Skip to main content
×
Home
    • Aa
    • Aa

Troy in recent perspective

  • D.F. Easton (a1), J.D. Hawkins (a2), A.G. Sherratt (a3) and E.S. Sherratt (a3)
Abstract
Abstract

The historic series of excavations of Hisarlik-Troy have been continued over the last 15 years by a collaboration between teams from the universities of Tübingen and Cincinnati with fruitful results. Over the year 2001 however the director, Manfred Korfmann, attracted sharp criticism from colleagues, largely through the medium of the press, for his methods and publications. He was accused of exaggerating the importance of the site in the Late Bronze Age, particularly as a political capital and trading centre of Anatolia, and more specifically of unduly inflating the results of his investigations of the lower city. A symposium was convened by the University of Tübingen in February 2002 with a view to discussing these criticisms and the defence in an academic atmosphere. The four authors of this article attended the Tübingen symposium. After listening to the contributions it seemed to us that an assessment of the issues from our respective view-points would be timely: thus a detailed consideration of the archaeological questions, a review of the notable recent progress in Hittite sources firming up the historical geography of western Anatolia, and an evaluation of Troy's position in Late Bronze Age trade. In all these areas we conclude that the criticisms of Korfmann are themselves considerably exaggerated.

Özet

Hisarlık-Troya'da sürdürülmekte olan önemli kazıların son 15 yılı Tübingen ve Cincinnati üniversitelerine baǧlı ekiplerin işbirliǧi ile sürdürülmekte ve verimli sonuçlar elde edilmektedir. Ancak, 2001 yılında kazı başkanı Manfred Korfmann, çoǧunluǧu basın yoluyla olmak üzere, uyguladıǧı yöntemler ve yayınlarıyla ilgili olarak meslektaşlarının keskin eleştirilerine maruz kalmıştır. Korfmann, Geç Bronz Çaǧda yerleşimin önemini abartmakla suçlanmıştır. Bu suçlamalara özellikle Troya'yı Anadolu'nun politik başkenti ve ticaret merkezi olarak sunmasi ve aşaǧi şehirde yaptıǧı incelemelerin sonuçlarını haksız olarak abartması neden olmuştur. 2002 yılı Şubat ayında, bu suçlamaların tartışılması ve akademik bir ortamda savunulması için Tübingen Üniversitesi tarafından bir sempozyum düzenlenmiştir. Bu makalenin dört yazari da bu Sempozyuma katılmıştır. Katılımcıları dinledikten sonra, herbirimizin görüş açısından sorunların deǧerlendirilmesinin uygun olduǧunu düsündük. Böylece, arkeolojik soruları detaylı olarak deǧerlendirdik, Bati Anadolu'nun tarihsel coǧrafyasiyla ilgili bilgilerimizi saǧlamlaştıran ve yeni yayınlanmış önemli Hitit kaynaklarını yeniden inceledik ve Geç Bronz Çaǧ dönemi ticaretinde Troya'nin durumunu yeniden deǧerlendirdik. Tüm bu alanlarda yaptiǧimiz çalişmalar sonucunda esasen Korfmann'ı eleştirenlerin abarttıǧı sonucuna vardık.

Copyright
Linked references
Hide All

This list contains references from the content that can be linked to their source. For a full set of references and notes please see the PDF or HTML where available.

H-G Buchholz 1999: ‘Ein auβergewöhnliches Steinzepter im östlichen MittelmeerPrähistorische Zeitschrift 74(1): 6878

M-H Gates 1996: ‘Archaeology in TurkeyAmerican Journal of Archaeology 100: 319

A M Greaves , B Helwing 2001: ‘Archaeology in TurkeyAmerican Journal of Archaeology 105: 506

H Otten 1961: ‘Zur Lokalisierung von Arzawa und LukkaJournal of Cuneiform Studies 15: 112–13

R P S Price 1993: ‘The west Pontic maritime interaction sphere: a long-term structure in Balkan prehistoryOxford Journal of Archaeology 12(2): 175–96

A Sherratt 1993: ‘What would a Bronze Age world system look like? Relations between temperate Europe and the Mediterranean in later prehistoryJournal of European Archaeology 1(2): 157

I Singer 1983: ‘Takuhlinu and Haya: two governors in the Ugarit letter from Tel AphekTel Aviv 10: 325

G Steiner 1964: ‘Die Ahhiyawa-Frage heuteSaeculum 15: 365–92

Recommend this journal

Email your librarian or administrator to recommend adding this journal to your organisation's collection.

Anatolian Studies
  • ISSN: 0066-1546
  • EISSN: 2048-0849
  • URL: /core/journals/anatolian-studies
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to? *
×

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 12 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 184 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between September 2016 - 17th August 2017. This data will be updated every 24 hours.