Skip to main content Accessibility help
×
×
Home

The sculpture of the Heroon of Perikle at Limyra: the making of a Lycian king

  • Tuna Şare (a1)
Abstract

As one of the many monumental tombs of fourth-century BC Anatolia, the Heroon of Perikle at Limyra is usually overshadowed by the earlier and better preserved Nereid Monument of Xanthos. Its owner, Perikle, is seen as either a mediocre pro-Achaemenid dynast or a fan of his namesake, the Athenian strategos, a view reflected in previous assessments of the stylistic pedigree of the tomb’s ornamentation. But a re-examination of the Heroon’s sculptural programme that places the cella friezes, karyatids and akroteria within their historical context shows the tomb to be Perikle’s announcement of his status as the first military king of Lycia. The Heroon of Perikle reflects associations with both the buildings of the Athenian Akropolis and Persian iconography, but these elements were appropriated to serve the political agenda of Perikle and his later hero cult.

M.Ö. 4. yüzyıl Anadolusu’nun anıtsal mezar örneklerinden olan Limyra’daki Perikle Heroonu, genellikle kendisinden daha iyi korunmuş bir anıt mezar örneği olan Ksanthos’daki Nereid Anıtı’nın gölgesinde kalmıştır. Heroon’un sahibi Perikle ise ya Akamenid yanlısı ortalama bir lider ya da adaşı olan meşhur Atinali generalin hayranı ve taklitçisi olarak yorumlanmış, bu yorumlar da anıt mezarın süslemelerinin sanatsal değerlendirmesine büyük ölçüde etki etmiştir. Bu makalede, Perikle Heroonu’nun heykeltraşlık programı (cella frizleri, karyatidler ve akroterler) tarihsel kontekst içerisinde tekrar değerlendirilmiş ve bu program ile Perikle’nin yaptığı askeri seferlerle Likya’yı birleştiren ilk kral olarak lanse edildiği ileri sürülmüştür. Ayrıca, Perikle Heroonu’nun Atina Akropolisi’ndeki anıtlar ile ve Pers ikonografisi ile benzerlikleri incelenmiş, ancak bu benzerliklerin Perikle’nin politik propagandası doğrultusunda ve Anadolu kontekstinde yepyeni anlamlar kazandığı ve Heroon’un Pers ya da Yunan kopyası olarak değil, Anadolu ürünü olarak değerlendirilmesi gerekliliği öne sürülmüştür.

Copyright
Recommend this journal

Email your librarian or administrator to recommend adding this journal to your organisation's collection.

Anatolian Studies
  • ISSN: 0066-1546
  • EISSN: 2048-0849
  • URL: /core/journals/anatolian-studies
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to? *
×

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed