 34 juan. SKQS ed.
Lin, Huixiang. Zhongguo min zu shi [History of the Chinese nation]. 2 vols. [Shanghai]: Shang wu yin shu guan, 1936.
Lin, Qingzhang. Ming dai kao ju xue yan jiu [Evidential learning in the Ming period]. Rev. ed. Taipei: Xue sheng shu ju, 1986.
Liu, Xifan [Liu Jie]. Guangxi te zhong jiao yu [Special education in Guangxi]. Guilin: Guangxi Sheng zheng fu bian yi wei yuan hui, 1940.
Liu, Xifan [Liu Jie]. Ling biao ji man [Notes on the non-Han of Guangxi] (1934). Shanghai: Shang wu yin shu guan, 1935.
Lü Mingzhong, et al., eds. Nan fang min zu gu shi shu lu [Annotated bibliography of early textual sources on the nationalities in the south]. Chengdu: Sichuan min zu chu ban she, 1989.
Lü Simian, . Zhongguo min zu shi [History of the Chinese nation] (1934). Shanghai: Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 1987.
Luo, Chi. Fang Yizhi ping zhuan [Critical biography of Fang Yizhi]. [Nanjing]: Nanjing da xue chu ban she, 1998.
Luo, Xianglin. “Lang bing Lang tian kao” [On Lang soldiers and Lang land]. In Baiyue yuan liu yu wen hua, rev. ed., 281–93. Taipei: Guo li bian yi guan Zhonghua cong shu bian shen wei yuan hui, 1978.
Luo, Yuejiong (jr. 1585). Xian bin lu [Record of tribute guests] (pref. 1591). 8 juan. Beijing: Zhonghua shu ju, 1983.
Ma, Duanlin (ca. 1254–ca. 1323). Wen xian tong kao [Comprehensive study of important documents] (1324). 348 juan. Shang wu yin shu guan wan you wen ku shi tong ben (1935–37) ed. Reprint, Beijing: Zhonghua shu ju, 1986.
Mao Kun (1512–1601). Mao Lumen xian sheng wen ji [Collected writings of Master Mao Kun] (pref. 1588). 36 juan. XXSKQS ed.
Mao, Ruizheng (js. 1601). Huang Ming xiang xu lu [Record of the interpreters of the Ming imperium] (pref. 1629). 8 juan. In Guo li Beiping tu shu guan shan ben cong shu di yi ji. Reprint, Taipei: Hua wen shu ju, [1968].
Ming shi lu [Veritable records of the Ming] (1418 to mid–seventeenth century). 133 vols. Reprint, Taipei: Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo, 1961–66.
Mo, Bingkui et al., eds. Yongning xian zhi [Gazetteer of Yongning county] (1937). 5 vols. Reprint, Taipei: Cheng wen chu ban she, 1975.
Mo Junqing and Lei Guangzheng. “Lang ren Lang min Lang bing yan jiu” [On Lang people, Lang subjects, and Lang soldiers]. In Ling wai Zhuang zu hui kao, ed. Xie, Qihuang, Guo, Zaizhong, Mo, Junqing, et al., 144–52. Nanning: Guangxi min zu chu ban she, 1989.
Okada, Koji. Chūgoku Kanan minzoku shakaishi kenkyū [Studies on the social history of the ethnic groups in south China]. Tokyo: Kyūko shoin, 1993.
Ouyang, Roxiu et al. Zhuang zu wen xue shi [Literary history of the Zhuang nationality]. 3 vols. Nanning: Guangxi ren min chu ban she, 1986.
Pan Jixing. Tian gong kai wu jiao zhu ji yan jiu [Exploitation of the works of nature, collated, annotated, and examined]. Chengdu: Ba Shu shu she, 1989.
Qi, Yi, ed. Guangxi hang yun shi [History of water transportation in Guangxi]. Beijing: Ren min jiao tong chu ban she, 1991.
Qin, Cailuan and Huang, Mingbiao, eds. Washi fu ren lun ji [Studies on Madame Washi]. Nanning: Guangxi ren min chu ban she, 1992.
Qin, Guiqing. Guangxi Xincheng tu si shi hua [Historical notes on the native domain of Xincheng in Guangxi]. Liuzhou: Guangxi min zu chu ban she, 1990.
Qin [Tan] Yanhuan and Liao Guoyi, eds. Guangxi shi gao [History of Guangxi]. Guilin: Guangxi shi fan da xue chu ban she, 1998.
Qiu, Jun (1421–95). Da xue yan yi bu [Supplement to the Extended Meaning of the Great Learning] (1487). 164 juan. In Qiu Wenzhuang gong cong shu. Reprint, Taipei: Qiu Wenzhuang gong cong shu ji yin wei yuan hui, 1972.
Qiu, Jun (1421–95). Qiongtai shi wen hui gao [Collected writings of Qiu Jun] (1621). 24 juan. In Qiu Wenzhuang gong cong shu. Reprint, Taipei: Qiu Wenzhuang gong cong shu ji yin wei yuan hui, 1972.
Qu, Dajun (1630–96). Guangdong xin yu [News from Guangdong] (1700). 28 juan. Beijing: Zhonghua shu ju, 1985.
Qu, Jiusi (1546–1617). Wanli wu gong lu [Record of military accomplishments of the Wanli period] (pref. 1612). 14 juan. Reprint, Taipei: Yi wen yin shu guan, 1980.
Ren min chu ban she, ed. Min zu zheng ce wen xian hui bian [Collected documents on nationality policies] (1953). Enlarged ed. Beijing: Ren min chu ban she, 1958.
Sakai, Tadao. “Mindai no nichiyō ruisho to shomin kyōiku” [Household almanacs and popular education in the Ming period]. In Kinsei Chūgoku kyōiku shi kenkyū, ed. Hayashi, Tomoharu, 25–154. Tokyo: Kokudosha, 1958.
