Hostname: page-component-546b4f848f-sw5dq Total loading time: 0 Render date: 2023-06-04T17:11:39.080Z Has data issue: false Feature Flags: { "useRatesEcommerce": true } hasContentIssue false

Building Roman Lycia: new inscriptions and monuments from the baths and peristyle buildings Ml 1 and Ml 2 at Oinoanda

Published online by Cambridge University Press:  29 June 2016

N.P. Milner*
Affiliation:
University College London, UK
Rights & Permissions[Opens in a new window]

Abstract

HTML view is not available for this content. However, as you have access to this content, a full PDF is available via the ‘Save PDF’ action button.

A new building inscription (no. 1) from Oinoanda, found beside the baths building Ml 1 in 2011, dedicates the building to the Roman emperor Vespasian and his sons Titus and Domitian in AD 73. This article places the new find in the setting of the whole building complex, including the adjacent building Ml 2, which is likely to be a palaistra (wrestling-school), though rebuilt over a century later. The inscription supplies new evidence for the date of the governor of Lycia-Pamphylia, Firmus. It also points to the existence of earlier baths, which is compared to other similar indications from elsewhere in Lycia. A second, but illegible, inscription was recorded in 2012, outside a doorway leading from building Ml 1 into the peristyle building Ml 2 (no. 2). A third inscription on a statue base in building Ml 2 was also recorded (no. 3), along with two other illegible statue-base inscriptions (nos 4 and 5). The article places them in the context of the inscribed monuments found earlier at the building complex (nos 6 and 7), which may have included the small building Ml 3, and discusses them in the light of the broader phenomenon of Julio-Claudian and Flavian baths buildings in the region, and the role of the provincial governors and procurators in overseeing such building projects. This allows us to draw some conclusions about the nature and impact of Roman rule in first-century Lycia, which brought within the reach of many Lycian cities piped water, Italian-style bathing and new, improved facilities for the regionally popular heavy athletic sports of boxing, wrestling and pankration (unarmed combat).

Özet

2011 yılında Oinoanda’da hamam yapısı MI 1’in yanında bulunan bir yapı üzerindeki yazıt (no. 1), yapının M.S. 73 yılında Roma İmparatoru Vespasian ve oğulları Titus ve Domitian’a adandığını göstermektedir. Bu makale, MI 1 yapısının yanında bulunan ve muhtemelen palaestra (güreş okulu) olan MI 2 yapısının yüzyıl kadar sonra tekrar inşa edilmesine karşın, bu yeni buluntuyu bütün yapı kompleksinin düzenlemesi içine yerleştirmektedir. Yazıt, Likya-Pamphylia valisi Firmus için yeni bir tarih vermektedir. Aynı zamanda Likya’da başka yerlerde benzerleriyle karşılaştırılabilecek daha erken dönem hamamların varlığına işaret eder. İkinci yazıt okunaksız olup, MI 1 yapısından MI 2 peristil yapıya (no. 2) açılan kapının dışında 2012 yılında saptanmıştır. Üçüncü bir yazıt (no. 3) MI 2 yapısında bir heykel kaidesinde, iki diğer okunaksız heykel kaidesi yazıtıyla beraber (no. 4 ve 5) kaydedilmiştir. Makalede, bu yazıtlar belki de küçük bir yapı olan MI 3 binasını da içine alan yapı kompleksinde daha önce bulunan yazıtlı anıtlar (no. 6 ve 7) bağlamında ele alınmakta ve bunlar bölgede bulunan Julio-Claudiuslar ve Flaviuslar dönemi hamam yapılarının daha geniş olgusu ışığında değerlendirilmekte ve bu tür inşaat projelerinin denetlenmesinde eyalet valilerinin ve procuratorlerin (temsilci) oynadığı rol tartışılmaktadır. Bu sayede, pek çok Likya kentinin su borulu sisteme geçmesi, İtalyan tarzı hamamları ve bölgede popüler olan boks, güreş ve pankreas (silahsız dövüş) gibi ağır atletik sporlar için yeni ve geliştirilmiş tesisleri getiren Roma yönetiminin birinci yüzyılda Likya’daki doğası ve etkileri hakkında bazı sonuçlara ulaşabilmekteyiz.

Type
Articles
Copyright
Copyright © The British Institute at Ankara 2016