Skip to main content
×
×
Home
  • Print publication year: 2016
  • Online publication date: September 2016

Bibliography

Recommend this book

Email your librarian or administrator to recommend adding this book to your organisation's collection.

The River, the Plain, and the State
  • Online ISBN: 9781316659298
  • Book DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781316659298
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to *
×
Anyangji biannian jianzhu 安陽集編年箋注 [Collection of Anyang and Chronological Annotation]. Qi, Han 韓琦. Annotated by Zhiliang, Li 李之亮. Chengdu: Bashu shushe, 2000.
Beixing rilu 北行日錄 [Diary of the Trip to the North]. Yao, Lou 樓鑰. Chongshu jicheng chubian 叢書集成初編, Shanghai: Shangwu yinshuguan, 1935–1940 (hereafter CSJCCB).
Cefu yuangui 冊府元龜 [Outstanding Models for the Storehouse of Literature]. Wang Qinruo 王欽若. Beijing: Zhonghua shuju, 1960.
Chongxiu Huaxian zhi 重修滑縣志 [Revised Gazetteer of Hua County]. Puyuan, Wang 王蒲園. Zhongguo fangzhi congshu 中國方誌叢書. Taipei: Chengwen chubanshe, 1966–1989 (hereafter ZGFZCS).
Chongxiu Quyang xianzhi 重修曲陽縣誌 [Revised Gazetteer of Quyang County]. Siyi, Zhou 周斯億, Liangzhu, Wen 溫亮珠, and Tao, Dong 董濤. Photolithographic reprint of the 1904 edition, in ZGFZCS. Taipei: Chengwen chubanshe, 1966–1989.
Chongxiu Zhenghe jingshi zhenglei beiyong bencao 重修政和經史證類備用本草 [Revised Edition of Classified and Practical Materia Medica Based on Historical Classics During the Zhenghe Period, 1111–1118]. Shenwei, Tang 唐慎微. Beijing: Renmin weisheng chubanshe, 1957.
Dingzhou zhi 定州志 [Gazetteer of Dingzhou]. Lin, Bao 寶琳 and Yuan'en, Lao 勞沅恩, in ZGFZCS. Taipei: Chengwen chubanshe, 1966–1989.
Dongpo zhilin 東坡志林 [Records by Dongpo]. Shi, Su 蘇軾. Shanghai: Huadong shifan daxue chubanshe, 1983.
Fan Zhongyan quanji 范仲淹全集 [Comprehensive Collection of Fan Zhongyan]. Zhongyan, Fan 范仲淹. Compiled by Yongxian, Li 李勇先 and Ronggui, Wang 王蓉貴, Chengdu: Sichuan daxue chubanshe, 2002.
Fanchuan wenji 樊川文集 [An Anthology by Fanchuan]. Mu, Du 杜牧. Annotated by Yunji, Chen 陳允吉. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 2009.
Gongshi ji 公是集 [Collection of Gongshi]. Chang, Liu 劉敞. Wenyuange Sikuquanshu 文淵閣四庫全書, Taipei: Shangwu yinshuguan, 1986 (hereafter SKQS).
Guantao xianzhi 館陶縣志 [Gazetteer of Guantao County]. Jiashan, Liu 劉家善 et al., Photolithographic reprint of the 1893 edition, in ZGFZCS. Taipei: Chengwen chubanshe, 1966–1989.
Han shu 漢書 [Standard History of the Former Han]. Gu, Ban 班固. Beijing: Zhonghua shuju, 1962.
Hefang tongyi 河防通議 [Complete Discussion of Flood Control to the Yellow River]. Shakeshen, 沙克什, in CSJCCB. Shanghai: Shangwu yinshuguan, 1935–1940.
Huang Tingjian quanji 黃庭堅全集 [Comprehensive Collection of Huang Tingjian]. Tingjian, Huang 黃庭堅. Annotated by Lin, Liu 劉琳 et al., Chengdu: Sichuan daxue chubanshe, 2001.
Jifu tongzhi 畿輔通志 [Complete Gazetteer of the Jifu Region]. Hongzhang, Li 李鴻章. Shanghai: Shangwu yinshuguan, 1934.
Jilei ji 雞肋集 [Collection of Chicken Ribs]. Buzhi, Chao 晁補之, in SKQS. Taipei: Shangwu yinshuguan, 1986.
Jin shi 金史 [Standard History of the Jin]. Tuo, Tuo 脫脫. Beijing: Zhonghua shuju, 1975.
Jiu Tangshu 舊唐書 [Old Standard History of Tang]. Xu, Liu 劉昫. Beijing: Zhonghua shuju, 1975.
Jiu Wudaishi xinji huizheng 舊五代史新輯會證 [Old Standard History of the Five Dynasties and New Collation]. Juzheng, Xue 薛居正. Annotated by Shangjun, Chen 陳尚君. Shanghai: Fudan daxue chubanshe, 2005.
Kuaao ji 跨鼇集 [Collection of Mount Kuaao]. Xin, Li 李新, in SKQS. Taipei: Shangwu yinshuguan, 1986.
Liang Song mingxian xiaoji 兩宋名賢小集 [Collection of Renowned Men in the Song Dynasty]. Si, Chen 陳思 and Shilong, Chen 陳世隆. Taipei: Shangwu yinshuguan, 1983.
Liao shi 遼史 [Standard History of the Liao]. Tuo, Tuo 脫脫. Beijing: Zhonghua shuju, 1974.
Lidai mingchen zouyi 歷代名臣奏議 [Memorials of Leading Officials of Various Periods]. Huai, Huang 黃淮 and Shiqi, Yang 楊士奇, in SKQS. Taipei: Shangwu yinshuguan, 1986.
Longchuan luezhi 龍川略志 [Brief Records of Longchuan]. Zhe, Su 蘇轍. Beijing: Zhonghua shuju, 1982.
Mengxi bitan 夢溪筆談 [Jottings from the Mengxi]. Kuo, Shen 沈括. Beijing: Zhonghua shuju, 1958.
Ming shilu leizuan 明實錄類纂 [Veritable Records of the Ming by Category]. Edited by Guoxiang, Li 李國祥 and Chang, Yang 楊昶. Volumes on Hebei and Tianjin. Wuhan: Wuhan chubanshe, 1995.
Ouyang Xiu quanji 歐陽修全集 [Comprehensive Collection of Ouyang Xiu]. Xiu, Ouyang 歐陽修. Annotated by Yi'an, Li 李逸安, Beijing: Zhonghua shuju, 2001.