Sakai, Tadao, Sakade, Yoshinobu, and Yōichi, Ogawa, eds. Chūgoku nichiyō ruisho shūsei [The Chinese household almanacs series]. Multiple titles. Tokyo: Kyūko shoin, 1999–.
Satō Fumitoshi. Mindai ōfu no kenkyū [Studies on the princely estates of the Ming]. Tokyo: Kenbun shuppan, 1999.
She, Yize. Zhongguo tu si zhi du [The institution of native chieftaincy of China]. Shanghai: Zheng zhong shu ju, 1947.
Shen, Defu (1578–1642). Wanli ye huo bian [Random gleanings from the Wanli period] (1619). 30+4 juan. Beijing: Zhonghua shu ju, 1959.
Shen Jiefu (1533–1601), ed. Ji lu hui bian [Collection of records] (1617). 224 juan. Beijing: Quan guo tu shu guan suo wei fu zhi zhong xin, 1994.
Shen, Shixing (1535–1614) et al., eds. Ming hui dian [Collected statutes of the Ming] (1587). 228 juan. Beijing: Zhonghua shu ju, 1989.
Shi Wei and Luo Chang'ai. “Guangxi Yongning Xian shou zai 16 yi; 40 wan gan qun fen qi sheng chan zi jiu” [Damage to Yongning county, Guangxi, reached 1.6 billion yuan; 400,000 cadres and citizens made a rigorous start to produce to help themselves]. Ren min wang di fang lian bao wang, 19 July 2001. http://www.unn.com.cn/GB/channel21/939/2260/200107/19/82862.html (accessed 31 March 2004).
Song, Guangyu et al., eds. Hua nan bian jiang min zu tu lu [Illustrated records of the borderland ethnic groups in southern China]. Taipei: Guo li zhong yang tu shu guan, 1991.
Song, Wenbing. Zhongguo min zu shi [History of the Chinese nation]. Shanghai: Zhonghua shu ju, 1935.
Su, Jianling. “Lun Ming dai Guangxi dong bu de tu si” [On the native domains in eastern Guangxi during the Ming]. In Ming Qing shi qi Zhuang zu li shi yan jiu, 120–76.
Su, Jianling. “Ming dai Guangxi de wei suo” [Guards and battalions in Guangxi during the Ming]. In Ming Qing shi qi Zhuang zu li shi yan jiu, 191–206.
Su, Jianling. “Ming Qing shi qi Zhuang Han min zu rong he wen ti yan jiu” [A study of the integration of the Zhuang and Han nationalities in the Ming and Qing periods]. In Ming Qing shi qi Zhuang zu li shi yan jiu, 1–116.
Su, Jianling. Ming Qing shi qi Zhuangzu li shi yan jiu [Studies on the history of the Zhuang nationality in the Ming and Qing periods]. [Nanning]: Guangxi min zu chu ban she, 1993.
Su, Jun (1541–99), ed. Guangxi tong zhi [General gazetteer of Guangxi] (1599). 42 juan. Reprint, Taipei: Xue sheng shu ju, n.d. With additional materials to 1622.
Su Tongbing. Ming dai yi di zhi du [The courier system of the Ming dynasty]. Taipei: Zhonghua cong shu bian shen wei yuan hui, 1969.
Yat-sen, Sun [Sun Wen] (1866–1925). “Min zu zhu yi” [Principle of the nation]. In Sun Zhongshan quan ji, ed. Guangdong sheng she hui ke xue yuan li shi yan jiu shi et al., vol. 9, 183–254. Beijing: Zhonghua shu ju, 1986.
Yat-sen, Sun. “Zhongguo guo min dang di yi ci quan guo dai biao da hui xuan yan” [Manifesto of the first national representative meeting of the Chinese Nationalist Party]. In Sun Zhongshan quan ji, vol. 9, 114–25.
Tan, Qixiang, ed. Zhongguo li shi di tu ji [Historical atlas of China]. 8 vols. Shanghai: Di tu chu ban she, 1982.
Tang Shunzhi (1507–60). Guang you zhan gong lu [Record of military accomplishments in Guangxi] (1559). 1 juan. BBCSJC ed.
Taniguchi, Fusao. Kanan minzokushi kenkyū [Studies on the history of ethnic groups in south China]. Tokyo: Ryokuin shobō, 1997.
Taniguchi, Fusao. “Kōsei doshi seido no isshuku” [A case study of the institution of native chieftaincy in Guangxi]. In Kanan minzokushi kenkyū, 249–80.
Taniguchi, Fusao. “Mindai Kōsei no dojunkenshi ni tsuite” [On the native police offices in Guangxi during the Ming]. In Kanan minzokushi kenkyū, 231–48.
Taniguchi, Fusao. “Ō Shujin to shōsū minzoku” [Wang Yangming and minority nationalities]. In Kanan minzokushi kenkyū, 211–30.
Taniguchi, Fusao [Gukou Fangnan] and Bai, Yaotian, eds. Zhuang zu tu guan zu pu ji cheng [Collected genealogies of Zhuang native chieftains]. Nanning: Guangxi min zu chu ban she, 1998.
Taniguchi, Fusao and Kobayashi Takao, eds. Mindai seinan minzoku shiryō: Min jitsuroku shō [Sources on the ethnic groups in the southwest during the Ming: extracts from the Veritable Records of the Ming]. Tokyo: Tōyō Daigaku Ajia Afurika Bunka Kenkyūjo, 1983–.
Tian, Rucheng (js. 1526). Yan jiao ji wen [Record of things heard on the torrid frontier] (1558). 4 juan. Jia ye tang cong shu ed.
Tsukada, Shigeyuki. Chiwan-zoku bunkashi kenkyū: Mindai ikō chūshin to shite [Studies on the cultural history of the Zhuang nationality: centering on the Ming period and after]. Tokyo: Daiichi Shobō, 2000.
Tsukada, Shigeyuki. Chiwan-zoku shakaishi kenkyū: Min Shin jidai o chūshin to shite [Studies on the social history of the Zhuang nationality: centering on the Ming and Qing periods]. Suita: Kokuritsu Minzokugaku Hakubutsukan, 2000.
Tsukada, Shigeyuki. “Min Shin jidai ni okeru Chiwan-zoku tōchi taisei” [Structure of control among the Zhuang in the Ming and Qing periods]. In Chiwan-zoku shakaishi kenkyū, 157–85.
Tu guan di bu [Record of native chieftains] (early sixteenth century). 2 juan. SKQS ed.
Wang, Chongwu. Ming ben ji jiao zhu [Basic Annals of the Ming, collated and annotated]. Shanghai: Shang wu yin shu guan, 1948.
Wang Ji (d. 1540). Jun ji tang ri xun shou jing [Hand-held mirror for daily inquiries in the Gentleman's Hall] (pref. 1522). 1 juan. Ji lu hui bian ed.
Wang, Jianmin. Zhongguo min zu xue shi [History of ethnology in China]. Vol. 1, 1903–1949. Kunming: Yunnan jiao yu chu ban she, 1997.
Wang, Jianmin et al. Zhongguo min zu xue shi [History of ethnology in China]. Vol. 2, 1950–1997. Kunming: Yunnan jiao yu chu ban she, 1998.
Wang, Mingke. Huaxia bian yuan: li shi ji yi yu zu qun ren tong [Chinese borders: historical memory and ethnic identification]. Taipei: Yun chen, 1997.
Wang, Qi (js. 1565), ed. San cai tu hui [Collected illustrations of heaven, earth, and people] (1609). 106 juan. Reprint, Shanghai: Shanghai gu ji chu ban she, 1988. Supplemented by Wang Siyi.
Wang, Sen (1653–1726), ed. Yue xi cong zai [Anthology of miscellanies of Guangxi] (ca. 1704). 30 juan. SKQS ed.
Wang Sen, ed. Yue xi wen zai [Anthology of belles-lettres of Guangxi] (ca. 1704). 75 juan. SKQS ed.
Wang Shixing (1547–98). Guang you zhi [Record of extensive travels] (pref. 1593). 2 juan. In Zhou Zhenhe, Wang Shixing di li shu san zhong, 210–29.
Wang Shixing (1547–98). Guang zhi yi [Further elucidations on my extensive record of travels] (pref. 1597). 5 juan. In Zhou Zhenhe, Wang Shixing di li shu san zhong, 230–402.
Wang Shouren (1472–1529). Yangming quan shu [Complete works of Wang Shouren] (1572). 38 juan. Si bu bei yao ed.
Wang, Tongling (b.1878). Zhongguo min zu shi [History of the Chinese nation] (1928). Reprint, Taipei: Hua shi chu ban she, 1977.
Wang, Wanfu. Ming Qiu Wenzhuang gong Jun nian pu [Chronological biography of Qiu Jun]. Taipei: Shang wu yin shu guan, 1985.
Wang, Yuquan. Ming dai de jun tun [Military colonies in the Ming period]. Beijing: Zhonghua shu ju, 1965.
Wei Dongchao. “Ming dai Guangxi tu si di qu de bian hu yu fu yi kao lüe” [A study of household registration, taxation, and corvée in the native domains of Guangxi during the Ming]. Zhongnan min zu xue yuan xue bao 1996.3: 76–79.
Wei, Huan (js. 1529). Huang Ming jiu bian kao [Notes on the northern borders of the Ming imperium] (1541). 10 juan. In Guo li Beiping tu shu guan shan ben cong shu di yi ji. Reprint, Taipei: Hua wen shu ju, [1968].
Wei, Jun (js. 1604). Qiao nan suo ji [Miscellaneous notes on Guangxi] (pref. 1612). 2 juan. BBCSJC ed.
Wei, Jun. Xi shi er [Miscellanea of Guangxi] (pref. 1612). 8 juan. National Library of Beiping microfilm copy.
Wei Zheng (580–643) et al., eds. Sui shu [History of the Sui] (636). 85 juan. Beijing: Zhonghua shu ju, 1973.
Wu, Huifang. Wan bao quan shu: Ming Qing shi qi de min jian sheng huo shi lu [Complete book of ten thousand treasures: records of everyday life in the Ming and Qing periods]. Taipei: Guo li zheng zhi da xue li shi xue xi, 2000.
Wu, Wenhua (1521–98). Yue xi shu gao [Memorials concerning Guangxi] (pref. 1587). 3 juan. SKQSCM ed.
Wu Xiaofeng. “Ming dai Guangxi cheng shi xu shi jian she yan jiu” [A study of the development of cities and market towns in Guangxi during the Ming]. Guangxi min zu yan jiu 2004.2: 91–99.
Wu, Yongzhang. “Ming dai Guangxi jiao tong jian she shu lüe” [A survey of the development of transportation in Guangxi during the Ming]. Zhongguo bian jian shi di yan jiu 13.4 (2003): 52–61.
Wu, Yongzhang. Zhongguo tu si zhi du yuan yuan yu fa zhan shi [The origin and development of the institution of native chieftaincy of China]. Chengdu: Sichuan min zu chu ban she, 1988.
Wu, Yongzhang, ed. Zhongnan min zu guan xi shi [History of ethnic relations in south central China]. Beijing: Min zu chu ban she, 1992.
Xiao Daheng (1532–1612). Yi su ji [Customs of the non-Chinese in the north] (pref. 1594). 1 juan. BBCSJC ed.
Xiao Tengfeng (js. 1568). Liang Yue yi gao [Memorials concerning Guangdong and Guangxi] (ca. 1568). 5 juan. Naikaku Hishi copy.
Xie, Jin (1369–1415) et al., eds. Yongle da dian [The Yongle encyclopedia] (1408). Reprint, Beijing: Zhonghua shu ju, 1986.
Xie, Junhui et al., eds. Wuzhou fu zhi [Gazetteer of Wuzhou prefecture] (1631). 20 juan. Naikaku Hishi copy.
Xie Qikun (1737–1802) et al., eds. Guangxi tong zhi [General gazetteer of Guangxi] (1801). 279+1 juan. Reprint, Taipei: Wen hai chu ban she, 1966. With additional information to 1865.
Xu, Hongzu (1586–1641). Xu Xiake you ji [Travel diaries of Xu Hongzu] (ca. 1641). 10 juan. Shanghai: Shanghai gu ji chu ban she, 1995 [1987].
Xu, Jieshun. Han min zu fa zhan shi [History of development of the Han nationality]. Chengdu: Sichuan min zu chu ban she, 1992.
Xu Lun (1495–1566). Jiu bian tu lun [Illustrations and descriptions of the northern borders] (1538). 1 juan. BBCSJC ed.
Xu, Song (1781–1848) et al., eds. Song hui yao ji gao [Essential documents of the Song] (1936). 200 ce. Reprint, Beijing: Zhonghua shu ju, 1957.
Xu, Songshi. Yuejiang liu yu ren min shi [History of the people of the Yue River region] (1963). Rev. ed. Reprinted in Xu Songshi min zu xue yan jiu zhu zuo wu zhong. Guangzhou: Guangdong ren min chu ban she, 1993.
Yan, Congjian (js. 1559). Shu yu zhou zi lu [Exhaustive inquiries on the strange lands] (pref. 1574). 24 juan. Beijing: Zhonghua shu ju, 1993.
Yang, Fang (js. 1577) et al., eds. Dian Yue yao zuan [Essential information for governing Guangxi] (1602). 4 juan. Reprint, Beijing: Shu mu wen xian chu ban she, [1988].
Yang, Shen (1488–1559). Shan hai jing bu zhu [Guideways through Mountains and Seas, annotated] (1554). 1 juan. BBCSJC ed.
Yang Shen. Sheng'an quan ji [Complete works of Yang Shen] (1582). 81 juan. Guo xue ji ben cong shu ed.
Silian, Yao (557–637), ed. Liang shu [History of the Liang] (636). 56 juan. Beijing: Zhonghua shu ju, 1973.
Yao Mo (1465–1538). Dongquan wen ji [Collected writings of Yao Mo] (1547). 8 juan. National Central Library (Taipei) microfilm. Pagination is slightly different in the SKQSCM ed.
Ye Sheng (1420–74). Ye Wenzhuang gong liang Guang zou cao [Memorials concerning Guangdong and Guangxi by Ye Sheng] (pref. 1551). 16 juan. In Ye Wenzhuang gong zou yi (1631). XXSKQS ed.
Ye Xianggao (1559–1627). Si yi kao [Notes on the non-Chinese of the four quarters] (1606). 8 juan. BBCSJC ed.
Yin Geng (js. 1532). Teng xia ji lüe [Record of the Rattan Gorge] (ca. 1540). 1 juan. In Ming chen ning rang yao bian (Wanli period), ed. Xiang Dezhen (js. 1586). Naikaku Hishi copy.
Ying, Jia (1494–1554), Ling Yunyi (js. 1547), and Liu Yaohui (1522–1585), eds. Cangwu zong du jun men zhi [Record of the office of the supreme commander at Cangwu] (1581). 34 juan. Reprint, Beijing: Quan guo tu shu guan wen xian shu wei fu zhi zhong xin, 1991. First compiled in 1552.
Yu, Beishan. Fan Chengda nian pu [Chronological biography of Fan Chengda]. Shanghai: Shanghai gui ji chu ban she, 1987.
Yu, Dayou (1503–79). Zheng qi tang ji [Collected writings from the Hall of Uprightness] (1578). 17 juan. Naikaku Hishi copy. Pagination is slightly different in the edition in the Si ku wei shou shu ji kan series.
Yu, Ji (1272–1348). Daoyuan xue gu lu [Records of learning from the ancients] (1456). 50 juan. Si bu cong kan ed.
Yu Xiangdou (fl. 1596), ed. Santai wan yong zheng zong [Authoritative source for myriad uses] (1599). 43 juan. Reprinted in Sakai Tadao et al., Chūgoku nichiyō ruisho shūsei.
Zhang Ji (1451–1518). Gucheng ji [Collected writings of Zhang Ji] (1691). 6 juan + bu yi. SKQS ed.
Zhang Mingfeng (jr. 1552). Gui sheng-Gui gu jiao dian [Famous Places of Guilin and Historical Notes on Guilin, annotated and punctuated] (1590). 16+8 juan. Nanning: Guangxi ren min chu ban she, 1988.
Zhang, Ning (js. 1454). Fangzhou za yan [Miscellaneous words of Zhang Ning] (late fifteenth century). 1 juan. BBCSJC ed.
Zhang, Qiyun. Zhongguo min zu zhi [Study of the Chinese nation] (1928). Reprint, Taipei: Shang wu yin shu guan, 1969.
Zhang, Shengzhen, ed. Zhuang zu tong shi [General history of the Zhuang]. 3 vols. Beijing: Min zu chu ban she, 1997.
Zhang, Tingyu (1672–1755) et al., eds. Ming shi [History of the Ming] (1739). 332 juan. Beijing: Zhonghua shu ju, 1974.
Zhang, Xuan (1417–94). Nan zheng lu [Record of the military campaign in the south] (pref. 1464). 1 juan. SKQSCM ed.
Zhang, Yigui and Xu Shiru. Ming dai Guangxi nong min qi yi shi gao [History of peasant risings in Guangxi during the Ming]. Nanning: Guangxi ren min chu ban she, 1988.
Zhang Zimo, ed. Ming dai fan feng ji Jingjiang wang shi liao cui bian [Collection of historical materials on enfeoffment and the Prince of Jingjiang of the Ming dynasty]. Guilin: Guangxi shi fan da xue chu ban she, 1994.
Zheng, Xiao (1499–1566). Huang Ming si yi kao [Notes on the non-Chinese of the four quarters of the Ming imperium] (pref. 1564). 2 juan. Taipei: Hua wen shu ju, [1968].
Zhong, Wendian, ed. Guangxi tong shi [General history of Guangxi]. 3 vols. Nanning: Guangxi ren min chu ban she, 1999.
Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she bian ji bu, ed. Zhongguo da bai ke quan shu: min zu [Encyclopedia Sinica: nationalities]. Beijing and Shanghai: Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 1986.
Zhongguo guo jia tong ji ju ren kou tong ji si, ed. Zhongguo ren kou tong ji nian jian [China population statistics yearbook]. Beijing: Zhongguo zhan wang chu ban she, 1988–.
Zhongguo she hui ke xue yuan min zu yan jiu suo min zu wen ti li lun yan jiu shi, ed. Dang de min zu zheng ce wen xian zi liao xuan bian, 1922.7–1949.10 [Selected documents on the nationality policies of the Party, 1922.7–1949.10]. Beijing: Zhongguo she hui ke xue yuan min zu yan jiu suo min zu wen ti li lun yan jiu shi, 1981.
Zhou Hongwei. Qing dai liang Guang nong ye di li [Agricultural geography of Guangdong and Guangxi in Qing dynasty]. Changsha: Hunan jiao yu chu ban she, 1998.
Zhou Qufei (js. 1163). Ling wai dai da jiao zhu [Answers about Areas Beyond the Southern Range, collated and annotated] (1178). 10 juan. Beijing: Zhonghua shu ju, 1999.
Zhou, Zhenhe, ed. Wang Shixing di li shu san zhong. [Three treatises on geography by Wang Shixing]. Shanghai: Shanghai gu ji chu ban she, 1993.
Zhu, Baojiong and Xie Peilin, eds. Ming Qing jin shi ti ming bei lu suo yin [Index to the names of Ming- and Qing-period metropolitan degree holders listed in the official steles]. 3 vols. Shanghai: Shanghai gu ji chu ban she, 1980.
WESTERN LANGUAGE MATERIALS
Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Rev. ed. London and New York: Verso, 1991.
Appleby, Joyce, Lynn, Hunt, and Margaret, Jacob. Telling the Truth about History. New York: Norton, 1994.
Barth, Fredrik, ed. Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. Boston: Little, Brown, 1969.
Blum, Susan D.Portraits of “Primitives”: Ordering Human Kinds in the Chinese Nation. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2001.
Breisach, Ernst. Historiography: Ancient, Medieval & Modern. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
Brokaw, Cynthia, and Kai-wing Chow, , eds. Printing and Book Culture in Late Imperial China. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2005.
Brook, Timothy. The Chinese State in Ming Society.London and New York: RoutledgeCurzon, 2005.
Brook, Timothy. “Communications and Commerce.” In Twitchett and Mote, Cambridge History of China, vol. 8, 579–707.
Brook, Timothy. The Confusions of Pleasure: Commerce and Culture in Ming China. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1998.
Brook, Timothy. “The Gazetteer Cartography of Ye Chunji.” In Chinese State in Ming Society, 43–59.
Brook, Timothy. Geographical Sources of Ming-Qing History. 2nd ed. Ann Arbor: Center for Chinese Studies, University of Michigan, 2002.
Brook, Timothy. “The Spatial Organization of Subcounty Administration.” In Chinese State in Ming Society, 19–42.
Brown, Melissa J.Is Taiwan Chinese? The Impact of Culture, Power, and Migration on Changing Identities. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2004.
Burguière, André, and Raymond, Grew, eds. The Construction of Minorities: Cases for Comparison Across Time and Around the World. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2001.
Cahill, James. The Compelling Image: Nature and Style in Seventeenth-Century Chinese Painting. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982.
Cahill, James. “Huang Shan Paintings as Pilgrimage Pictures.” In Pilgrims and Sacred Sites in China, ed. Susan, Naquin and Chün-fang Yü, , 246–92. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1992.
Chan, Hok-lam. “The Chien-wen, Yung-lo, Hung-hsi, and Hsüan-te Reigns, 1399–1435.” In Mote and Twitchett, Cambridge History of China, vol. 7, 182–304.
Chia, Lucille. Printing for Profit: The Commercial Publishers of Jianyang, Fujian (11th–17th Centuries). Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center, 2002.
Chiang-Kai-shek, . China's Destiny. Translated by Wang Chung-hui. New York: Macmillan, 1947.
Chow, Kai-wing. Publishing, Culture, and Power in Early Modern China. Stanford: Stanford University Press, 2004.
Chu, Hung-lam. “Ch'iu Chün (1421–1495) and the Ta-Hüeh Yen-I Pu: Statecraft Thought in Fifteenth-Century China.” Ph.D. dissertation. Princeton University, 1983.
Clunas, Craig. Fruitful Sites: Garden Culture in Ming Dynasty China. Durham: Duke University Press, 1996.
Clunas, Craig. Pictures and Visuality in Early Modern China. Princeton: Princeton University Press, 1997.
Crossley, Pamela Kyle. “Thinking about Ethnicity in Early Modern China.” Late Imperial China 11.1 (1990): 1–35.
Crossley, Pamela Kyle. A Translucent Mirror: History and Identity in Qing Imperial Ideology. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1999.
Crossley, Pamela Kyle, Helen, F. Siu, and Donald, S. Sutton, eds. Empire at the Margins: Culture, Ethnicity, and Frontier in Early Modern China. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2005.
Cushman, Richard D. “Rebel Haunts and Lotus Huts: Problems in the Ethnohistory of the Yao.” Ph.D. dissertation. Cornell University, 1970.
Daniels, Christine, and Michael, V. Kennedy, eds. Negotiated Empires: Centers and Peripheries in the Americas, 1500–1820. New York and London: Routledge, 2002.
de Bary, Wm Theodore. “Introduction.” In Self and Society in Ming Thought, 1–24. New York: Columbia University Press, 1970.
Heer, Philip. The Caretaker Emperor: Aspects of the Imperial Institution in Fifteenth-Century China as Reflected in the Political History of the Reign of Chu Ch'i-yü. Leiden: E. J. Brill, 1985.
Di Cosmo, Nicola. Ancient China and Its Enemies: The Rise of Nomadic Power in East Asian history. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
Diamond, Norma. “The Miao and the Poison: Interactions on China's Southwest Frontier.” Ethnology 21.1 (1988): 1–25.
Dikötter, Frank. The Discourse of Race in Modern China. Stanford: Stanford University Press, 1992.
Dirks, Nicholas B., ed. Colonialism and Culture. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992.
Dreyer, June Teufel. China's Forty Millions: Minority Nationalities and National Integration in the People's Republic of China. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976.
Duara, Prasenjit. Rescuing History from the Nation: Questioning Narratives of Modern China. Chicago: University of Chicago Press, 1995.
Eberhard, Wolfram. “Kultur und Siedlung der Randvölker China.” T'oung Pao, Supplement to Vol. 36 (1942).
Elliott, Mark C.The Manchu Way: The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China. Stanford: Stanford University Press, 2001.
Elman, Benjamin A.On Their Own Terms: Science in China, 1550–1900. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2005.
Faure, David. “The Lineage as a Cultural Invention: The Case of the Pearl River Delta.” Modern China 15.1 (1989): 4–36.
Fitzgerald, John. Awakening China: Politics, Culture, and Class in the Nationalist Revolution. Stanford: Stanford University Press, 1996.
Fogel, Joshua A., and Zarrow, Peter G., eds. Imagining the People: Chinese Intellectuals and the Concept of Citizenship, 1890–1920. Armonk, N. Y.: M. E. Sharpe, 1997.
Franke, Wolfgang. An Introduction to the Sources of Ming History. Kuala Lumpur and Singapore: University of Malaya Press, 1968.
Franke, Wolfgang. “Historical Writing During the Ming.” In Mote and Twitchett, Cambridge History of China, vol. 7, 726–82.
Fried, Morton H. “Tribe to State or State to Tribe in Ancient China?” In The Origins of Chinese Civilization, ed. David, N. Keightley, 467–94. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1983.
Ganza, Kenneth Stanley. “The Artist as Traveler: The Origin and Development of Travel as a Theme in Chinese Landscape Painting of the Fourteenth to Seventeenth Centuries.” Ph.D. dissertation. Indiana University, 1990.
Giersch, C. Pat. “‘A Motley Throng:’ Social Change on Southwest China's Early Modern Frontier, 1700–1880.” Journal of Asian Studies 60.1 (2001): 67–94.
Gladney, Dru C. Dislocating China: Reflections on Muslims, Minorities, and Other Subaltern Subjects. Chicago: University of Chicago Press, 2004.
Gladney, Dru C.. “Introduction: Making and Marking Majorities.” In Making Majorities, 1–9.
Gladney, Dru C, ed. Making Majorities: Constituting the Nation in Japan, Korea, China, Malaysia, Fiji, Turkey, and the United States. Stanford: Stanford University Press, 1998.
Goodall, John A., ed. Heaven and Earth: Album Leaves from a Ming Encyclopedia: San-ts'ai t'u-hui, 1610. Boulder, Colo.: Shambhala Publications, 1979.
Goodrich, L. Carrington, and Chaoying, Fang, eds. Dictionary of Ming Biography, 1368–1644. 2 vols. New York: Columbia University Press, 1976.
Guldin, Gregory Eliyu. The Saga of Anthropology in China: From Malinowski to Moscow to Mao. Armonk, N. Y.: M. E. Sharpe, 1994.
Hargett, James M.On the Road in Twelfth Century China: The Travel Diaries of Fan Chengda (1126–1193). Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesbaden, 1989.
Harrell, Stevan, ed. Cultural Encounters on China's Ethnic Frontiers. Seattle and London: University of Washington Press, 1995.
Harrell, Stevan. “The History of the History of the Yi.” In Cultural Encounters on China's Ethnic Frontiers, 63–91.
Harrell, Stevan. “Introduction: Civilizing Projects and the Reaction to Them.” In Cultural Encounters on China's Ethnic Frontiers, 3–36.
Harrell, Stevan, and Yongxiang, Li. “The History of the History of the Yi, Part II.” Modern China 29.3 (2003): 362–96.
Hazelton, Keith. A Synchronic Chinese–Western Daily Calendar, 1341–1661 A.D.Minneapolis: Department of History, University of Minnesota, 1984; second printing, 1985.
Heijdra, Martin. “The Socio-Economic Development of Rural China during the Ming.” In Twitchett and Mote, Cambridge History of China, vol. 8, 417–578.
Herman, John E.Empire in the Southwest: Early Qing Reforms to the Native Chieftain System.” Journal of Asian Studies 56.1 (1997): 47–74.
Hershatter, Gail. “The Subaltern Talks Back: Reflections on Subaltern Theory and Chinese History.” positions 1.1 (1993): 103–30.
Ho, Ping-ti. “In Defense of Sinicization: Rebuttal of Evelyn Rawski's ‘Reenvisioning the Qing.’Journal of Asian Studies 57.1 (1998): 123–55.
Ho, Ping-ti. The Ladder of Success in Imperial China: Aspects of Social Mobility, 1368–1911. New York: Columbia University Press, 1962.
Hostetler, Laura. Qing Colonial Enterprise: Ethnography and Cartography in Early Modern China. Chicago: University of Chicago Press, 2001.
Hucker, Charles O.A Dictionary of Official Titles in Imperial China. Stanford: Stanford University Press, 1985.
Hucker, Charles O.Ming Government.” In Twitchett and Mote, Cambridge History of China, vol. 8, 9–105.
Hutchinson, John, and Anthony, D. Smith. Ethnicity. Oxford and New York: Oxford University Press, 1996.
Jami, Catherine, Peter, M. Engelfriet, and Gregory, Blue. Statecraft and Intellectual Renewal in Late Ming China: The Cross-Cultural Synthesis of Xu Guangqi, 1562–1633. Leiden: E. J. Brill, 2001.
Johnston, Alastair I.Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History. Princeton: Princeton University Press, 1995.
Karpat, Kemal H., and Robert, W. Zens, eds. Ottoman Borderlands: Issues, Personalities, and Political Changes. Madison: Center of Turkish Studies, University of Wisconsin, 2003.
Kaup, Katherine Palmer. Creating the Zhuang: Ethnic Politics in China. Boulder, Colo.: L. Rienner, 2000.
Ko, Dorothy. Teachers of the Inner Chambers: Women and Culture in Seventeenth-Century China. Stanford: Stanford University Press, 1994.
Kuhn, Philip A.Soulstealers: The Chinese Sorcery Scare of 1768. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990.
Langlois, John D. Jr.The Hung-wu Reign, 1368–1398.” In Mote and Twitchett, Cambridge History of China, vol. 7, 107–81.
Lary, Diana. Region and Nation: The Kwangsi Clique in Chinese Politics, 1925–1937. Cambridge: Cambridge University Press, 1974.
Lattimore, Owen. Inner Asian Frontiers of China. New York: American Geographical Society, 1940.
Lee, James Z. “The Political Economy of a Frontier: Southwest China, 1250–1850.” Book manuscript.
Levich, Eugene William. The Kwangsi Way in Kuomintang China, 1931–1939. Armonk, N. Y.: M. E. Sharpe, 1993.
Li, Chi. The Formation of the Chinese People: An Anthropological Inquiry (1928). Reprint, New York: Russell and Russell, 1967.
Litzinger, Ralph A.Other Chinas: The Yao and the Politics of National Belonging. Durham and London: Duke University Press, 2000.
Mackerras, Colin. China's Minorities: Integration and Modernization in the Twentieth Century. Hong Kong: Oxford University Press, 1994.
March, Andrew L.An Appreciation of Chinese Geomancy.” Journal of Asian Studies 27.2 (1968): 253–67.
Marks, Robert B.Tigers, Rice, Silk, and Silt: Environment and Economy in Late Imperial South China. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Mote, Frederick W. “The Ch'eng-hua and Hung-chih Reigns, 1465–1505.” In Mote and Twitchett, Cambridge History of China, vol. 7, 343–402.
Mote, Frederick W.. Imperial China, 900–1800. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999.
Mote, Frederick W.. “Introduction.” In Mote and Twitchett, Cambridge History of China, vol. 7, 1–10.
Mote, Frederick W., and Denis, Twitchett, eds. The Cambridge History of China. Vol. 7, The Ming Dynasty, 1368–1644, Part 1.Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
Moule, A. C.An Introduction to the Yi Yü T'u Chih or ‘Pictures and Descriptions of Strange Nations’ in the Wade Collection at Cambridge.” T'oung Pao 27.2–3 (1930): 179–88.
Needham, Joseph, Gwei-Djen Lu, , and Hsing-Tsung Huang, . Science and Civilisation in China. Vol. 6: Biology and Biological Technology, Pt. 1: Botany. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
Perdue, Peter C.China Marches West: The Qing Conquest of Central Eurasia. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 2005.
Peterson, Willard J.Bitter Gourd: Fang I-Chih and the Impetus for Intellectual Change. New Haven: Yale University Press, 1979.
Peterson, Willard J.. “Confucian Learning in Late Ming Thought.” In Twitchett and Mote, Cambridge History of China, vol. 8, 708–88.
Peterson, Willard J., ed. The Cambridge History of China. Vol. 9, Part 1: The Ch'ing Empire to 1800. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
Plaks, Andrew H.The Four Masterworks of the Ming Novel. Princeton: Princeton University Press, 1987.
Prakash, Gyan. “Introduction: After Colonialism.” In After Colonialism: Imperial Histories and Postcolonial Displacements, 3–17. Princeton: Princeton University Press, 1995.
Rawski, Evelyn S. The Last Emperors: A Social History of Qing Imperial Institutions. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1998.
Rawski, Evelyn S. “Reenvisioning the Qing: The Significance of the Qing Period in Chinese History.” Journal of Asian Studies 55.4 (1996): 829–50.
Robinson, David M.Bandits, Eunuchs, and the Son of Heaven:Rebellionand the Economy of Violence in Mid-Ming China. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2001.
Robinson, David M.. “Images of Subject Mongols Under the Ming Dynasty.” Late Imperial China 25.1 (2004): 59–123.
Rossabi, Morris. “The Ming and Inner Asia.” In Twitchett and Mote, Cambridge History of China, vol. 8, 221–71.
Rowe, William T.Saving the World: Chen Hongmou and Elite Consciousness in Eighteenth-Century China. Stanford: Stanford University Press, 2001.
Rowe, William T.. “Social Stability and Social Change.” In Peterson, Cambridge History of China, vol. 9, pt. 1, 473–562.
Said, Edward W.Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978.
Schafer, Edward H.The Vermilion Bird: T'ang Images of the South. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1967.
Schein, Louisa. Minority Rules: The Miao and the Feminine in China's Cultural Politics. Durham and London: Duke University Press, 2000.
Scott, James C.Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven: Yale University Press, 1990.
Scott, James C.. Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven: Yale University Press, 1998.
Shepherd, John R.Statecraft and Political Economy on the Taiwan Frontier, 1600–1800. Stanford: Stanford University Press, 1993.
Shin, Leo K. “The Last Campaigns of Wang Yangming.” T'oung Pao (forthcoming).
Shin, Leo K. “Ming China and Its Border with Annam.” In The Chinese State at the Borders, ed. Diana Lary. Vancouver: University of British Columbia Press, forthcoming.
Skinner, G. William. “Presidential Address: The Structure of Chinese History.” Journal of Asian Studies 44.2 (1985): 271–92.
Smith, Paul J., and Richard von Glahn, eds. The Song-Yuan-Ming Transition in Chinese History. Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center, 2003.
Spence, Jonathan D.Treason by the Book. New York: Viking, 2001.
Strassberg, Richard E., ed. and trans. A Chinese Bestiary: Strange Creatures from the Guideways through Mountains and Seas. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2002.
Strassberg, Richard E.. Inscribed Landscapes: Travel Writing from Imperial China. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1994.
Struve, Lynn A., ed. The Qing Formation in World-Historical Time. Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center, 2004.
Sunderland, Willard. Taming the Wild Field: Colonization and Empire on the Russian Steppe. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 2004.
Sung Ying-hsing [Song Yingxing], . Chinese Technology in the Seventeenth Century. Translated by E-tu Zen Sun and Shiou-chuan Sun. University Park: Pennsylvania State University, 1966.
Teng, Emma. Taiwan's Imagined Geography: Chinese Colonial Travel Writing and Pictures, 1683–1895. Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center, 2004.
Took, Jennifer. A Native Chieftaincy in Southwest China: Franchising a Tai Chieftaincy under the Tusi System of Late Imperial China. Leiden: E. J. Brill, 2005.
Tsai, Shih-shan Henry. Perpetual Happiness: The Ming Emperor Yongle. Seattle and London: University of Washington Press, 2001.
Tsin, Michael. Nation, Governance, and Modernity in China: Canton, 1900–1927. Stanford: Stanford University Press, 1999.
Twitchett, Denis, and Herbert, Franke, eds. The Cambridge History of China. Vol. 6, Alien Regimes and Border States, 910–1368. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
Twitchett, Denis, and Tilemann, Grimm. “The Cheng-t'ung, Ching-t'ai, and T'ien-shun Reigns, 1436–1464.” In Mote and Twitchett, Cambridge History of China, vol. 7, 305–342.
Twitchett, Denis, and Frederick, W. Mote, eds. The Cambridge History of China. Vol. 8, The Ming Dynasty, 1368–1644, Part 2.Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Unger, Jonathan, ed. Chinese Nationalism. Armonk, N. Y.: M. E. Sharpe, 1996.
Unschuld, Paul U.Medicine in China: A History of Pharmaceutics. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1986.
Glahn, Richard. The Country of Streams and Grottoes: Expansion, Settlement, and the Civilizing of the Sichuan Frontier in Song times. Cambridge, Mass.: Council on East Asian Studies, Harvard University, 1987.
Wade, Geoff, trans. Southeast Asia in the Ming Shi-lu: An Open Access Resource. Singapore: Asia Research Institute and the Singapore E-Press. http://epress.nus.edu.sg/msl/.
Waldron, Arthur. The Great Wall of China: From History to Myth. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
Wang, Gungwu. “The Chinese Urge to Civilize: Reflections on Change.” In The Chineseness of China, 145–64. Hong Kong: Oxford University Press, 1991.
Wang, Gungwu. “Ming Foreign Relations: Southeast Asia.” In Twitchett and Mote, Cambridge History of China, vol. 8, 301–32.
Ward, Julian. Xu Xiake (1587–1641): The Art of Travel Writing. Richmond: Curzon, 2001.
White, Richard. The Middle Ground: Indians, Empires, and Republics in the Great Lakes Region, 1650–1815. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1991.
Whittaker, C. R.Rome and Its Frontiers: The Dynamics of Empire. London and New York: Routledge, 2004.
Wiens, Herold J.China's March Toward the Tropics. Hamden, Conn.: Shoe String Press, 1954. Reissued in 1967 as Han Chinese Expansion in South China.
Wu, Pei-yi. “An Ambivalent Pilgrim to T'ai-shan in the Seventeenth Century.” In Pilgrims and Sacred Sites in China, ed. Susan, Naquin and Chün-fang Yü, , 65–88. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1992.
Wu, Pei-yi. The Confucian's Progress: Autobiographical Writings in Traditional China. Princeton: Princeton University Press, 1990.
Yu, Ping-kuen, ed. Chinese Collections in the Library of Congress: Excerpts from the Annual Report(s) of the Librarian of Congress, 1898–1971. 3 vols. Washington, D. C.: Center for Chinese Research Materials Association of Research Libraries, 1974.
Zelin, Madeleine. “The Yung-cheng Reign.” In Peterson, Cambridge History of China, vol. 9, pt. 1, 183–229.

Metrics

Altmetric attention score

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Book summary page views

Total views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between #date#. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed.