Skip to main content Accessibility help
×
×
Home
 • Get access
  Check if you have access via personal or institutional login
 • Cited by 13
 • Cited by
  This chapter has been cited by the following publications. This list is generated based on data provided by CrossRef.

  Jaffe, Yitzchak Wei, Qiaowei and Zhao, Yichao 2018. Foodways and the Archaeology of Colonial Contact: Rethinking the Western Zhou Expansion in Shandong. American Anthropologist, Vol. 120, Issue. 1, p. 55.

  Goldin, Paul R. 2017. A Concise Companion to Confucius. p. 1.

  Lee, Eun-Jeung 2017. Auf Utopias Spuren. p. 109.

  Michael, Thomas 2017. Shamanic Eroticism in the Jiu ge (Nine Songs) of Early China. Monumenta Serica, Vol. 65, Issue. 1, p. 1.

  Møller, Jørgen 2016. Composite and Loose Concepts, Historical Analogies, and the Logic of Control in Comparative Historical Analysis. Sociological Methods & Research, Vol. 45, Issue. 4, p. 651.

  Hosner, Dominic Wagner, Mayke Tarasov, Pavel E Chen, Xiaocheng and Leipe, Christian 2016. Spatiotemporal distribution patterns of archaeological sites in China during the Neolithic and Bronze Age: An overview. The Holocene, Vol. 26, Issue. 10, p. 1576.

  Jaffe, Yitzchak Y. 2015. Questioning religious essentialism – Ritual change and religious instability in ancient China. Journal of Social Archaeology, Vol. 15, Issue. 1, p. 3.

  Shim, Jae-Hoon 2012. An Ever-contested Poem: The Classic of Poetry's “Hanyi” and the Sino-Korean History Debate. The Journal of Asian Studies, Vol. 71, Issue. 02, p. 475.

  Inoue, Hiroko Álvarez, Alexis Lawrence, Kirk Roberts, Anthony Anderson, Eugene N and Chase-Dunn, Christopher 2012. Polity scale shifts in world-systems since the Bronze Age: A comparative inventory of upsweeps and collapses. International Journal of Comparative Sociology, Vol. 53, Issue. 3, p. 210.

  Middleton, Guy D. 2012. Nothing Lasts Forever: Environmental Discourses on the Collapse of Past Societies. Journal of Archaeological Research, Vol. 20, Issue. 3, p. 257.

  Zhao, Dingxin 2009. The Mandate of Heaven and Performance Legitimation in Historical and Contemporary China. American Behavioral Scientist, Vol. 53, Issue. 3, p. 416.

  Liu, Li Chen, Xingcan Lee, Yun Kuen Wright, Henry and Rosen, Arlene 2004. Settlement Patterns and Development of Social Complexity in the Yiluo Region, North China. Journal of Field Archaeology, Vol. 29, Issue. 1-2, p. 75.

  Rüsen, Jörn Angehrn, Emil Hölscher, Lucian Eder, Klaus Müller, Klaus E. Assmann, Jan Mittag, Achim Gehrke, Hans-Joachim Kuchenbuch, Ludolf and Jaeger, Friedrich 2004. Handbuch der Kulturwissenschaften. p. 365.

  ×
 • Print publication year: 1999
 • Online publication date: March 2008

5 - Western Zhou History

Recommend this book

Email your librarian or administrator to recommend adding this book to your organisation's collection.

The Cambridge History of Ancient China
 • Online ISBN: 9781139053709
 • Book DOI: https://doi.org/10.1017/CHOL9780521470308
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to *
×
Barnard, Noel. “A Recently Excavated Inscribed Bronze of Western Chou Date.” Monumenta Serica 17 (1958):.
Barnard, Noel. “Chou China: A Review of the Third Volume of Cheng Te-Kʿun’s Archaeology in China.” Monumenta Serica 24 (1965):.
Chavannes, Édouard, trans. Les mémoires historiques de Se-Ma Ts’ien. Vols. 1–5. Paris: Ernest Leroux, 1895–1905; rpt., with vol. 6 (ed. DemiéVille, Paul). Paris: Adrien Maisonneuve, 1969.
Chen, Mengjia. Yinxu buci zongshu Beijing: Kexue, 1956.
Chen, Quanfang. Zhouyuan yu Zhou wenhua. Shanghai: Shanghai Renmin, 1988.
Chuan, Xu, “Jin zhong diqu Xi Zhou yiqian gu yicun de biannian yu puxi,” Wenwu 1989.4:
Creel, Herrlee G. The Origins of Statecraft in China: The Western Chou Empire. Chicago: University of Chicago Press, 1970.
Dobson, W. A. C. H.Linguistic Evidence and the Dating of the Book of Songs.” T’oung Pao 51 (1964):.
Dobson, W. A. C. H. Early Archaic Chinese: A Descriptive Grammar. Toronto: University of Toronto Press, 1962.
Eberhard, Wolfram. A History of China: From the Earliest Times to the Present Day. London: Routledge & Kegan Paul, 1950.
Falkenhausen, Lothar von. “Issues in Western Zhou Studies: A Review Article.” Early China 18 (1993):.
Fan, Wenlan. Zhongguo tongshi. Beijing: Renmin, 1978.
Gu, Jiegang and Qiyu, Liu. “Shangshu Xibo kan Li jiaoshi yilun”. Zhongguo lishi wenxian yanjiu jikan 1 (1980):.
Guo, Baojun. Xunxian Xincun. Kaoguxue zhuankan, series 2, no. 13. Beijing: Kexue, 1964.
Guo, Moruo. Zhongguo shi gao. Beijing: Renmin, 1964.
He, Fan. “Guoren baodong xingzhi bianxi”. Renwen zazhi 1983.5:.
Hsu, Cho-yun, and Linduff, Katheryn M.. Western Chou Civilization. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1988.
Huang, ShengzhangTongqi mingwen Yi Yu Ze de diwang ji qi yu Wu guo de guanxiKaogu xuebao 1983.3:.
Itô, Michiharu. Chûgoku kodai ôcho no keisei. Tokyo: Sôbunsha, 1975.
Itô, Michiharu. Chûgoku kodai kokka no shihai kôzô Tokyo: Chuô kôronsha, 1987.
Jian, Bozan. Zhongguo shi gangyao. Beijing: Renmin, 1983.
Jiegang, Gu, ed., Gu shi bian, vol. 3 (Shanghai: Pushe, 1931).
Karlgren, Bernhard, “Yin and Chou in Chinese Bronzes,” Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 8 (1936):.
Knoblock, John H. Xunzi: A Translation and Study of the Complete Works. 3 vols. Stanford, Calif.: Stanford University Press, vol. 1, 1988; vol. 2, 1990; vol. 3, 1994.
Lau, D. C. Lao Tzu: Tao Te Ching. Harmondsworth: Penguin, 1963.
Legge, James. The Chinese Classics. Vol. 4: The She King. London: Trübner, 1871; rpt. Hong Kong: Hong Kong University Press, 1960.
Legge, James. trans. Li Chi, Book of Rites. 2 vols. 1885; rpt. New York: University Books, 1967.
Li, Jiahao. “Wangjiatai Qin jian Yizhan wei Guizang kaoChuantong wenhua yu xiandaihua 1997.1:.
Lin, Xiaoan. “Cong jiagu keci lun Xian Zhou qiyuan”. Kaogu yu wenwu 1991.2:.
Loehr, Max. Ritual Vessels of Bronze Age China. New York: Asia House Gallery, 1968.
Loewe, Michael, ed. Early Chinese Texts: A Bibliographical Guide. Berkeley: The Society for the Study of Early China and the Institute of East Asian Studies, University of California, 1993.
Ma Chengyuan, , ed. Shang Zhou qingtongqi mingwen xuan Beijing: Wenwu, 1988.
Mathieu, Rémi. Le Mu Tianzi zhuan: Traduction annotée: Étude critique. Paris: Collège de France, Institut des hautes études chinoises, 1978.
Nienhauser, William H. Jr., ed., with Tsai-fa Cheng, Zongli Lu, and Robert Reynolds, trans. The Grand Scribe’s Records. Vol. 1: The Basic Annals of Pre-Han China by Ssu-ma Ch’ien. Bloomington: Indiana University Press, 1994.
Nivison, David S.Western Chou History Reconstructed from Bronze Inscriptions.” In The Great Bronze Age of China: A Symposium, ed. Kuwayama, George. Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art, 1983.
Pankenier, David W.Astronomical Dates in Shang and Western Zhou.Early China 7 (1981–2):.
Qian, Mu. “Zhou chu dili kao”. Yanjing xuebao 10 (1931):.
Rawson, Jessica. “Statesmen or Barbarians? The Western Zhou as Seen Through Their Bronzes.Proceedings of the British Academy 75 (1989):.
Rawson, Jessica. Western Zhou Ritual Bronzes from the Arthur M. Sackler Collections. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990.
Waley, Arthur, The Book ofSonp: The Ancient Chinese Classic of Poetry [1936; rpt. New York: Grove, 1960] 3).
Wu, Zhenfeng. “Zhou wangchao jiena yi zu rencai chutan”. In Xi Zhou shi lunwenji 2 vols. : jiaoyu, Shaanxi Renmin, 1983, vol.2.
Xia, Hanyi (Shaughnessy, Edward L.). “Cong Jufu xu gai mingwen tan Zhou wangchao yu Nan Huai Yi de guanxi”. Hanxue yanjiu 5, 2 (1987):.
Xia, Hanyi. “Xi Zhou zhi shuaiwei”. In Hanyi, Xia, Wen gu zhi xin lu. Taipei: Daohe, 1997.
Xu, Xitai. “Zao Zhou wenhua de tedian ji qi yuanyuan de tansuo”. wenwu 1979.10:.
Xu, Xitai. Zhouyuan jiaguwen zongshu. Xi’an: San Qin, 1987.
Yang, Kuan. “Lun Xi Zhou jinwen zhong liu shi ba shi he xiangsui zhidu de guanxi”. Kaogu 1964.8:.
Yang, Shengnan. “Zhou zu de qiyuan ji qi boqian”. Renwen zazhi 1984.6:.
Yin, Shengping. “Cong Xian Zhou wenhua kan Zhou zu de qiyuan”. In Xi Zhou shi yanjiu. Renwen zazhi congkan, no. 2. : 1984.
Yin, Weizhang. “Xin chutu de Taibao tongqi ji qi xiangguan wend”. Kaogu 1990.1:.
Yu, Xingwu. “Lüelun Xi Zhou jinwen zhong de liu shi he ba shi ji qi tuntian zhiKaogu 1964.3:.
Zou, Heng. Xia Shang Zhou kaoguxue lunwenji. Beijing: Wenwu, 1980.