Skip to main content
×
×
Home

The Chronology of Site 3 in Ulów (Tomaszów Lubelski District, East Poland): The Relevance of Anthracological Analysis for Radiocarbon Dating at a Multicultural Site

  • Magdalena Moskal-del Hoyo (a1), Marek Krąpiec (a2) and Barbara Niezabitowska-Wiśniewska (a3)
Abstract
Abstract

Archaeological site 3 in Ulów is in an area previously thought not to have been settled before historical times. Systematic excavation work that began there in 2002 revealed long-term occupation from the Late Palaeolithic to the Middle Ages. The majority of archaeological features represent a cemetery belonging to the Late Roman and Early Migration periods (III–V c. AD, Wielbark culture). The site’s relative chronology was determined from analyses of archaeological artifacts. To complete the chronological framework required for a proper interpretation of cultural processes, a group of charcoal fragments was selected for radiocarbon (14C) dating. These charcoals were first taxonomically identified and weighed, and then designated for accelerator mass spectrometry (AMS) and conventional 14C analyses. The datings (n=43) indicated three main chronological horizons. Some of the graves from the Wielbark culture contained charcoals of younger or older age, posing problems in interpreting taphonomic processes at this multicultural site. In the light of the 14C dating results, the chronology of several features previously attributed to the Wielbark culture was re-interpreted.

Copyright
Corresponding author
*Corresponding author. Email: mkrapiec@agh.edu.pl.
Footnotes
Hide All

Selected Papers from the 8th Radiocarbon & Archaeology Symposium, Edinburgh, UK, 27 June–1 July 2016

Footnotes
References
Hide All
Bałaga, K. 1998. Post-glacial vegetational changes in the Middle Roztocze (E Poland). Acta Palaeobotanica 38:175192.
Bemmann, J, Parczewski, M. editors. 2005. Frühe Slawen in Mitteleuropa. Schriften von Kazimierz Godłowski. Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete 6. Neumünster.
Bronk Ramsey, C. 2009. Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon 51(1):337360.
Chowaniec, R. 2005. Kilka uwag na temat palenisk z birytualnego cmentarzyska w Krośnie, gm. Pasłęk. In: Łuczkiewicz P, Gładysz-Juścińska M, Juściński M, Niezabitowska B, Sadowski S, editors. Europa Barbarica. Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu. Lublin: Wydawnictwo UMCS. p 5764. In Polish.
Czeczuga, B, Kłyszejko, E. 1974. Węgle z grobów z okresu rzymskiego kultury-wschodnio-pomorsko-mazowieckiej w Cecelach, pow. siematycki. Rocznik Białostocki 12:335337. In Polish.
Gałęzowska, A. 2007. Obrządek pogrzebowy kultury wielbarskiej w Wielkopolsce. Acta Universitatis Lodziensis . Folia Archaeologica 25:155234. In Polish with German summary.
Godłowski, K. 1992. Die Chronologie der jüngeren und späten Kaiserzeit in den Gebieten südlich der Sudeten und Karpaten. In: Godłowski K, Madyda-Legutko R, editors. Probleme der relativen und absoluten chronologie ab Latènezeit bis zum Frühmittelalter. Materialien des III. Internationalen Symposiums: Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet. Kraków-Karniowice 3–7 Dezember 1990. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia “Secesja”. p 23–54.
Godłowski, K. 2000. Pierwotne siedziby Słowian. Wybór pism pod redakcją Michała Parczewskiego. Kraków: Oficyna Cracovia Sp. z o. o. albo Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Goslar, T, Czernik, J, Goslar, E. 2004. Low-energy 14C AMS in Poznan radiocarbon Laboratory, Poland. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 223–224:511.
Jarosz, P, Włodarczak, P. 2007. Chronologia bezwzględna kultury ceramiki sznurowej w Polsce południowowschodniej oraz na Ukrainie [Absolute Chronology of the Corded Ware Culture in Southeastern Poland and Ukraine]. Przegląd Archeologiczny 55:71108.
Kokowski, A. 1991. Lubelszczyzna w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim. Lublin: Wydawnictwo UMCS. In Polish.
Kokowski, A. 2010. Die Wielbark-Kultur – Goten in Mittel- und Osteuropa. In: Lund Hansen U, Bitner-Wróblewska A, editors. Worlds Apart? Contacts across the Baltic Sea in the Iron Age. Network Denmark-Poland, 2005-2008, Nordiske Fortidsminder. Serie C. vol. 7. København-Warszawa: Det Kongelige Nordiske Oldkriftselskab. p 111139.
Kokowski, A. 2013. The Goths in ca. 311 AD, In: Kaliff A, Munkhammar L, Ceterwall U, editors. Wulfila 311–2011. Uppsala: International Symposium. p 7196.
Korzeń, K, Margielewski, W, Nalepka, D. 2015. Neoholocene palaeoenvironmental changes in the Southern Roztocze region (SE Poland): The Kobyle Jezioro raised bog case study. Quaternary International 386:191202.
Krąpiec, M, Walanus, A. 2011. Application of the triple photomultiplier liquid spectrometer Hidex 300SL in radiocarbon dating. Radiocarbon 53(3):543550.
Lityńska-Zając, M, Wasylikowa, K, Cywa, K, Tomczyńska, Z, Madeyska, E, Koziarska, A, Skawińska-Wieser, K. 2014. Brzezie, stan. 17, gm. Kłaj. Materiały archeobotaniczne z obiektów kultury ceramiki wstęgowej rytej. In: Czekaj-Zastawny A, editor. Brzezie 17. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej. Via Archaeologica, Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad. p 405436. In Polish with English summary.
Machnik, J. 1966. Studia nad kulturą ceramiki sznurowej w Małopolsce. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. In Polish.
Marguerie, D, Hunot, J-Y. 2007. Charcoal analysis and dendrology: data from archaeological sites in north-western France. Journal of Archaeological Science 34:14171433.
Moskal-del Hoyo, M. 2012. The use of wood in funerary pyres: random gathering or special selection of species? Case study of three necropolises from Poland. Journal of Archaeological Science 39(11):33863395.
Moskal-del Hoyo, M, Kozłowski, J.K. 2009. Botanical identification of wood charcoal remains and radiocarbon dating – new examples of the importance of taxonomical identifications prior to 14C dating. Sprawozdania Archeologiczne 61:253271.
Niezabitowska, B. 2005. Zanim przyszli Słowianie czyli Roztocze u schyłku starożytności. In: Banasiewicz-Szykuła E, editor. Archeologia Roztocza. Krajobraz przyrodniczo-kulturowy. Lublin: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie. p 73101. In Polish.
Niezabitowska-Wiśniewska, B. 2009. Archaeology, History and the Heruls. The Lublin Region in Late Roman Period and Migration Period, In: Kontny B, Szela A, Kleemann J, editors, “The Next Generation” – Traditionen und Perspektiven der archäologischen Kaiserzeitforschung in Deutschland und Polen. Wissenschaftliche Tagung an der Humboldt-Universität zu Berlin am 06.-08. Juli 2007, Barbaricum 8, Warszawa. p 195–239.
Niezabitowska-Wiśniewska, B, Wiśniewski, T. 2011. Kurhany kultury ceramiki sznurowej na stanowisku nr 3 w Ulowie, powiat tomaszowski. In: Kowalewska-Marszałek H, Włodarczak P, editors. Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tys. p.n.e., Kraków-Warszawa: Instytut Archaeologii i Etnologii PAN-Instytut Archeologii UW. p 329370. In Polish with English summary.
Parczewski, M. 1988. Początki kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce. Krytyka i datowanie źródeł archeologicznych. Prace Komisji Archeologicznej 27, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. In Polish.
Parczewski, M. 1993. Die Anfänge der frühslawischen Kultur in Polen. Veröffentlichungen der Österreichischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte 17. Wien.
Reimer, PJ, Bard, E, Bayliss, A, Beck, JW, Blackwell, PG, Bronk Ramsey, C, Buck, CE, Cheng, H, Edwards, RL, Friedrich, M, Grootes, PM, Guilderson, TP, Haflidason, H, Hajdas, I, Hatté, C, Heaton, TJ, Hoffmann, DL, Hogg, AG, Hughen, KA, Kaiser, KF, Kromer, B, Manning, SW, Niu, M, Reimer, RW, Richards, DA, Scott, EM, Southon, JR, Staff, RA, Turney, C, van der Plicht, J. 2013. Intcal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0–50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):18691887.
Schiffer, MB. 1986. Radiocarbon dating and the “old wood” problem: the case of the Hohokam chronology. Journal of Archaeological Science 13:1330.
Skripkin, VV, Kovalyukh, NN. 1994. An universal technology for oxidation of carbon–containing materials for radiocarbon dating. Conference on Geochronology and Dendrochronology of Old Town’s and Radiocarbon Dating of Archaeological Findings. Lithuania, Vilnius, 31 October – 4 November 1994. Vilnius University Press. p 37–42.
Sławiński, W, Gierasimow, M, Kościk, A. 1958. Szczątki roślinne z kurhanów z okresu rzymskiego odkryte na Suwalszczyźnie. Wiadomości Archeologiczne 25:145148. In Polish.
Tejral, J. 1988. Zur Chronologie der frühen Völkerwanderungszeit im mittleren Donauraum. Archaeologia Austriaca 72:223304.
Włodarczak, P. 2006. Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej. Kraków: Instytut Archaeologii i Etnologii PAN. In Polish with English summary.
Włodarczak, P. 2009. 14C and dendrochronological dates of the Corded Ware Culture. Radiocarbon 51(2):737749.
Włodarczak, P. 2016. Chronologia absolutna cmentarzysk późno- i schyłkowoneolitycznych na Wyżynie Lubelskiej. In: Jarosz P, Libera J, Włodarczak P, editors. Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. p 537548. In Polish with English summary.
Zielski, A, Krąpiec, M. 2004. Dendrochronologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. In Polish.
Recommend this journal

Email your librarian or administrator to recommend adding this journal to your organisation's collection.

Radiocarbon
  • ISSN: 0033-8222
  • EISSN: 1945-5755
  • URL: /core/journals/radiocarbon
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to? *
×

Keywords:

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 5
Total number of PDF views: 21 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 141 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between 26th September 2017 - 24th March 2018. This data will be updated every 24 hours.