Skip to main content
×
×
Home

Unity and Diversity as a Theme in Early Modern Dutch Religious History: an Interpretation

  • Joke Spaans (a1)
Extract

The Reformation in the Low Countries fascinates both church historians and general historians. Religious change and political revolution went hand in hand. The history of the Reformation is an integral part of the history of the birth of the Dutch nation. Although well-researched, its attraction is renewed with each successive historiographical fashion.

Copyright
References
Hide All

1 Cf. the standard overview of Dutch church history: Otto J. de Jong, Nederlandse kerkgeschiedenis (Nijkerk, 1972). Attempts at synopsis: J. van den Berg, ‘Die plurailistische Gestalt des kirchlichen Lebens in den Nederiänden, 1574–1974’, in J. van den Berg and J. P. van Dooren, eds, Pietismus und Reveil. Referate der internationalen Tagung, Der Pietismus in den Niederlädnden und seine internationalen Beziehungen, Zeist, 18.-22 Juni 1974, Kerkhistorische Bijdragen, 7 (Leiden, 1978), pp. 1-21; C. Augustijn, ‘Niederlände’, Theologische Realenzyklopädie (in press).

2 Cf. the new Algemene geschiedenis der Nederlanden, 15 vols (Haarlem, 1978-83).

3 Woltjer, J.J., ‘De plaats van de calvinisten in de Nederlandse samenleving’, De zeventiende eeuw, 10 (1994), pp. 323.

4 C. Augustijn, ‘Niederlände’.

5 Examples in Spaans, Joke, Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven 1577-1620 (The Hague, 1989), pp. 1957.

6 Lieburg, F. A. van, ‘Het gereformeerde conventikelwezen in de classis Dordrecht in de zeventiende en achttiende eeuw’, Holland, 23 (1991), pp. 221.

7 Reitsma, J. and Lindeboom, J., Geschiedenis van den hervorming en de hervormde kerk der Nederlanden (The Hague, 1949), pp. 32437 . Examples of calling exponents of different schools in equal numbers in: Contracten van correspondent en andere bijdragen tot de geschiedenis van het ambtsbejag in de Republiek der Verenigde Nederlanden, ed. with an introduction by J. de Witte van Citters (The Hague, 1873), pp. 310-26.

8 Standard overviews: Rogier, L.J., Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nedertand in de 16e en 17e eeuw, 3 vols (Amsterdam, 1945-7); P. Polman, Katholiek Nederland in de achttiende eeuw, 3 vols, (Hilversum, 1968).

9 Spaans, Joke, ‘Katholieken onder curatele. Katholieke armenzorg als ingang voor overheidsbemoeienis in Haarlem in de achttiende eeuw’, Trajecta, 3 (1994), pp. 11030.

10 Zijpp, N. van der, Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland (Arnhem, 1952).

11 Loosjes, J., Geschiedenis der Luthersche kerk in de Nederlandett (The Hague, 1921).

12 Fuks-Mansfeld, R. G., De Sefardim in Amsterdam tot 1795. Aspecten van een joodse minderheid in een Hollandse stad (Hilversum, 1989), pp. 1328. Ms. Fuks explains this from the strong Iberian cultural identity of the Sephardic Jews. The wishes of the Amsterdam magistrate may have had some influence too.

13 Roodenburg, Herman, Onder censuur. De kerkelijk tucht in de gereformeerde gemeente pan Amsterdam, 1578-1700 (Hilversum, 1990), pp. 13541.

14 Spaans, ‘Katholieken onder curatele’.

15 Peter van Rooden, ‘Dissenters en bededagen. Civil religion ten tijde van de Republiek’, Bijdragen en mededelingen betreffende degeschiedenis der Nederianden, 107 (1992), pp. 703-12.

16 Slee, J. C. van, De Rijnsburger Collegianten: een geschiedkundig onderzoek (Haarlem, 1895); Lütjeharms, W., Het philadelphisch-oecumenisch streven der Hernhuners in de Nederlanden in de achttiende eeuw (Zeist, 1935).

17 The history of Socinianism in the Netherlands is usually seen exclusively as part of the history of ideas, cf. W.J. Kühler, Het socinianisme in Nederland (Leiden, 1912).

18 Socinianism may well have functioned for Protestant rulers in a way not unlike Jansenism for their Catholic counterparts.

Recommend this journal

Email your librarian or administrator to recommend adding this journal to your organisation's collection.

Studies in Church History
  • ISSN: 0424-2084
  • EISSN: 2059-0644
  • URL: /core/journals/studies-in-church-history
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to? *
×

Related content

Powered by UNSILO

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed