Skip to main content Accessibility help
×
×
Home
 • Get access
  Check if you have access via personal or institutional login
 • Cited by 11
 • Cited by
  This chapter has been cited by the following publications. This list is generated based on data provided by CrossRef.

  Mizoguchi, Koji and Uchida, Junko 2018. The Anyang Xibeigang Shang royal tombs revisited: a social archaeological approach. Antiquity, Vol. 92, Issue. 363, p. 709.

  Li, Suting Campbell, Roderick and Hou, Yanfeng 2018. Guandimiao: a Shang village site and its significance. Antiquity, Vol. 92, Issue. 366, p. 1511.

  Nichols, Ryan and Logan, Carson 2017. Religious Cognition in China. Vol. 2, Issue. , p. 161.

  Cheung, Christina Jing, Zhichun Tang, Jigen Yue, Zhanwei and Richards, Michael P. 2017. Examining social and cultural differentiation in early Bronze Age China using stable isotope analysis and mortuary patterning of human remains at Xin’anzhuang, Yinxu . Archaeological and Anthropological Sciences, Vol. 9, Issue. 5, p. 799.

  Reinhart, Katrinka 2015. Religion, Violence, and Emotion: Modes of Religiosity in the Neolithic and Bronze Age of Northern China. Journal of World Prehistory, Vol. 28, Issue. 2, p. 113.

  Sterckx, Roel 2015. Alcohol and Historiography in Early China. Global Food History, Vol. 1, Issue. 1, p. 13.

  Jing, Zhichun Jigen, Tang Rapp, George and Stoltman, James 2013. A Companion to Chinese Archaeology. p. 343.

  Williams, Crispin 2011. Early references to collective punishment in an excavated Chinese text: analysis and discussion of an imprecation from the Wenxian covenant texts. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. 74, Issue. 03, p. 437.

  Rüsen, Jörn Angehrn, Emil Hölscher, Lucian Eder, Klaus Müller, Klaus E. Assmann, Jan Mittag, Achim Gehrke, Hans-Joachim Kuchenbuch, Ludolf and Jaeger, Friedrich 2004. Handbuch der Kulturwissenschaften. p. 365.

  Nelson, Sarah Milledge 2003. The Archaeology and Politics of Food and Feasting in Early States and Empires. p. 65.

  Tang, Jigen Jing, Zhichun and Rapp, George (Rip) 2000. The largest walled Shang City located in Anyang, China. Antiquity, Vol. 74, Issue. 285, p. 479.

  ×
 • Print publication year: 1999
 • Online publication date: March 2008

4 - The Shang: China’s First Historical Dynasty

Recommend this book

Email your librarian or administrator to recommend adding this book to your organisation's collection.

The Cambridge History of Ancient China
 • Online ISBN: 9781139053709
 • Book DOI: https://doi.org/10.1017/CHOL9780521470308
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to *
×
Akatsuka, Kiyoshi. Chûgoku kodai no shûkyô to bunka: In ôchô no saishi. Tokyo: Kadokawa shoten, 1977.
Allan, Sarah. The Shape of the Turtle: Myth, Art, and Cosmos in Early China. Albany: State University of New York Press, 1991.
Amano, Motonosuke. “Indai no nôgyô to sono shakai kôzô”. Shigaku kenkyû 62 (1956):.
An, Zhimin, Bingxin, Jiang, and Zhida, Chen. “1958–1959 nian Yinxu fajue jianbao1958–1959. Kaogu 1961.2:.
An, Zhisheng, Xihao, Wu, Pinxian, Wang, Shuming, Wang, Guangrong, Dong, Xiangjun, Sun, De’er, Zhang, Yanchou, Lu, Shaohua, Zheng, and Songlin, Zhao. “Changes in the Monsoon and Associated Environmental Changes in China Since the Last Interglacial.” In Loess, Environment and Global Change (The Series of the XIII Inqua Congress), ed. Liu, Tungsheng. Beijing: Science, 1991.
Bagley, Robert W. Shang Ritual Bronzes in the Arthur M. Sackler Collections. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987.
Birrell, Anne. Chinese Mythology: An Introduction. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993.
Buck, John Lossing. Land Utilization in China. Nanking: University of Nanking, 1937.
Cai, Zhemao. “Yin buci Yi Yin jiu shi kao: Jianlun ta shi”. Bulletin of the Institute of History and Philology 58, 4 (1987):.
Cao, Dingyun. “Fu Hao Xiao Ji guanxi kaozheng – cong Fu Hao mu Simu Xin mingwen tanqi”. Zhongyuan wenwu 1993.3:.
Chang, Cheng-lang. “A Brief Discussion of Fu Tzu.” In Studies of Shang Archaeology: Selected Papers from the International Conference on Shang Civilization, ed. Chang, K. C.. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1986.
Chang, Yuzhi. Shangdai zhouji zhidu. N.p.: Zhongguo Shehui kexueyuan, 1987.
Chang, K. C.Shang Shamans.” In The Power of Culture: Studies in Chinese Cultural History, ed. Peterson, Willard J.. Hong Kong: Chinese University Press, 1994.
Chang, K. C.Some Dualistic Phenomena in Shang Society.” In Chang, K. C., Early Chinese Civilization: Anthropological Perspectives. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976. Originally published in Journal of Asian Studies 24 (1964):.
Chang, K. C. Art, Myth, and Ritual: The Path to Political Authority in Ancient China. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983.
Chang, K. C. Shang Civilization. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1980.
Chang, Te-tzu. “The Origins and Early Cultures of the Cereal Grains and Food Legumes.” In The Origins of Chinese Civilization, ed. Keightley, David N.. Berkeley: University of California Press, 1983.
Chao, Fulin. “Guanyu Yinxu buci zong de shi he zong de tantaoShehui kexue zhanxian 1989.3:.
Chao, Lin. The Socio-Political Systems of the Shang Dynasty. Nankang, Taipei: Institute of the Three Principles of the People, 1982. Academia Sinica, Monograph no. 3.
Chavannes, Édouard, trans. Les mémoires historiques de Se-Ma Ts’ien. Vols. 1–5. Paris: Ernest Leroux, 1895–1905; rpt., with vol. 6 (ed. DemiéVille, Paul). Paris: Adrien Maisonneuve, 1969.
Chen, Mengjia. “Shangdai de shenhua yu wushu”. Yanjing xuebao 20 (1936):.
Chen, Mengjia. Yinxu buci zongshu Beijing: Kexue, 1956.
Chen, Zhida. “Yinxu wuqi gaishu”. In Qingzhu Su Bingqi kaogu wushiwu nian lunwenji, Beijing: Wenwu, 1989.
Childs-Johnson, Elizabeth. “The Jue and Its Ceremonial Use in the Ancestor Cult of China.” Artibus Asiae 48, 3–4 (1987):.
Creel, Herrlee Glessner. The Birth of China: A Study of the Formative Period of Chinese Civilization. New York: Reynal & Hitchcock, 1937; 6th printing, New York: Ungar, 1967.
Crump, J. I. Chan-Kuo Ts’e. Oxford: Clarendon Press, 1970.
Dirlik, Arif. Revolution and History: Origins of Marxist Historiography in China, 1919–1937. Berkeley: University of California Press, 1978.
Dong, Zuobin. Yinli pu. 2 vols. Nanqi, Sichuan: Academia Sinica, 1945.
Eno, Robert. “Was There a High God Ti in Shang Religion?Early China 15 (1990):.
Fan, Yuzhou. “Yin dai Wuding shiqi de zhanzheng”. Jiaguwen yu Yin Shang shi” 3 (1991):.
Feng, ShiYinli suishou yanjiu”. Kaogu xuebao 1990.1:.
Fogg, Wayne H.Swidden Cultivation of Foxtail Millet by Taiwan Aborigines: A Cultural Analogue of the Domestication of Setaria italica in China.” In The Origins of Chinese Civilization, ed. Keightley, David N.. Berkeley: University of California Press, 1983.
Fortes, Meyer. “Some Reflections on Ancestor Worship in Africa.” In African Systems of Thought, ed. Fortes, M. and Dieterlen, G.. London: Oxford University Press, 1965.
Franklin, Ursula Martius. “On Bronze and Other Metals in Early China.” In The Origins of Chinese Civilization, ed. Keightley, David N.. Berkeley: University of California Press, 1983.
Franklin, Ursula Martius. “The Beginnings of Metallurgy in China: A Comparative Approach.” In The Great Bronze Age of China: A Symposium, ed. Kuwayama, George. Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art; distributed by University of Washington Press, 1983.
Fraser, Everard D. H., and Lockhart, James H. S.. Index to the Tso Chuan. London: Oxford University Press, 1930.
Ge, Yinghui. “Zhou ji buci zhong de zhixi xian bi ji xiangguan wenti”. Beijing daxue xuebao: Zheshe ban, 1990.1:.
Guan, Xiechu. “Shang Zhou jiagu he qingtongqi shang de guayao bianshi”. Guwenzi yanjiu 6 (1981):.
Guo, BaojunYijiuwuling nian chun Yinxu fajue baogao”. Kaogu xuebao, 1951.5:.
Guo, Moruo, ed., Houxuan, Hu, ed. in chief. Jiagu wen heji. 13 vols. N.p.: Zhonghua 1978–82.
Guo, Moruo. Nuli zhi shidai. Beijing, Renmin: 1954.
Guo, Moruo. Qingtong shidai. Shanghai: Qunyi, 1946. Originally published, Chongqing: Wenzhi, 1945.
Guo, Shengqiang. “Lüelun Yindai de zhijiu ye”. Zhongyuan wenwu 1986.3:.
Hayashi, Minao. “In Shû jidai no tuzô kigô”. Tôhô gakuhô (Kyoto) 39 (1968):.
Hayashi, Minao. Chûgoku In Shû jidai no buki. Kyôto: Kyôto daigaku Jinbun kagaku kenkyûjo, 1972.
He, Youqi. “Di Yi, Di Xin jinian he zheng Yi fang de niandai”. Yindu xuekan 1990.3:.
Ho, Ping-ti. The Cradle of the East: An Inquiry into the Indigenous Origins of Techniques and Ideas of Neolithic and Early Historic China, 5,000–1,000 B.C. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong Press, and Chicago: University of Chicago Press, 1975.
Hu, Houxuan. “Chonglun Yu yi ren wenti”. Guwenzi yanjiu, 6 (1981):.
Hu, Houxuan. “Qihou bianqian yu Yindai qihou zhi jiantao”. Zhonguo wenhua yanjiu huikan 4 (1944):. Reprinted in Houxuan, Hu, Jiaguxue Shangshi luncong erji. Chengdu: Qi Lu daxue yanjiusuo, 1944, vol. 2.
Hu, Houxuan. “Zhongguo nuli shehui de renxun he renji (xia pian)”. Wenwu 1974.8:.
Huang, Zhanyue. “Wo guo gudai de renxun he rensheng: Cong renxun rensheng kan Kong Qiu keji fuli de fandongxing”:. Kaogu 1974.3:.
Huang, Zhanyue. “Yin Shang muzang zhong renxun rensheng de zaikaocha: Fulun xunsheng jisheng”:. Kaogu 1983.10:.
Huang, Zhongye. “Cong kaogu faxian kan Shang wenhua qiyuan yu woguo beifang”. Beifang wenwu 1990.1:.
Inoue, SatoshiShangdai miaohao xinlunZhongyuan wenwu, 1990.2:.
Itô, Michiharu. “Bokuji ni mieru sorei kannen ni tsuiteTôhô gakuhô (Kyoto) 26 (1956):.
Itô, Michiharu. “Part One: Religion and Society.” In Studies in Early Chinese Civilization: Religion, Society Language, and Palaeography. Vol. 1: Text; Vol. 2: Tables and Notes, ed., Michiharu, Itô and Takashima, Ken’ichi. Hirakata: Kansai Gaidai University Press, 1996.
Itô, Michiharu. “Yindai shi de yanjiu”. In Riben kaoguxue yanjiuzhe: Zhongguo kaoguxue yanjiu lunwenji, ed. Takayasu, Higuchi, trans. Fengshu, Cai. Hong Kong: Dongfang, 1990.
Ji, Dewei (Keightley, David N.). “Zhongguo gudai de jiri yu miaohao”. Yinxu bowuyuan yuankan 1 (1989):.
Kaizuka, Shigeki. Kyôto daigaku jinbun kagaku kenkyûjo zô kôkotsu moji. Honbun hen. Kyoto: Kyôto daigaku jinbun kagaku kenkyûjo, 1960. Rpt. as Shigeki, Kaizuka and Michiharu, Itô. Kôkotsu monji kenkyû: Honbun hen. Kyoto: Dôhôsha, 1980.
Keightley, David N., “Akatsuka Kiyoshi and the Culture of Early China: A Study in Historical Method,” Harvard Journal of Asiatic Studies 42 (1982):.
Keightley, David N.Shang China Is Coming of Age: A Review Article.Journal of Asian Studies 41 (1982):.
Keightley, David N.Shang Divination and Metaphysics.Philosophy East and West 38 (1988):.
Keightley, David N.Sources of Shang History: Two Major Oracle-Bone Collections Published in the People’s Republic of China.Journal of the American Oriental Society 110, 1 (1990):.
Keightley, David N.The Bamboo Annals and Shang-Chou Chronology.Harvard Journal of Asiatic Studies 38 (1978):.
Keightley, David N.The Late Shang State: When, Where, and What?” In The Origins of Chinese Civilization, ed. Keightley, David N.. Berkeley: University of California Press, 1983.
Keightley, David N.The Religious Commitment: Shang Theology and the Genesis of Chinese Political Culture.History of Religions 17 (1978):.
Keightley, David N.The Shang State as Seen in the Oracle-Bone Inscriptions.Early China 5 (1979–80):.
Keightley, David N. Sources of Shang History: The Oracle-Bone Inscriptions of Bronze Age China. Berkeley: University of California Press, 1978. (2nd printing, with minor revisions, 1985.)
Kolb, Raimund Theodor. Die Infanterie im alten China: Ein Beitrag zur Militärgeschichte der Vor-Zhan-Guo-Zeit. Mainz: Philip von Zabern, 1991.
Lefeuvre, J. A.An Oracle Bone in the Hong Kong Museum of History and the Shang Standard of the Center.Journal of the Hong Kong Archaeological Society 7 (1976–8):.
Lefeuvre, J. A.Les inscriptions des Shang sur carapaces de tortue et sur os: apercu historique et bibliographique de la découverte et des premières études.T’oung Pao 61 (1975):.
Legge, James. The Chinese Classics. Vol. 1: Confucian Analects, The Great Learning, and the Doctrine of the Mean. 2nd ed. Oxford: Clarendon, 1893; rpt. Hong Kong: Hong Kong University Press, 1960.
Legge, James. The Chinese Classics. Vol. 4: The She King. London: Trübner, 1871; rpt. Hong Kong: Hong Kong University Press, 1960.
Legge, James. trans. Li Chi, Book of Rites. 2 vols. 1885; rpt. New York: University Books, 1967.
Li, Chi. The Beginnings of Chinese Civilization: Three Lectures Illustrated with Finds at Anyang. Seattle: University of Washington Press, 1957.
Lian, Shaoming. “Yinxu buci suojian Shang dai de wangjiKaogu yu wenwu, 1995. 5:.
Lin, Yun. “Cong Wu Ding shidai de jizhong Zi buci shilun Shangdai de jiazu xingtai”. Guwenzi yanjiu 1 (1979):.
Lin, Yun. “Jiaguwen zhong de Shangdai fangguo lianmeng”. Guwenzi yanjiu 6 (1981):.
Lin, Yun. “Shangdai bingzhi guankui”. Jilin daxue shehui kexue xuebao, 1990.1:.
Liu, Qiyu. “Chonglun Pan Geng qian Yin ji qian Yin de yuanyin”. Shixue yuekan 1990.4:.
Liu, Zhao. “Anyang Hougang Yin mu suochu bing xing shi yongtu kao”. Kaogu 1995. 7:.
Matsumaru, Michio and Ken’ichi, Takashima. Kôkotsumonji jishaku sôran. Tokyo: Tokyo University Press (1993, not for sale), 1994.
Matsumaru, Michio. “In Shû kokka no kôzô”. Iwanami kôza: sekai rekishi 4 (1970):.
Matsumaru, Michio. “Inkyo bokujichû no denryôchi ni tsuite: Indai kokka kôzô kenkyû no tame ni”. Tôyô bunka kenkyûjo kiyô 31 (1963):.
Nienhauser, William H. Jr., ed., with Tsai-fa Cheng, Zongli Lu, and Robert Reynolds, trans. The Grand Scribe’s Records. Vol. 1: The Basic Annals of Pre-Han China by Ssu-ma Ch’ien. Bloomington: Indiana University Press, 1994.
Nivison, David S.1040 as the Date of the Chou Conquest.Early China 8 (1982–3):.
Pankenier, David W.Mozi and the Dates of Xia, Shang, and Zhou: A Research Note.Early China 910 (1983–5):.
Pankenier, David W.Astronomical Dates in Shang and Western Zhou.Early China 7 (1981–2):.
Pankenier, David W.The Bamboo Annals Revisited: Problems of Method in Using the Chronicle as a Source for the Chronology of Early Zhou, Part 1.Bulletin of the School of Oriental and African Studies 55 (1992):. “Part 2: The Congruent Mandate Chronology in Yi Zhou shu,”.
Peng, Bangjiong. “Shangdai “zhongren” de lishi kaocha: Guanyu zhongren de xin tansuo”. Tianfu xinlun 1990.3:.
Qi, SiheXi Zhou dili kao”. Yanjing xuebao 30 (1936):.
Qi, Wenxin. “Wang zi benyi shitanLishi yanjiu 1991. 4:.
Qiu, Xigui. “An Examination of Whether the Charges in Shang Oracle-Bone Inscriptions Are Questions.” Trans. Shaughnessy, Edward L.. Early China 14 (1989): and.
Qiu, Xigui. “Guanyu Shangdai de zongzu zuzhi yu guizu he pingmin liangge jieji de chubu yanjiuWenshi 17 (1983):.
Qiu, Xigui. “Jiaguwen zhong suo jian de Shangdai nongyeNongshi yanjiu 8 (1985):.
Qu, Wanli Xiaotun dier ben: Yinxu wenzi–Jiabian kaoshi Taipei: Academia Sinica, 1961.
Wittfogel, Karl A. Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1963.
Xia, Hanyi. “Zaoqi Shang Zhou guanxi ji qi dui Wu Ding yihou Yin Shang wangshi shili fanwei de yiyi”. Jiuzhou xuekan 2, 1 (1987):.
Xiaosui, Yao and Ding, Xiao, eds., Yinxu jiagu keci leizuan (Beijing: Zhonghua, 1989), p. 1.
Xu, Jinxiong. Yin buci zhong wuzhong jisi de yanjiu. Taipei: Guoli Taiwan daxue wenxueyuan, 1968.
Yan, Yiping. “Jiao ‘Zheng Renfang ripu’”. Zhongguo wenzi 11 (1986):.
Yan, Yiping. Yin Shang shi ji. 3 vols. Taipei: Yiwen, 1989.
Yang, Baocheng and Xizhang, Yang. “Cong Yinxu xiaoxing muzang kan Yindai shehui de pingmin”. Zhongyuan wenwu 1983.1:.
Yang, Hsi-chang. “The Shang Dynasty Cemetery System.” In Studies of Shang Archaeology Selected Papers from the International Conference on Shang Civilization, ed. Chang, K. C.. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1986.
Yang, Shengnan. “Cong Yinxu buci zhong de shi zong shuo dao Shangdai de zongfa zhidu”. Zhongguo shi yanjiu 1985.3:.
Yang, Shengnan. “Lüelun Shang dai de jundui”. In Jiagu tanshi lu, ed. Houxuan, Hu. Beijing: Sanlian, 1982.
Yang, Shengnan. “Shangdai de caizheng zhidu”. Lishi yanjiu 1992.5:.
Yang, Shengnan. “Yinxu jiaguwen zhong de he”. Yinxu bowu yuan yuankan, 1 (1989):.
Yang, Xizhang. “Anyang Yinxu Xibeigang damu de fenqi ji youguan wenti”. Zhongyuan wenwu 1981.3:.
Yang, Xizhang. “Yinren zun dongbei fangwei”. In Qingzhu Su Bingqi kaogu wushiwu nian lunwenji, ed. bianjizu, Qingzhu Su Bingqi kaogu wushiwu nian lunwenji. Beijing: Wenwu, 1989.
Yao, Xiaosui. “Du Xiaotun nandi jiagu zhaji”. Guwenzi yanjiu 12 (1985):.
Yinxu de faxian yu yanjiu. Ed. yanjiusuo, Zhongguo Shehui kexueyuan Kaogu. Beijing: Kexue, 1994.
Yinxu Fu Hao mu. Ed. yanjiusuo, Zhongguo Shehui kexueyuan Kaogu. Beijing: Wenwu, 1980; 2nd ed. 1984.
Yu, Weichao. ‘Zhongguo gudai gongshe zuzhi de kaocha: Lun Xian Qin Liang Han de dan dan dan”. Beijing: Wenwu, 1988.
Yu, Weichao. “Gushi fenqi wenti de kaoguxue guancha (yi)”. Wenwu 1981.5:.
Zhang, Bingquan. “Jiaguwen zhong suo jian ren di tongming kao”. In Qingzhu Li Ji xiansheng qishi sui lunwenji. Taipei: Qinghua xuebaoshe, 1967.
Zhang, Bingquan. “Yindai de nongye yu qixiang”. Bulletin of the Institute of History and Philology 42 (1970):.
Zhang, Binquan. Xiaotun di er ben: Yinxu wenzi – Bingbian Taipei: Academia Sinica, 1955.
Zhang, Guangzhi. (Chang, K. C.). “Shang wang miaohao xin kaoZhongyang yanjiuyuan minzuxue yanjiusuo jikan 15 (1963):. Reprinted in Guangzhi, Zhang, Zhongguo qingtong qi shidai. Hong Kong: Zhongwen daxue, 1982.
Zhang, Peiyu. “Yinxu buci lifa yanjiu zongshu”. Xian Qin shi yanjiu 12, 3 (1986):.
Zhang, Yachu and Yu, Liu. “Some Observations About Milfoil Divination Based on Shang and Zhou Bagua Numerical Symbols.Shaughnessy, Edward L., trans. Early China 7 (1981–2):.
Zhang, Yachu. “Shangdai zhiguan yanjiu”. Guwenzi yanjiu 13 (1986):.
Zhang, Yongshan. “Lun Shangdai de zhong ren”. In Jiagu tanshi lu, ed. Houxuan, Hu. Beijing: Sanlian, 1982.
Zhang, Zhenglang. “Buci poutian ji qi xiangguan zhu wenti”. Kaogu xuebao 1973.1:.
Zheng, Ruokui. “Yinxu Dayi Shang zuyi buju chutan”. Zhongyuan wenwu 1995.3:.
Zhou, Hongxiang. Shang Yin diwang benji. Hong Kong: Wanyou tushu, 1958.
Zhu, Fenghan. “Lun Yinxu buci zhong de dashi ji qi xiangguan wenti”. Guwenziyanjiu 16 (1989):.
Zhu, Fenghan. “Yinxu buci suo jian Shang wangshi zongmiao zhidu”. Lishi yanjiu 1990.6:.
Zhu, Fenghan. Shang Zhou jiazu xingtai yanjiu. Tianjin: Tianjin Guji, 1990.