Qimin yaoshu jiaoshi 齊民要術校釋 [Techniques Essential for the Subsistence of Common People and Annotation]. Sixie, Jia 賈思勰. Annotated by Qiyu, Miu 繆啟愉, Beijing: Zhongguo nongye chubanshe, 1998.
Qingxian ji 清獻集 [Collection of Qingxian]. Bian, Zhao 趙抃. SKQS. Taipei: Shangwu yinshuguan, 1986.
Quan Songwen 全宋文 [Complete Song Prose]. Zaozhuang, Zeng 曾棗莊 and Lin, Liu 劉琳 et al., Shanghai: Shanghai cishu, 2003.
Shi ji 史記 [Records of the Grand Historian]. Qian, Sima 司馬遷. Beijing: Zhanghua shuju, 1959.
Shuofu 說郛 [The Domain of Texts]. Zongyi, Tao 陶宗儀. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1990.
Sishi zuanyao jiaoshi 四時纂要校釋 [Essentials of the Four Seasons and Annotation]. Han, E 韓鄂. Annotated by Qiyu, Miu 繆啟愉, Beijing: Nongye chubanshe, 1981.
Song huiyao jigao 宋會要輯稿 [Collated Draft of Important Documents of the Song]. Song, Xu 徐松. Beiping: Beiping tushuguan, 1936.
Song huiyao jigao bubian 宋會要輯稿補編 [Addition to the Collated Draft of Important Documents of the Song]. Song, Xu 徐松. Compiled by Zhichao, Chen 陳智超, Beijing: Quanguo tushuguan wenxian suowei fuzhi zhongxin chuban, 1988.
Song shi 宋史 [Standard History of the Song], Tuo, Tuo. Beijing: Zhonghua shuju, 1977.
Songchao shishi 宋朝事實 [Affairs in the Song Dynasty]. You, Li 李攸. Shanghai: Shangwu yinshuguan, 1935.
Songshan wenji 嵩山文集 [Collection of the Song Mountain]. Gongsuo, Chao 晁公溯, in SKQS. Taipei: Shangwu yinshuguan, 1986.
Sushui jiwen 涑水紀聞 [Records by the Su River]. Guang, Sima 司馬光. Beijing: Zhonghua shuju, 1989.
Taiping huanyu ji 太平寰宇記 [Gazetteer of the World During the Taiping Period, 976–83]. Shi, Yue 樂史. Edited by Tinglan, Wan 萬廷蘭. Hongye Shanfang cangban 紅葉山房藏版, preface date 1793.
Tang xinxiu bencao 唐新修本草 [The New Materia Medica of the Tang]. Jing, Su 蘇敬. Annotated by Zhijun, Shang 尚志均, Hefei: Anhui kexue jishu chubanshe, 1981.
Wang Zhen Nongshu 王禎農書 [Agricultural Treatises by Wang Zhen]. Zhen, Wang 王禎. Annotated by Yuhu, Wang 王毓瑚, Beijing: Nongye chubanshe, 1981.
Weixian zhi 威縣志 [Gazetteer of Wei County]. Zhengchun, Cui 崔正春 and Xibin, Shang 尚希賓, in ZGFZCS. Taipei: Chengwen chubanshe, 1966–1989.
Wenchang zalu 文昌雜錄 [Misellaneous Records of Wenchang]. Yuanying, Pang 龐元英. Beijing: Zhonghua shuju, 1958.
Wenxian tongkao 文獻通考 [General History of Institutions and Critical Examination of Documents and Studies]. Duanlin, Ma 馬端臨. Hangzhou: Zhejiang guji chubanshe, 1988.
Xiaosu Baogong zouyi 孝肅包公奏議 [Memorials of Bao Xiaosu]. Zheng, Bao 包拯, in CSJCCB. Shanghai: Shangwu yinshuguan, 1935–1940.
Xin Tangshu 新唐書 [New Standard History of the Tang]. Xiu, Ouyang and Qi, Song. Beijing: Zhonghua shuju, 1975.
Xin Wudai shi 新五代史 [New Standard History of the Five Dynasties]. Xiu, Ouyang. Beijing: Zhonghua shuju, 1981.
Xu Zizhitongjian changbian 續資治通鑒長編 [Long Draft of the Continuation of the Zizhi tongjian]. Tao, Li 李燾. Beijing: Zhonghua shuju, 1979–1995.
Xu Zizhitongjian changbian shibu 續資治通鑒長編拾補 [Addition to Long Draft of the Continuation of the Zizhi tongjian]. Tao, Li. Compiled by Yizhou, Huang 黃以周, Beijing: Zhonghua shuju, 2004.
Yijian zhi 夷堅志 [Records of the Listener]. Mai, Hong 洪邁. Beijing: Zhonghua shuju, 1981.
Yu Hai 玉海 [Ocean of Jade]. Yinglin, Wang 王應麟. Shanghai: Jiangsu guji chubanshe and Shanghai shudian, 1987.
Yuanfeng jiuyu zhi 元豐九域志 [Gazetteer of the Nine Regions during the Yuanfeng Period, 1078–1086]. Cun, Wang 王存. Beijing: Zhonghua shuju, 1984.
Zhangdefu zhi 彰德府志 [Gazetteer of Zhangde Prefecture]. Song, Lu 盧崧 and Dajian, Jiang 江大鍵 et al., Photolithographic reprint of the 1787 edition, Taipei: Xuesheng shuju, 1968.
Zizhi tongjian 資治通鑒 [Comprehensive Mirror for Aid in Government]. Guang, Sima. Beijing: Zhonghua shuju, 1982.
Amano, Motonosuke. Chūgoku nōgyōshi kenkyū [Studies on Chinese Agricultural History]. Tōkyō: Ochanomizu Shobo, 1962.
Aoyama, Sadao. Tōsō jidai no kōtsū to chishi chizu no kenkyū [Studies on Transportation, Geographical Treatises, and Maps During the Tang-Song Period]. Tōkyō: Yoshikawa kōbunkan, 1963.
Bao, Weimin. Songdai difang caizhengshi yanjiu [Studies of the Regional Fiscal History During the Song]. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 2001.
Bray, Francesca and Needham, Joseph. Agriculture, in Science and Civilisation in China, vol. 6, Biology and Biological Technology, Part II. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
Bol, Peter K.This Culture of Ours:” Intellectual Transitions in T'ang and Sung China. Stanford, CA: Stanford University Press, 1992.
