Skip to main content Accessibility help
×
Home

Medical Ethics and New Public Management in Sweden

  • SVEN OVE HANSSON

Abstract:

In order to shorten queues to healthcare, the Swedish government has introduced a yearly “queue billion” that is paid out to the county councils in proportion to how successful they are in reducing queues. However, only the queues for first visits are covered. Evidence has accumulated that queues for return visits have become longer. This affects the chronically and severely ill. Swedish physicians, and the Swedish Medical Association, have strongly criticized the queue billion and have claimed that it conflicts with medical ethics. Instead they demand that their professional judgments on priority setting and medical urgency be respected. This discussion provides an interesting illustration of some of the limitations of new public management and also more generally of the complicated relationships between medical ethics and public policy.

Copyright

References

Hide All

Notes

1. Hood, C. A public management for all seasons? Public Administration 1991;69:319.

2. Socialstyrelsen. Vårdgaranti och kömiljard—uppföljning 2009–2011. Stockholm: Socialstyrelsen; 2012.

3. Winblad, U, Andersson, C. Kåren och köerna: En ESO-rapport om den medicinska professionens roll i styrningen av svensk hälso- och sjukvård. Rapport 2010:9. Stockholm: Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi; 2010.

4. Socialstyrelsen. Vårdgaranti och kömiljard–uppföljning 2009–2011. Stockholm: Socialstyrelsen; 2012, at 86.

5. Aschan AF. De sjukaste får vänta på vård. Dagens Nyheter 2012 June 12; available at http://www.dn.se/nyheter/sverige/de-sjukaste-far-vanta-pa-vard/ (last accessed 16 Mar 2014).

6. Sveriges läkarförbund. Medicin med detsamma? Förslag till en rättvisare vårdgaranti. Stockholm: Sveriges läkarförbund; 2012, at 32.

7. See note 6, Sveriges läkarförbund 2012, at 39.

8. Lövtrup, M. Fler tecken på att kömiljarden lett till undanträngning. Läkartidningen 2013(12):110; available at http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=19094. (last accessed 16 Mar 2014)

9. Franke P. Kömiljarden riskerar liv. Värmlands Folkblad 2012 Nov 1; available at http://www.vf.se/asikter/ledare/komiljarden-riskerar-liv (last accessed 16 Mar 2014).

10. Kjöller H. Kömiljarden: Alla system har sina avigsidor. Dagens Nyheter 2012 June 29; available at http://www.dn.se/ledare/signerat/komiljarden-alla-system-har-sina-avigsidor/ (last accessed 16 Mar 2014).

11. Zaremba M. Hur mycket bonus ger ett benbrott? Dagens Nyheter 2013 Feb 20; available at http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/hur-mycket-bonus-ger-ett-benbrott/ (last accessed 16 Mar 2014).

12. Åkerlund B, Gerok-Andersson K, Saro C. God tillgänglighet är inte lika med god sjukvård. Dagens Nyheter 2011 Aug 17; available at http://www.dn.se/debatt/god-tillganglighet-ar-inte-lika-med-god-sjukvard/ (last accessed 16 Mar 2014).

13. Petersson, C. Kömiljarden kväver vårdkvaliteten. Läkartidningen 2012;109(19):937; available at http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18218 (last accessed 16 Mar 2014).

14. Rehnby B, Graf W, Jäghult S. Kömiljarden har gjort vården politikerstyrd. Svenska Dagbladet 2013 June 17; available at http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/komiljarden-har-gjort-varden-politikerstyrd_8272638.svd (last accessed 16 Mar 2014).

15. Thornblad H. Gehör för medicinsk vårdgaranti. Sjukhusläkaren 2011 July 6; available at http://www.sjukhuslakaren.se/2011/07/06/gehor-for-medicinsk-vardgaranti/ (last accessed 16 Mar 2014).

16. Lövtrup, M. Undanträngning ett utbrett och reellt problem: Läkarförbundet vill ha alternativ vårdgaranti. Läkartidningen 2012;109(29–31):1330–1; available at http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticle.aspx?articleId=18428 (last accessed 16 Mar 2014).

17. Mellgren F. Garantins luckor nära döda honom. Svenska Dagbladet 2013 June 17; available at http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vardgarantins-luckor-nara-doda-honom_8270620.svd (last accessed 16 Mar 2014).

18. Jansson B, Nitz L, Wedin M. Våra yrken har kidnappats av ekonomernas modeller. Dagens Nyheter 2013 June 24; available at http://www.dn.se/debatt/vara-yrken-har-kidnappats-av-ekonomernas-modeller/ (last accessed 16 Mar 2014).

19. Makdessi M, Halmin M. Läkaruppropet. Läkartidningen 2013;110:CD3I; also available at http://upprop.nu/VVGV (last accessed 16 Mar 2014).

20. Lindau B. Läkarupprop mot brister i svensk sjukvård. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5571536 (last accessed 16 Mar 2014).

21. Sundkvist F. Sveriges läkare har fått nog av dålig politik. Metro 2013 June 20; available at http://touch.metro.se/nyheter/sveriges-lakare-har-fatt-nog-av-dalig-politik/EVHmft!EuNEx3KUwlNEI/ (last accessed 16 Mar 2014).

22. Axén G. Glömde de att ut partibeteckning? Downloaded July 1, 2013 from www.gunnaraxen.se, now removed, but a copy is available from the author.

This work was funded by the Bank of Sweden Tercentenary Foundation.

Keywords

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed