Skip to main content Accessibility help
×
Home

Veteris Testamenti Graeci Codices Vaticanus et Sinaiticus cum Textu Recepto collatiab Eberardo Nestle. Supplementum editionum quae Sixtinam sequwatur omnium, in primis Tischendorfianarum. Editio altera recognita et aucta. Lipsiae : F. A. Brockhaus. 1887. 5 Mk.

  • A. F. Kirkpatrick

Copyright

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed