Skip to main content Accessibility help
×
×
Home
  • Print publication year: 2017
  • Online publication date: December 2017

12 - Ritual, Mimesis and the Animal World in Early China

from Part II - Playing with Belief and Performance in Ancient Societies
Recommend this book

Email your librarian or administrator to recommend adding this book to your organisation's collection.

Ritual, Play and Belief, in Evolution and Early Human Societies
  • Online ISBN: 9781316534663
  • Book DOI: https://doi.org/10.1017/9781316534663
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to *
×
Bohutong shu zheng 白虎通疏證. Edited by Li, Chen 陳立 (1809–69). Beijing: Zhonghua, 1997.
Chunqiu fanlu yi zheng 春秋繁露義證. Edited by Yu, Su 蘇輿. Beijing: Zhonghua, 1996.
Da Dai Liji jiegu 大戴禮記解詁. Edited by Pinzhen, Wang 王聘珍. Beijing: Zhonghua, 1998.
Qingyu, Du 杜庆余, 2010. Handai tianzhuang yanjiu 汉代田庄研究. Jinan: Shandong daxue.
Duduan 獨斷. Han Wei congshu edition.
Eno, Robert, 1990. The Confucian Creation of Heaven. Philosophy and the Defense of Ritual Mastery. Albany: State University of New York Press.
Feuchtwang, Stephan, 2010. The Anthropology of Religion, Charisma, and Ghosts: Chinese Lessons for Adequate Theory. Berlin & New York: De Gruyter.
Fu, Guo 郭郛 et al., 1999. Zhongguo gudai dongwu xue shi 中国古代动物学史. Beijing: Kexue chubanshe.
Guanzi jiaoshi 管子校釋. Edited by Changyao, Yan 顔昌嶢. Changsha: Yuelu shushe, 1996.
Han Feizi jishi 韓非子集釋. Edited by Qiyou, Chen 陳奇猷. Gaoxiong: Fuwen, 1991.
Han guan yi 漢官儀. Sibu beiyao edition.
Hanshu 漢書. Beijing: Zhonghua, 1962.
Hou Hanshu 後漢書. Beijing: Zhonghua, 1965.
Huainanzi honglie jijie 淮南子鴻烈集解. Edited by Wendian, Liu 劉文典. Taipei: Wenshizhe, 1992.
Kaltenmark, M., 1953. Le Lie-Sien Tchouan. Paris: Université de Paris; Publications du Centre d’Etudes Sinologiques de Pékin.
Keuls, Eva C., 1978. Plato and Greek Painting. New York: Columbia University Press.
Koller, H., 1954. Die Mimesis in der Antike. Bern: A. Francke.
Lewis, Mark E., 1990. Sanctioned Violence in Early China. Albany: State University of New York Press.
Lewis, Mark E., 2006. The Flood Myths of Early China. Albany: State University of New York Press.
Haixia, Li 李海霞, 2002. Hanyu dongwu mingming yanjiu 漢語動物命名研究. Chengdu: Ba Shu shushe.
Song, Li 李凇 ed., 2001. Handai renwu diaoke yishu 漢代人物雕刻藝術. Changsha: Hunan meishu chubanshe.
Liji zhushu 禮記注疏. Shisanjing zhushu edition; rpt. Taizhong: Landeng, n.d., vol. 5.
Li, Liu, 1996. Mortuary ritual and social hierarchy in the Longshan culture. Early China 21, 146.
Lo, Vivienne ed., 2012. Perfect Bodies: Sports, Medicine and Immortality. London: British Museum Research Publications no. 188.
Loewe, M., 1994. Divination, Mythology and Monarchy in Han China. Cambridge: Cambridge University Press.
Lunheng jiaoshi 論衡校釋. Edited by Pansui, Liu 劉盼遂. Beijing: Zhonghua, 1990.
Lunyu zhushu 論語注疏. Annotated by Xing Bing 邢昺 (932–1010). Shisanjing zhushu edition, vol. 8.
Lüshi chunqiu jiaoshi 呂氏春秋校釋. Edited by Qiyou, Chen 陳奇猷. Shanghai, Xuelin, 1995.
Major, John S., 2008. Animals and animal metaphors in Huainanzi. Asia Major (third series), 21.1, 133–51.
Major, John S. et al., 2010. The Huainanzi: A Guide to the Theory and Practice of Government in Early Han China. New York: Columbia University Press.
Mao shi zhengyi 毛詩正義. Shisanjing zhushu edition, vol. 2.
Mawangdui Han mu boshu 馬王堆漢墓帛書 (1980–5). Edited by Mawangdui Han mu boshu zhengli xiaozu. Beijing: Wenwu.
Mengzi zhushu 孟子注疏. Shisanjing zhushu edition; rpt. Taizhong: Landeng, n.d., vol. 8.
Mozi jiaozhu 墨子校注. Beijing: Zhonghua, 1993.
Needham, Joseph M., 1954–. Science and Civilisation in China. Cambridge: Cambridge University Press.
Powers, M., 1991. Art and Political Expression in Early China. New Haven, CT: Yale University Press.
Ptak, R., 2012. Birds and Beasts in Chinese Texts and Trade. Wiesbaden: Harrassowitch.
Rickett, W. Allyn, 1998. Guanzi. Political, Economic, and Philosophical Essays from Early China. Volume Two. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Shaanxi sheng kaogu yanjiusuo ed., 2001. Han Yangling 汉阳陵. Chongqing: Chongqing chubanshe.
Shangshu da zhuan 尚書大傳. Congshu jicheng edition.
Shanhaijing jiaozhu 山海經校注. Annotated by Ke, Yuan 袁珂. Shanghai: Guji, 1980.
Shiji 史記. Beijing: Zhonghua, 1959.
Shuowen jiezi zhu 說文解字注. Annotated by Yucai, Duan 段玉裁 (1735–1815). Taipei: Yiwen, 1965.
Shuoyuan jiaozheng 說苑校證. Edited by Zonglu, Xiang 向宗魯. Beijing: Zhonghua, 1987.
Sterckx, R., 2000. Transforming the beasts: animals and music in early China. T’oung Pao 86, 146.
Sterckx, R., 2002. The Animal and the Daemon in Early China. Albany: State University of New York Press.
Sterckx, R., 2005. Animal classification in ancient China. East Asian Science, Technology, and Medicine 23, 2653.
Sterckx, R., 2011. Food, Sacrifice, and Sagehood in Early China. New York: Cambridge University Press.
Sterckx, R., 2012. Animals, gaming and entertainment in traditional China, in Lo, Vivienne ed., Perfect Bodies: Sports, Medicine and Immortality (London: British Museum Research Publications no. 188, 2012), 31–8.
van Ess, H., 2003. An interpretation of the Shenwu Fu of Tomb no. 6, Yinwan. Monumenta Serica 51, 605–28.
Wenzi 文子. Sibu beiyao edition.
Henglian, Xia 夏亨廉 et al. (1996). Handai nongye huaxiang zhuanshi 汉代农业画像砖石. Beijing: Nongye chubanshe.
Kengda, Xiao 萧亢达, 2010. Handai yuewu baixi yishu yanjiu 汉代乐舞百戏艺术研究. Beijing: Wenwu chubanshe.
Xinlun 新論. Attributed to Huan Tan 桓譚 (43 BC- AD 28). Sibu beiyao edition.
Xunzi jijie 荀子集解. Edited by Xianqian, Wang 王先謙 (1842–1918). Beijing: Zhonghua, 1997.
Xiangdong, Yang 杨向东, 2000a. Zhongguo gudai tiyu wenhua shi 中国古代体育文化史. Tianjin: Tianjin renmin chubanshe.
Yang, Xiaoneng, 2000b. Reflections of Early China: Decor, Pictographs, and Pictorial Inscriptions. Seattle and London: The Nelson-Atkins Museum of Art and University of Washington Press.
Yantie lun jiaozhu 鹽鐵論校注. Compiled by Kuan, Huan 桓寬 (1st century BC), annotated by Wang Liqi. Beijing: Zhonghua, 1996.
Yanzi chunqiu jishi 晏子春秋集釋. Edited by Zeyu, Wu 吳則虞. Beijing: Zhonghua, 1962.
Zhangjiashan Han mu zhujian (tomb no. 247) 張家山漢墓竹簡 (二四七號墓). Beijing: Wenwu, 2001.
Zhanguo huiyao 戰國會要. Edited by Yang Kuan 楊寬 and Wu Haokun 吳浩坤. Shanghai: Shanghai guji, 2005.
Zhouli zhengyi 周禮正義. Shisanjing zhushu edition, vol.3.
Zhuangzi jishi 莊子集釋. Edited by Guo Qingfan 郭慶藩. Taipei: Guanya, 1991.
Zuozhuan: Chunqiu Zuozhuan zhu 春秋左傳注, edited by Yang Bojun 楊伯峻. Beijing: Zhonghua, 1995.