Skip to main content Accessibility help
×
×
Home
 • Get access
  Check if you have access via personal or institutional login
 • Cited by 2
 • Cited by
  This chapter has been cited by the following publications. This list is generated based on data provided by CrossRef.

  Shi, Jie 2015. The hidden level in space and time: the vertical shaft in the royal tombs of the zhongshan kingdom in late eastern zhou (475–221 bce) china. Material Religion, Vol. 11, Issue. 1, p. 76.

  Beckman, Joy Elizabeth 2013. The meaning of material: ritual vessel assemblages in Chu burials of the fourth and third centuries BC, China. Antiquity, Vol. 87, Issue. 337, p. 772.

  ×
 • Print publication year: 1999
 • Online publication date: March 2008

10 - The Art and Architecture of the Warring States Period

Summary

The Warring States period was an era of magnificent artistic creation and renewal in Chinese history. By the end of the Spring and Autumn period, changes within traditional ritual art and architecture had reached a critical point. Many new artistic and architectural forms, styles, and genres appeared during the following centuries and redefined the whole visual vista. In architecture, the city was reshaped and its internal structure reconfigured. Tall platforms and terrace pavilions won great favor from political patrons, replacing the deep, enclosed compound of a traditional temple or palace to determine the center of a city or palace town. With their monumental appearance and dazzling ornamentation, these architectural forms supplied powerful visual symbols much needed by the new elite. In art also, the reaction against ritual bronzes – the dominant artistic genre during the Shang and Western Zhou – continued. Although vessels and other equipment made for ceremonial usage never disappeared, the ritual occasions that they served had gone through fundamental transformations, becoming increasingly mundane. The commemorative inscription declined further. Ornate interlacing patterns or depictions of human events transformed a bronze vessel into a carrier of geometric decoration or pictorial representation. Monochrome vessels had gone out of fashion; lacquers and inlaid objects, both reflecting a fascination with fluent imagery and coloristic effects, enjoyed great popularity. Beautifully decorated mirrors, belt hooks, and other types of personal belongings became major showpieces. Lamps, screens, tables, and other objects of daily use were created as serious works of art; combining expensive materials, exquisite work manship, and exotic images, these objects best documented the desire for material possession and the taste for extravagance.

Recommend this book

Email your librarian or administrator to recommend adding this book to your organisation's collection.

The Cambridge History of Ancient China
 • Online ISBN: 9781139053709
 • Book DOI: https://doi.org/10.1017/CHOL9780521470308
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to *
×
An, Zhimin. “Changsha xin faxian de Xi Han bohua shitan”. Kaogu 1973.1.
Buck, David S., ed. and trans. “Archaeological Explorations at the Ancient Capital of Lu at Qufu in Shandong Province.” Chinese Sociology and Anthropology 19, 1 (1986).
Chang, K. C. Art, Myth, and Ritual: The Path to Political Authority in Ancient China. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983.
Chang, K. C. Shang Civilization. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1980.
Chang, K. C. The Archaeology of Ancient China, 1st ed.. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1963; 3rd ed. 1977; 4th ed. 1986.
Chen, Qiyou. Lü shi chunqiu jiaoshi. 2 vols. Shanghai: Xuelin, 1984; rpt., Taipei: Huazheng, 1988.
Chen, Yaojun and Wenqing, Ruan. “Zhenmushou lüekao”. Jiang Han kaogu 1983.3.
Chen, Yaojun and Xuqiu, Zhang. “Jiangling Mazhuan yihaomu chutu de Zhangguo sizhipin”. Wenwu 1982.10.
Chen, Zhenyu. “Chu guo chema chuxingtu chulun”. Jiang Han kaogu 1989.4.
Chen, Zhenyu. “Shilun Hubei Zhanguo Qin Han qiqi de niandai fenqi”. Jiang Han kaogu 1980.2.
Chen, Zhenyu. “Shilun Zhanguo shiqi Chuguo de qiqi shougongye”. Kaoguyu wenwu 1986.4.
Cook, E. T., and Wedderburn, A., eds. The Works of John Ruskin. 39 vols. London, 1904.
Cui, Renyi. “Jingmen Baoshan erhaomu chutu de yingbin chuxingtu chulun”. Jiang Han kaogu 1988.2.
Dai, Zhen. Kaogongji tu. 1746; rpt. Shanghai: Shangwu, 1955.
Daoyuan, Li (d. 527), Shuijing zhu II (“Yi shui”) (Shanghai: Shangwu, 1936), vol. 2, p..
Dezhi, Ma et al. “1953 nian Anyang Dasikongcun fajue baogao,” Kaogu xuebao 1953.9.
Falkenhausen, Lothar von. “Chu Ritual Music.” In New Perspectives on Chu Culture During the Eastern Zhou Period, ed. Lawton, Thomas. Washington, D.C.: Arthur M. Sackler Gallery, 1991.
Fong, Mary H.The Origin of Chinese Pictorial Representation of the Human Figure.” Artibus Asiae 51 (1989).
Gombrich, E. H. The Sense of Order: A Study in the Psychology of Decorative Art. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1979.
Gu, Zuyu (1631–92). Dushi fangyu jiyao. 6 vols. Shanghai: Shangwu, 1936.
Guo, Dewei. “Chu mu fenlei wenti tantao”. Kaogu 1983.3.
Han, Wei. “Lüelun Shaanxi Chunqiu Zhanguo Qin mu”. Kaogu yu wenwu 1981.1.
Hao, Peng, “Jiangling Mazhuan yihaomu suojian zangshu liieshu,” Wenwu 1982.10.
Hawkes, David. The Songs of the South: An Ancient Chinese Anthology of Poems by Qu Yuan and Other Poets. 2nd ed., Harmondsworth: Penguin, 1985.
He, Yeju. “Shilun Zhou dai liangci chengshi jianshe gaochao”. In Zhongguo jianzhushi lunwen xuanji, ed. Runhai, Li. Taipei: Mingwen, 1983.
Hua, Jueming and Dewei, Guo. “Zenghou Yi mu qingtong qiqun de zhuhan jishu he shilafa”. Wenwu 1979.7.
Huang, HongxinChu bohua suokaoJiang Han kaogu 1991.2.
Huang, Zhanyue. Zhongguo gudai de rensheng renxun. Beijing: Wenwu, 1990.
Jacobson, Esther. “The Structure of Narrative in Early Chinese Pictorial Vessels.” Representations 8 (Fall 1984).
Karlgren, Bernard, “Early Chinese Mirrors,” Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 40 (1968)
Kazuchika, Komai and Takeshi, Sekino, Han-tan, Archaeologia Orientalis, series B, 7 (1954)
Komai, Kazuchika and Takeshi, Sekino. Hantan. Archaeologia Orientalis, series B, 7 (Tokyo, 1954).
Komai, Kazuchika. “En koku no sôryumon gatô”. In Chûgoku kôkogaku ronsô. Tokyo: Keiyûsha, 1974.
Kong, Xiangsheng and Yiman, Liu. Zhongguo gudai tongjing Beijing: Wenwu, 1984.
Lawton, Thomas. Chinese Art of the Warring States Period: Change and Continuity, 480–222 B.C. Washington, D.C.: Freer Gallery of Art, 1982.
Legge, James. trans. Li Chi, Book of Rites. 2 vols. 1885; rpt. New York: University Books, 1967.
Lei, Congyun. “Chu shi jing de leixing yu fenqi”. Jiang Han kaogu 1982.2.
Lei, Xueqi Zhushu jinian yizheng. 1810; rpt. Taipei: Yiwen, 1977.
Li, Xueqin. “Lun Duo You ding de shidai ji yiyi”. Renwen zazhi 1981.6.
Li, Yujie. Xian Qin sangzang zhidu yanjiu. Luoyang: Zhongzhou guji, 1991.
Li, Zhaohe. “Bashu yu Chu qiqi chutan”. Zhongguo kaogu xuehui di er ci nianhui lunwenji. Beijing: Wenwu, 1980.
Li, Zhiyan. “Zhongshan wangmu chutu de taoqi”. Gugong bowuyuan yuankan 1979.2.
Li, Xueqin. “Liangzhu Culture and the Shang Dynasty Taotie Motif.” In The Problem of Meaning in Early Chinese Ritual Bronzes, ed. Whitfield, Roderick. London: School of Oriental and African Studies, 1993.
Liu, Laicheng and Xiaodong, Li. “Shitan Zhanguo shiqi Zhongshan guo lishi shang de jige wenti”. Wenwu 1979.1.
Loewe, Michael, ed. Early Chinese Texts: A Bibliographical Guide. Berkeley: The Society for the Study of Early China and the Institute of East Asian Studies, University of California, 1993.
Loewe, Michael. Ways to Paradise: The Chinese Quest for Immortality. London: Allen & Unwin, 1979; rpt. Taibei: Southern Materials Center, 1994.
Ma, Yong. “Lun Changsha Mawangdui yihao Han mu chutu bohua”. Kaogu 1973.2.
Ma, Zhenzhi. “Shilun Qin guo lingqin zhidu de xingcheng ji tedian”. Kaogu yu wenwu 1989.5.
Nienhauser, William H. Jr. The Grand Scribe’s Records. Vol. 7: The Memoirs of Pre-Han China by Ssu-ma Ch’ien. Bloomington: Indiana University Press, 1994.
Ou, Yan. “Shilun Yan Xiadu de niandai”. Kaogu 1988. 7.
Ou, Yan. “Zhanguo shiqi de muzang”. Beifang wenwu 1989. 3.
Peng, Hao. “Chu mu zangzhi chulun”. In Zhongguo kaogu xuehui di er ci nianhui lunwenji, ed. Kaogu xuehui, Zhongguo. Beijing: Wenwu, 1982.
Powers, Martin. “Artistic Taste, the Economy and the Social Order in Former Han China.Art History 9, 3 (September 1986).
Qiu, Donglian. “Zhenmushou biankao”. Jiang Han kaogu 1494..
Qiu, Xigui. “Tantan Suixian Zeng Hou Yi mu de wenzi ziliaoWenwu 1979. 7.
Qu, Yingjie. Xian Qin ducheng fuyuan yanjiu Ha’erbin: Heilongjiang Renmin, 1991.
Rawson, Jessica. Chinese Jade: From the Neolithic to the Qing. London: British Museum Press, 1995.
Wu, Hung, et al. 3,000 Years of Chinese Painting. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1997
Wu, Hung. “Art in its Ritual Context: Rethinking MawangduiEarly China 17 (1992).
Wu, Hung. Monumentality in Early Chinese Art and Architecture. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1995.
Xu, Peigen and Rulin, Wei. Sun Bin bingfa zhushi. Taipei: Liming wenhua shiye, 1967.
Yang, Hongxun (Tao Fu). “Qin Xianyang gong di yi hao yizhi fuyuan wenti de chubu tantao”. Wenwu 1976.11.
Yang, Hongxun. “Zhanguo Zhongshan wangling ji Zhaoyutu yanjiu”. Kaogu xuebao 1980. 1.
Yang, Hongxun. Jianzhu kaoguxue lunwenji. Beijing: Wenwu, 1987.
Yang, Kuan. Gushi xintan. Beijing: Zhonghua, 1965.
Yang, Kuan. Zhongguo gudai ducheng zhidu shi yanjiu. Shanghai: Guji, 1993.
Ye, Xiaojun. Zhongguo ducheng fazhan shi. Xi’an: Shaanxi Renmin, 1988.
Ye, Xiaoyan. “Qin mu chutan”. Kaogu 1982.1.
Yingqin, Gao and Guanggao, Wang, “Danyang Zhaojiahu Chu mu de fenlei fenqi de niandai,” Zhongguo Kaogu xuehui dt er ci nianhui lunwenji (Beijing: Wenwu, 1981).
Zeng, Zhaomin and Jin, Li. Zengguo he Zengguo tongqi zongkao. Jiang Han kaogu 1980.1.
Zhang, Xuehai. “Tian Qi liuling kao”. Wenwu 1984. 9.
Zhou, Yongzhen. “Zeng, guo yu Zeng guo tongqi”. Kaogu 1980.5.
Zhu, Jianhua. “Chu su tanmi: Lujiao lihe xuangu lugu huzuo niaojia gu kao”. Jiang Han kaogu 1991.4.
Zhu, Xi. Chu ci jizhu (1235). Shanghai: Shanghai Guji, 1979.