Buck, John Lossing. Land Utilization in China. Nanking: University of Nanking, 1937.
Chaffee, John W. The Thorny Gates of Learning in Sung China: A Social History of Examinations. 2nd edition. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1995.
Chaffee, John W. and Twitchett, Denise. Cambridge History of China, Vol. 5, Part 2, The Five Dynasties and Sung China, 960–1279 AD. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
Chen, Feng. Songdai junzheng yanjiu [Studies on the Song's Military Governance]. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2010.
Chen, Yinque. Tangdai zhengzhishi shulungao [Discussion of the Tang's Political History]. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1997.
Cheng, Long. Beisong liangshi choucuo yu bianfang: Yi Huabei zhanqu weili [Grain Collection and Frontier Defense during the Northern Song: The North-China Military Zone as the Example]. Beijing: Shangwu yinshuguan, 2012.
Cheng, Minsheng. Songdai diyü jingji [Regional Economies during the Song]. Kaifeng: Henan daxue chubanshe, 1998.
Cheng, Minsheng Zhongguo beifang jingjishi [The Economic History of North China], Beijing: Renmin chubanshe, 2004.
Cheng, Suiying. Tang Song Kaifeng shengtai huanjing yanjiu [Ecological and Environmental Studies of Kaifeng during the Tang-Song Period]. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2002.
Chetham, Deirdre. Before the Deluge: The Vanishing World of the Yangtze's Three Gorges. New York: Palgrave Macmillan, 2002.
Chi, Ch'ao-ting. Key Economic Areas in Chinese History, London: G. Allen & Unwin, Ltd., 1936.
Chia, Lucille and Weerdt, Hilde Godelieve Dominique De. Knowledge and Text Production in an Age of Print: China, 900–1400. Leiden and Boston: Brill, 2011.
Chikusa, Masaaki. Songchao de Taizu he Taizong: Biange shiqi de diwang [Emperors Taizu and Taizong of the Song Dynasty: Monarchs during a Transitional Period]. Translated by Jianxin, Fang. Hangzhou: Zhejiang daxue chubanshe, 2006.
Chow, Rey. “Postmodern Automatons,” in Feminists Theorizing the Political, edited by Butler, Judith and Scott, Joan, 101117. New York: Routledge, 1992.
Ch'uan, Han-sheng. “Beisong wujia de biandong” [Changes to prices of goods in the Northern Song]. Bulletin of the Institute of History and Philology Academia Sinica 11 (1944): 337394.
Ch'uan, Han-sheng Tang Song diguo yu yunhe [The Tang and Song Empires and Canals], Shanghai: Shangwu yinshuguan, 1946.
Cosgrove, Denis E. Social Formation and Symbolic Landscape. 2nd edition. Madison, WI: The University of Wisconsin Press, 1998.
Cressey, George B. Land of the Five Hundred Million: A Geography of China. New York: McGraw Hill, 1955.
de Weerdt, Hilde. “Song Studies,” in A Scholarly Review of Chinese Studies in North America, edited by Zhang, Haihui et al., 2753. Ann Arbor, MI: The Association of Asian Studies, Inc., 2013.
Deng, Guangming. Beisong zhengzhi gaigejia Wang Anshi [Northern Song Political Reformer Wang Anshi]. Beijing: Renmin chubanshe, 1997.
Deng, Xiaonan. Zuzong zhifa: Beisong qianqi zhengzhi shulue [The Measures of Ancestors: Discussion on the Politics in the Early Years of the Northern Song]. Beijing: Sanlianshudian, 2006.
Dodgen, Randall A. Controlling the Dragon: Confucian Engineers and the Yellow River in Late Imperial China. Honolulu, HI: University of Hawai‘i Press, 2001.
Dong, Guodong. Zhongguo renkou shi [History of Chinese Population], volume on the Sui, Tang, and Five Dynasties. Shanghai: Fudan daxue chubanshe, 2002.
Dudbridge, Glen. A Portrait of Five Dynasties China: From the Memoirs of Wang Renyu (880–956). Oxford: Oxford University Press, 2013.
Ebrey, Patricia Buckley and Bickford, Maggie, eds. Emperor Huizong and Late Northern Song China: The Politics of Culture and the Culture of Politics. Cambridge, MA, and London: Harvard University Asian Center, 2006.
Ebrey, Patricia Buckley and Bickford, Maggie Emperor Huizong. Cambridge, MA, and London: Harvard University Press, 2014.
Economy, Elizabeth. The River Runs Black: The Environmental Challenge to China's Future. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004.
Edgerton-Tarpley, Kathryn Jean. “From ‘Nourish the People’ to ‘Sacrifice for the Nation’: Changing responses to disaster in late imperial and modern China.” The Journal of Asian Studies. 73(2) (2014): 447469.
Edgerton-Tarpley, Kathryn Jean Tears from Iron: Cultural Responses to Famine in Nineteenth-Century China. Berkeley, CA: University of California Press, 2008.
Edmonds, Richard L. Patterns of China's Lost Harmony: A Survey of the Country's Environmental Degradation and Protection, London and New York: Routledge, 1994.
Elvin, Mark. The Pattern of the Chinese Past, London: Eyre Methuen, 1973.
Elvin, MarkThree Thousand Years of Unsustainable Growth: China's Environment from Archaic Times to the Present.” East Asian History 6 (1993): 746.
Elvin, MarkWho Was Responsible for the Weather? Moral Meteorology in Late Imperial China.” Osiris 12 (1998): 213237.
Elvin, Mark The Retreat of the Elephant: An Environmental History of China. New Haven, CT: Yale University Press, 2004.
Elvin, Mark and Liu, Tsui-jung, eds. Sediments of Time: Environmental and Society in Chinese History. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Elvin, Mark and Ning-Hu, Su. “Action at a Distance: The Influence of the Yellow River on Hangzhou Bay since A. D. 1000.” In Sediments of Time: Environmental and Society in Chinese History, 344410. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Elvin, Mark et al., ed. Japanese Studies on the History of Water Control in China: A Selected Bibliography. Canberra and Tokyo: The Institute of Advanced Studies and Tokyo Bunko, 1994.
Evans, Peter B., Rueschemeyer, Dietrich, and Skocpol, Theda, eds. Bringing the State Back in. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
Flessel, Klaus. Der Huang-ho und die Historische Hydrotechnik in China. Tübingen: University of Tübingen Press, 1974.
Frank, Andre Gunder. ReOrient: Global Economy in the Asian Age. Berkeley, CA: University of California Press, 1998.
Fu, Yiling. Ming Qing shidai shangren ji shangye ziben [Merchants and Commercial Capital in the Ming-Qing Period]. Beijing: Zhonghua shuju, 2007a.
Fu, Yiling Ming Qing nongcun shehui jingji [Rural Society and Economy in the Ming and Qing]. Beijing: Zhonghua shuju, 2007b.
Gao, Congming. Songdai huobi yu huobi liutong yanjiu [Studies on Currency and Circulation in the Song]. Baoding: Hebei daxue chubanshe, 2000.
Gao, Guoren. “Su zai Zhongguo gudai nongye zhong de diwei he zuoyong” [Status and Functions of Millet in Chinese Pre-modern Agriculture]. Nongye kaogu, 1 (1991): 195201.
Gates, Hill. China's Motor: A Thousand Years of Petty Capitalism. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996.
Golas, Peter J.The Sung Economy: How Big?Bulletin of Sung and Yuan Studies, 20 (1998): 9094.
Gong, Gaofa. “Lishi shiqi qihoudai bianqian yu shengwu fenbu jiexian de tuiyi” [Changes to the Climatic Zones and Geographical Divisions of Organisms in Historical Times]. Lishi dili 5 (1987).
Guo, Zhengzhong. Songdai yanye jingjishi [The Economic History of Salt Industry in the Song]. Beijing: Renmin chubanshe, 1990.
Gupta, Avijit, ed. Large Rivers: Geomorphology and Management. Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2007.
Han, Maoli. Songdai nongye dili [Agricultural Geography in the Song]. Taiyuan: Shanxi guji chubanshe, 1993.
Han, Peng and Ni, Jinren. “Shuitu baochi dui Huanghe zhongyou nisha lijing yingxiang de tongji fenxi” [Statistical analysis on the impact of water and soil preservation on the grain size of silt in the middle reaches of the Yellow River]. Shuili xuebao 8 (2001).
Han, Zhaoqing. Huang Huai guanxi jiqi yanbian guocheng yanjiu: Huanghe changqi duohuai qijian Huaibeipingyuan hupo shuixi de bianqian he Beijing [The Relationship between the Yellow River and the Huai River and Its Evolution]. Shanghai: Fudan daxue chubanshe, 1999.
Hartwell, Robert M. “Demographic, Political, and Social Transformations of China, 750–1550.” Harvard Journal of Asiatic Studies. 42(2) (1982): 365442.
He, Naihua and Zhu, Xuanqing. “Huabei Pingyuan qianmai guhedaodai de fenbu he chenji tezheng” [The geographical location of buried old river courses on the North China Plain and their sedimentary characteristics]. In Huabei pingyuan guhedao yanjiu lunwenji, edited by Chen, Wu. Beijing: Zhongguo kexuejishu chubanshe, 1991.
He, Tonghui and Wang, Naiang. Maowusu shadi lishi shiqi huanjing bianhua yanjiu [Historical Environmental Changes in the Maowusu Desert]. Beijing: Renmin chubanshe, 2010.
Higashi, Ichio. Ō Anseki shinpō no kenkyū; [Studies on Wang Anshi's Reform], Tōkyō: Kazama shobō, 1970.
Higashi, Ichio Ō Anseiki to Shiba Kō: gendai kara tōshi shita Chūgoku shijō no seisōgeki [Wang Anshi and Sima Guang: Political Struggles in Chinese History Seen from a Modern Perspective]. Tōkyō: Chūsekisha, 1982.
Hino, Kaisaburō. “Nōson to toshi” [The Rural and the Urban]. In Hino Kaisaburō tōyōshigaku ronshū, vol. 13. Tōkyō: Sanol. 13aburō, 1993.
Ho, Ping-ti. “Early-Ripening Rice in Chinese History.” Economic History Review 2 (1956): 200218.
Ho, Ping-ti Huangtu yu Zhongguo nongye de qiyuan [The Loess and the Origin of Chinese Agriculture]. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong, 1969.
Hou, Jianxin. “Minguo nianjian Jizhong nonghu laodong shengchanlu yanjiu” [Agricultural productivity in central Hebei during Republican China]. Zhongguo nongshi 1 (2001): 5767.
Hou, Renzhi and Deng, Hui, eds. Zhongguo beifang ganhan banganhan diqu lishi shiqi huanjing bianqian yanjiu wenti [Historical Environmental Changes Corpus in the Arid and Semi-arid Region in Northwest China]. Beijing: Shangwu chubanshe, 2006.
Hua, Linfu. “Tangdai su mai shengchan de diyu buju chutan” [Geographical distribution of millet and wheat production during the Tang], Part 1. Zhongguo nongshi 2 (1990): 3342; Part 2, Zhongguo nongshi 3 (1990): 23–39.
Huang, Philip C. C. The Peasant Economy and Social Change in North China. Stanford, CA: Stanford University Press, 1985.
Huanghe shuili weiyuanhui Huangshui shuilishi shuyao bianxiezu. Huanghe shuilishi shuyao [An Essential Study on the Yellow River Hydraulics]. Beijing: Shuili chubanshe, 1982.
Huanghe shuili weiyuanhui Huanghe zhi zongbianjishi. Huanghe liuyu zongshu [A Survey of the Yellow River Drainage Area]. Zhengzhou: Huanghe shuili weiyuanhui, 1995.
Huanghe shuili weiyuanhui, Zhongguo jianghe fanghong congshu Huanghe juan [The Series of Flood Control for Chinese Rivers, the volume for the Yellow River]. Beijing: Zhongguo shuili shuidian chubanshe, 1996.
Hymes, Robert P. and Schirokauer, Conrad, eds. Ordering the World: Approaches to State and Society in Sung Dynasty China. Berkeley, CA, Los Angeles, CA, and Oxford: University of California Press, 1993.
Institute of Geophysics et al., Zhongguo lishi dizhen tuji [Atlas of the historical earthquakes in China]. Beijing: Zhongguo ditu chubanshe, 1990.
Ji, Xiao-bin. Politics and Conservatism in Northern Song China: The Career and Thought of Sima Guang (A.D. 1019–1086). Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong, 2005.
Jiang, Tianjian. “Beisong Hebeilu zaolin zhi yanjiu” [Forestation in Hebei during the Northern Song]. Lishi dili 14 (1998): 4250.
Jiang, Xidong. Songdai shangren he shangye ziben [Merchants and Commercial Capital during the Song]. Beijing: Zhonghua shuju, 2002.
Katō, Shigeshi. Shina keizaishi kōshō [Examination of Chinese Economic History], Tōkyō: Tōyō bunko, 19521953.
Kawahara, Yoshirō. Hokusōki tochi shoyū no mondai to shōgyō shihon [Land Ownership and Commercial Capital during the Northern Song], Fukuoka: Nishi Nihon kakujotsu shubansha, 1964.
Kidder, Tristram R., Liu, Haiwang, and Li., MinglinSanyangzhuang: Early Farming and a Han Settlement Preserved Beneath Yellow River Flood Deposits.” Antiquity 86 (331) (2012): 3047.
Kuhn, Dieter. The Age of Confucian Rule: The Song Transformation of China. Cambridge, MA, and London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009.
Lamouroux, Christian. “From the Yellow River to the Huai: New Representations of a River Network and the Hydraulic Crisis of 1128.” In Sediments of Time, edited by Elvin, Mark and Ts'ui-jung, Liu, 545584. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Lefebver, Henri. State, Space, and World: Selected Essays, edited by Brenner, Neil and Elden, Stuart, translated by Moore, Gerald, Brenner, Neil, and Elden, Stuart. Minneapolis, MN, and London: University of Minnesota Press, 2009.
Leonard, Jane Kate. Controlling from Afar: The Daoguang Emperor's Management of the Grand Canal Crisis, 1824–1826. Ann Arbor, MI: Center for Chinese Studies, The University of Michigan, 1996.
Levine, Ari Daniel. Divided by a Common Language: Factional Conflict in Late Northern Song China. Honolulu, HI: University of Hawai‘i Press, 2008.
Lewis, Mark E. Flood Myths of Early China. Albany, NY: State University of New York Press, 2006.
Li, Huarui, ed. Tang Song biange lun de youlai yu fazhan [The Origin and Development of the Tang-Song Transition Thesis]. Tianjin: Tianjin guji chubanshe, 2010.
Li, Jinshui. Wang Anshi jingji bianfa yanjiu [Studies on Wang Anshi's Economic Reform]. Fuzhou: Fujian renmin chubanshe, 2007.
Li, Lillian M. Fighting Famine in North China: State, Markets, and Environmental Decline, 1690s-1990s. Stanford: Stanford University Press, 2007.
Li, Xiaocong. “Chihe kao” [Studies of the Chi River]. Lishi dili 4 (1986): 138144.
Li, XiaocongGongyuan shi – shi'er shiji Huabei pingyuan beibu yaqu jiaotong yu chengshi dili de yanjiu” [Transportation and urban geography in the northern part of the North China Plain during the tenth to twelfth centuries]. Lishi dili 9 (1990): 239263.
Liang, Fangzhong. Zhongguo lidai hukou tiandi tianfu tongji [Statistics of Chinese Historical Household, Land, and Agricultural Incomes]. Shanghai: Shanghai renmin chubanshe, 1980.
Liang, Gengyao. “Songdai nanbei de jingji diwei: Ping Cheng Minsheng zhu Songdai diyu jingji [The Economic Statuses of North and South China in the Song Period: Review of Regional Economies in the Song Period, by Cheng Minsheng].” Xin shixue 4(1) (1994): 107132.
Liu, Dongsheng. Huanghe zhongyou huangtu [Loess in the Yellow River's Middle Reaches]. Beijing: Kexue chubanshe, 1964.
Liu, Dongsheng Huangtu yu huanjing [Loess and the Environment]. Beijing: Kexue chubanshe, 1985.
Liu, Heping. “Picturing Yu Controlling the Flood: Technology, Ecology, and Emperorship in Northern Song China.” In Cultures of Knowledge: Technology in Chinese History, edited by Schafer, Dagmar, 91126. Leiden and Boston: Brill, 2012.
Liu, James T. C. “An Early Sung Reformer: Fan Chung-yen.” In Chinese Thought and Institutions, edited by Fairbank, John K., Chicago, IL: University of Chicago Press, 1957.
Liu, James, , T.C Reform in Sung China: Wang An-shih (1021–1086) and His New Policies. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1959.
Liu, James , T. C.An Administrative Cycle in Chinese History: The Case of Northern Sung Emperors,” Journal of Asian Studies 21(2) (1962): 137152.
Liu, James, , T.C Ou-yang Hsiu: An Eleventh-Century Neo-Confucianist. Stanford, CA: Stanford University Press, 1967.
Liu, James T. C. and Golas, Peter J.. Change in Sung China: Innovation or Renovation? Lexington, MA: Heath, 1969.
Liu, Pujiang. “Hebei jingnei de gudidao yiji yu Song Liao Jin shidai de gushi” [Ancient tunnels in Hebei and the history during the Song-Liao-Jin period]. Dalu zazhi 1 (2000): 2742.
Lorge, Peter. War, Politics, and Society in Early Modern China: 900–1795. New York: Routledge, 2005.
Lorge, Peter.The Great Ditch of China and the Song-Liao Border.” In Battlefronts Real and Imagined: War, Border, and Identity in the Chinese Middle Period, edited by Wyatt, Don J., 5974. New York: Palgrave Macmillan, 2008.
Lorge, Peter. Five Dynasties and Ten Kingdoms. Hong Kong: The Chinese University Press, 2011.
Ma, Junya. Bei xisheng de “jubu”: Huaibei shehui shengtai bianqian yanjiu (1680–1949) [The Sacrificed Portion: Ecological Transition of the Huaibei Society]. Beijing: Beijingdaxue chubanshe, 2011.
Ma, Junya and Wright, Tim. “Sacrificing Local Interests: Water Control Policies of the Ming and Qing Governments and the Local Economy Huaibei 1495–1949.” Modern Asian Studies 47.
Makita, Tairyō, Sakugen nyūminki no kenkyū; [Studies on Sakugen's Travel in the Ming], vol.1 and 2. Kyōto: Hōzōkan, 1954 and 1959.
Man, Zhimin. “Zhongshiji wennuanqi Huabei jiangshui yu Huanghe fanlan” [Precipitation in north China and the Yellow River flooding during the medieval climatic warm period]. Zhongguo lishi dili luncong 29(1) (2014): 2025.
Mao, Hanguang. “Lun Anshi luanhou Hebei diqu zhi shehui yu wenhua: Ju zaiji dashizu weili” [Hebei's regional society and culture after the An-Shi rebellion]. In Wantang de shehui yu wenhua, edited by zhongwenxi, Danjiang daxue, 99112. Taipei: Xuesheng shuju, 1990.
Marks, Robert B. Tigers, Rice, Silk, and Silt: Environment and Economy in Late Imperial South China. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1998.
Marks, Robert B. China: Its Environment and History. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2012.
McNeill, John R.China's Environment in World Perspective.” In Sediments of Time, edited by Elvin, Mark and Liu, Ts'ui-Jung, 3152. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Menzies, Nicholas K. Forestry, in the series of Joseph Needham, Science and Civilisation in China, vol. 6, Biology and Biological Technology, Part III, Agro-Industries and Forestry. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
Migdal, Joel S. Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988.
Migdal, Joel S. State-in-Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another. New York: Cambridge University Press, 2001.
Mitchell, W. J. T., ed. Landscape and Power (2nd edition). Chicago, IL, and London: The University of Chicago Press, 2002.
Morita, Akira. Shindai suirishi kenkyū; [Studies on the Hydraulic History during the Qing]. Tōkyō: Aki Shobo, 1974.
Morita, Akira Shindai suiri shakaishi no kenkyū; [Studies on the Hydraulic and Social history during the Qing]. Tōkyō: Kokusho Kankōkai, 1990.
Morris, Christopher. The Big Muddy: An Environmental History of the Mississippi and Its People from Hernando de Soto to Hurricane Katrina. Oxford and New York: Oxford University Press, 2012.
Mostern, Ruth. Dividing the Realm in Order to Govern:” The Spatial Organization of the Song State (960–1276 CE). Cambridge: Harvard University Asian Center, 2011.
Muscolino, Micah S.Violence Against People and Land: The Environment and Refugee Migration from China's Henan Province, 1938–1945.” Environment and History. 17 (2011): 291311.
Muscolino, Micah S. The Ecology of War in China: Henan Province, the Yellow River, and beyond, 1938–1950. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
Nagase, Mamoru. Sōgen suirishi kenkyū; [Studies on the Hydraulic History during the Song-Yuan Period]. Tōkyō: Kokusho kankōkai, 1983.
Needham, Joseph, Ling, Wang and Gwei-djen, Lu. Science and Civilisation in China, vol. 4, Physics and Physical Technology, Part III: Civil Engineering and Nautics. Cambridge: Cambridge University Press, 1971.
Nishijima, Sadao. Chūgoku keizaishi kenkyū; [Studies on Chinese Economic History]. Tōkyō: Tōkyō daigaku, 1966.
Nishiyama, Takeichi. Ajia teki nōhō to nōgyōshakai [Asian Agriculture and Agricultural Societies]. Tōkyō: Tōkyō daigaku, 1969.
Nixon, Rob. Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Cambridge, MA, and London: Harvard University Press, 2011.
Ōkawa, Yūko. “Koga shitaryūike ni ogeru sachi riyō no rikishi deki hensen” [Historical changes to the utilization of sandy land in the lower Yellow River valley]. In Kogashitaryūike no rikishi to kankyō, edited by Kazuyuki, Tsuruma, 153175. Tōkyō: Tōhō shoden, 2007.
Ōsawa, Masaaki. Tōsō henkakuki nōgyō shakaishi kenkyū; [Studies on Agriculture and Society during the Tang-Song Transition Era]. Tōkyō: Kyūko shoin, 1996.
Perdue, Peter C. Exhausting the Earth: State and Peasant in Hunan, 1500–1850. Cambridge, MA, and London: Council of East Asian Studies, Harvard University, 1987.
Perkins, Dwight H. Agricultural Development in China, 1368–1968. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1969.
Pietz, David A. Engineering the State: The Huai River and Reconstruction in Nationalist China, 1927–1937. New York: Routledge, 2002.
Pietz, David A. The Yellow River: The Problem of Water in Modern China. Cambridge, MA, and London: Harvard University Press, 2015.
Pomeranz, Kenneth. The Making of a Hinterland: State, Society, and Economy in Inland North China, 1853–1937. Berkeley, CA, and Los Angles, CA: University of California Press, 1993.
Pomeranz, Kenneth The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001.
Pulleyblank, Edwin G. The Background of the Rebellion of An Lu-shan. London, New York and Toronto: Oxford University Press, 1955.
Qi, Xia. Songdai jingjishi [Economic History of the Song]. Shanghai: Shanghai renmin chubanshe, 1987–1988.
Radkau, Joachim. Nature and Power: A Global History of the Environment. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
Rossabi, Morris. China among Equals: The Middle Kingdom and Its Neighbors, 10th–14th Centuries. Berkeley, CA: University of California Press, 1983.
Scheper-Hughes, Nancy. Death without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil. Berkeley, Los Angles, CA, and London: University of California Press, 1992.
Schoppa, Keith R. Xiang Lake: Nine Centuries of Chinese Life. New Haven, CT: Yale University Press, 1989.
Scott, James C. The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Haven, CT, and London: Yale University Press, 1976.
Scott, James C. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven, CT, and London: Yale University Press, 1985.
Scott, James C. Seeing like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven, CT, and London: Yale University Press, 1998.
Shao, Wenjie. Henan shengzhi [Gazetteer of Henan Province]. Zhengzhou: Henan renmin chubanshe, 1991.
Shapiro, Judith. Mao's War against Nature: Politics and the Environment in Revolutionary China. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2001.
Shapiro, Judith China's Environmental Challenges. Cambridge and Malden, MA: Polity Press, 2012.
Shi, Nianhai. Heshan ji [Collection of Rivers and Mountains], vol. 2. Beijing: Renmin chubanshe, 1981.
Shi, Nianhai Heshan ji, vol. 3. Beijing: Renmin chubanshe, 1988a.
Shi, Nianhai Zhongguo de yunhe [Chinese Canals]. Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe, 1988b.
Shi, Nianhai Zhongguo lishi renkou dili he lishi jingji dili [Historical Demographical Geography and Historical Economic Geography in China]. Taipei: Taiwan xuesheng shuju, 1991.
Shi, Nianhai Huangtu gaoyuan lishi dili [Historical Geography of the Loess Plateau]. Zhengzhou: Huanghe shuili chubanshe, 2002.
Shi, Nianhai, Cao, Erqin, and Zhu, Shiguang. Huangtu gaoyuan senlin yu caoyuan de bianqian [Evolution of Forests and Grassland on the Loess Plateau]. Xi’ an: Shaanxi renmin chubanshe, 1985.
Shiba, Yoshinobu. Commerce and Society in Sung China. Translated by Elvin, Mark. Ann Arbor, MI: University of Michigan, 1970.
Shiba, Yoshinobu Sōdai Kōnan keizaishi no kenkyū; [Studies on the Economic History of the Lower Yangzi Valley during the Song]. Tōkyō: Tōkyō daigaku Tōyō bunka kenkyūjo, 1988.
Skinner, G. William. “Marketing and Social Structure in Rural China.” Journal of Asian Studies 24 (1–3) (1964–1965).
Skinner, G. William ed. The City in Late Imperial China. Stanford, CA: Stanford University Press, 1977.
Smil, Vaclav. The Bad Earth: Environmental Degradation in China. London: Zed Press, 1984.
Smith, Paul Jakov. Taxing Heaven's Storehouse: Horses, Bureaucrats, and the Destruction of the Sichuan Tea Industry, 1074–1224. Cambridge, MA: Council on East Asian Studies, 1991.
Smith, Paul JakovState Power and Economic Activism during the New Policies, 1068-1085: The Tea and Horse Trade and the ‘Green Sprout’ Loan Policy.” In Ordering the World, edited by Hymes, Robert and Schirokauer, Conrad, Berkeley, CA: University of California Press, 1993, 76127.
Smith, Paul Jakov and von Glahn, Richard, eds. The Song-Yuan-Ming Transition in Chinese History. Cambridge, MA, and London: Harvard University Asian Center, 2003.
Soja, Edward W. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Place. Oxford: Wiley-Blackwell, 1996.
Song, Jinxi. “Beijing diqu shawuzhi de zhongkuangwu chengfen, jiegoutezheng yu fengsha de shawuzhi laiyuan” [Mineral composition of the sandy matter and the source of sand to sandstorms in Beijing area]. Zhongguo shamo 1 (1987): 2433.
Song, Yuqin and Zhang, Lixiao. “Lishi shiqi woguo shachenbao dongjian de yuanyin fenxi” [Analysis on the eastward movement of sandstorms in Chinese historical times]. Zhongguo shamo 6 (2006).
Song, Zhaolin. “Woguo gudai tali kao” [An examination of the stepping plough in ancient China]. Nongye kaogu 1 (1981): 6369.
Standen, Naomi. Unbounded Loyalty: Frontier Crossings in Liao China. Honolulu, HI: Hawai‘i University Press, 2007.
Su, Yongxia. “Tang Song shiqi shizhen yanjiu zongshu” [A literature review about the scholarship of market towns and cities during the Tang-Song period]. Zhongguoshi yanjiu dongtai, 4 (2012).
Tackett, Nicolas. “Wantang Hebei ren dui Songchu wenhua de yingxiang: Yi sangzang wenhua yuyin yiji xinxing jingying fengmao weili” [The Impact of Late Tang Hebei on the Development of Early Song Elite Culture], Tang yanjiu 19 (2013): 251281.
Tackett, Nicolas The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy (Cambridge: Harvard Asian Center, 2014).
Tan, Qixiang, ed. Huangheshi luncong [Studies on the Yellow River History]. Shanghai: Fudan daxue chubanshe, 1986.
Tan, Qixiang Zhongguo lishi ditu ji [Chinese Historical Maps], vol. 6. Beijing: Zhongguo ditu chubanshe, 1992.
Tao, Jinsheng. Two Sons of Heaven: Studies in Sung-Liao Relations. Tucson, AZ: University of Arizona Press, 1988.
Topping, David J. et al., “Colorado River Sediment Transport: 1, Natural Sediment Supply Limitation and the Influence of Glen Canyon Dam.” Water Resources Research 36(2) (2000): 515542.
Twitchett, Denis. “Provincial Autonomy and Central Finance in Late T'ang.” Asia Major 11(2) (1965): 211232.
Twitchett, DenisVaried Patterns of Provincial Autonomy in the T'ang Dynasty.” In Essays on T'ang Society, edited by Perry, John Curtis and Smith, Bardwell L.. Leiden: E.J. Brill, 1976.
Twitchett, Denis and Smith, Paul Jakov, eds. The Cambridge History of China, Vol. 5, Part One: The Sung Dynasty and Its Precursors, 907–1279. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2009.
U.S. Geological Survey. “Table 1. Discharge of suspended sediment to the coastal zone by 10 major river of the United States, about 1980,” online data, accessed on April 13, 2014.
von Glahn, Richard. The Country of Streams and Grottoes: Expansion, Settlement, and the Civilizing of the Sichuan Frontier in Song Times. Cambridge, MA: Council on East Asian Studies, 1987.
von Glahn, Richard Fountain of Fortune: Money and Monetary Policy in China, 1000–1700. Berkely, Los Angeles, CA, and London: University of California Press, 1996.
Wallerstein, Immanuel. World-Systems Analysis: An Introduction. Durham and London: Duke University Press, 2004.
Wang, Gungwu. The Structure of Power in North China during the Five Dynasties. Stanford, CA: Stanford University Press, 1967.
Wang, Lihua. “Wenhua yu huanjing hudong zuoyongxia de zhonggu jingji yu dili bianqian” [Economic and geographic transition under the impact of interactions between culture and environment during middle-period China]. Lishi kexue yanjiu 5 (1995): 1417.
Wang, Lihua Zhonggu Huabei yinshi wenhua de bianqian [The Transition of North China's Culinary Culture during the Middle Period]. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2000.
Wang, Lingling. Songdai guangtieshi yanjiu [History of Iron and Steel during the Song]. Baoding: Hebei daxue chubanshe, 2005.
Wang, Shengduo. Liangsong caizhengshi [Financial and Fiscal History of the Song]. Beijing: Zhonghua shuju, 1995.
Wang, Shumin. “Yongqing de Liaodai didao” [Tunnels of the Liao Dynasty in Yongqing County]. In Liao Jin shi lunji, vol. 5, edited by Shu, Chen, 332334. Beijing: Beijing wenji chubanshe, 1991.
Wang, Yuanlin. Jing Luo liuyu ziran huanjing bianqian yanjiu [Transition of Natural Environment in the Jing-Luo Valley]. Beijing: Zhonghua shuju, 2005.
Wang, Zengyu. Songdai bingzhi chutan [Tentative Studies on the Song's Military System]. Beijing: Zhonghua shuju, 1983.
Wang, Zijin. Qin Han shiqi shengtai huanjing yanjiu [Ecological and Environmental Studies for the Qing-Han Period]. Beijing: Beijing daxue chubanshe, 2007.
Weber, Edward P., ed. Bringing Society Back In: Grassroots Ecosystem Management, Accountability, and Sustainable Communities. Cambridge, MA: MIT University Press, 2003.
White, Adam, ed. The Everyday Life of the State: A State-in-Society Approach. Seattle, WA: University of Washington Press, 2013.
White, Gilbert. Human Adjustment to Floods. University of Chicago Department of Geography Research Paper, 29. Chicago, IL: University of Chicago Department of Geography, 1945.
White, Richard. It's Your Misfortune and None of My Own:” A New History of the American West. Norman, OK: University of Oklahoma Press, 1991.
Will, Pierre-Etienne. “Un cycle hydraulic en Chine: la province du Hubei du XVI au XIX siècle.” Bulletin de l'ecole François d'Extrȇme-Orient. 68 (1980): 261287.
Will, Pierre-EtienneState Intervention in the Administration of a Hydraulic Infrastructure: The Example of Hubei Province in Late Imperial Times.” In The Scope of State Power in China, edited by Schram, Stuart. London and Hong Kong: SOAS and Chinese University of Hong Kong, 1985. 295347.
Will, Pierre-Etienne Bureaucracy and Famine in Eighteen-Century China. Translated by Forster, Elborg. Standford, CA: Stanford University Press, 1990.
Will, Pierre-EtienneClear Waters vs. Muddy Waters: The Zheng-Bai Irrigation System of Shaanxi Province in the Late-Imperial Period,” in Elvin, Mark and Ts'ui-jung, Liu, eds., Sediments of Time: Environment and Society in Chinese History. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 283343.
Will, Pierre-Etienne and Wong, R. Bin, with Lee, James. Nourishing the People: The State Civilian Granary System in China, 1650–1850. Ann Arbor, MI: Center for Chinese Studies, 1991.
Wittfogel, Karl A. Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power. New Haven, CT: Yale University Press, 1957.
Worster, Donald. Rivers of Empire: Water, Aridity, and the Growth of the American West. New York and Oxford: Oxford University Press, 1985.
Wu, Bochang. “Beisong chunian de beifang wenshi yu haoxia: Yi Liu Kai de shigong ji zuofeng xingxiang wei zhongxin” [Northern scholars and heros in the early years of the Northern Song]. Qinghua xuebao, 36(2) (2006): 295344.
Wu, Chen et al.Huanghe xiayou kedao bianqian de gu hedao zhengju ji hedao zhengzhi yanjiu” [Ancient River Courses from Course Changes of the Yellow River's Lower Reaches and River Course Management]. Lishi dili 17 (2001): 128.
Wu, Songdi. Zhongguo renkou shi [Chinese History of Population], volume on the Liao, Song, Jin, and Yuan. Shanghai: Fudan daxue chubanshe, 2000.
Xu, Hailiang. “Huanghe gudao Hua Chan duan de chubu kaocha yu fenxi’” [Investigation and analysis of the Hua-Chan section of the ancient course of the Yellow River]. Lishi dili 6 (1988): 2132.
Xu, HailiangLishi shang Huanghe shuisha bianhua de yixie wenti” [Historical changes to water and silt of the Yellow River]. Lishi dili 12 (1995): 3240.
Xu, Jinzhi. “Woguo lishi qihouxue gaishu” [Chinese historical climatology]. Zhongguo lishi dili luncong 1 (1981): 176195.
Xu, Jiongxin. “Renlei huodong yingxiang xie de Huanghe xiayou hedao nishayüji hongguanqushi yanjiu” [The macro-trend of sedimentation in the lower reaches of the Yellow River under the impact of human activities]. Shuilixuebao 2 (2004).
Yancheva, Gergana et al.Influence of the intertropical convergence zone on the East Asian monsoon.” Nature 445 (2007 Jan): 7477.
Yang, Rui. Xixia diliyanjiu: Bianjiang lishi dilixue de tansuo [Studies of Geography in the Xixia: Historical Geography of the Frontier]. Beijing: Renmin chubanshe, 2008).
Yao, Hanyuan. Zhongguo shuilishi gangyao [Essential Outline of Chinese Hydraulic History]. Beijing: Shuili dianli chubanshe, 1987.
Yao, Hanyuan Huanghe shuilishi yanjiu [Studies on the Yellow River Hydraulics]. Zhengzhou: Huanghe shuili chubanshe, 2003.
Yoneda, Kenjirō. “Seimin yōjutsu to ninen sammōsaku” [Qimin yaosu and the cropping pattern of three crops in two years]. Tōyōshi kenkyū; 4 (1959): 124.
Yoshioka, Yoshinobu. Sōdai Kōgashi kenkyū; [The Yellow River History during the Song]. Tōkyō: Ochanomizu shobō, 1978.
Zhang, De'er. “Lishi shiqi ‘yutu’ xianxiang pouxi” [The phenomena of “earth storms” in historical times]. Kexue tongbao, 27(5) (1982).
Zhang, De'erSynoptic-cimatic studies of dust fall in China since the historic times.” Scientia Sinica 27(8) (1984): 825836.
Zhang, De'er Zhongguo sanqiannian qixiang jilu zongji [Collection of climate records in China's past three thousand years]. Nanjing: Fenghuang chubanshe, 2004.
Zhang, De'er and Xia, Sun. “Woguo lishi shiqi jiangchen jilu nanjie de biandong jiqi dui beifang ganhan qihou de tuiduan” [Changes to the southern border of sand-dust storms in historical China and speculation on climatic aridity in north China]. Disiji yanjiu 21(1) (2001): 17.
Zhang, Jiayan. Coping with Calamity: Environmental Change and Peasant Response in Rural China, 1736–1949. Honolulu, HI: University of Hawai‘i Press, 2015.
Zhang, Ling. “Changing with the Yellow River: An Environmental History of Hebei, 1048–1128.” Harvard Journal of Asiatic Studies 69(1) (2009): 136.
Zhang, LingPonds, Paddies, and Frontier Defence: Environmental and Economic Changes in Northern Hebei in Northern Song China (960–1127).” The Medieval History Journal 14(1) (2011): 2143.
Zhang, LingManipulating the Yellow River and the State Building of the Northern Song Dynasty.” In Nature, the Environment and Climate Change in East Asia, Kulturwissenschaftliches Institut, edited by Meinhert, Carmen, 137162. Leiden: Brill, 2013.
Zhang, Xiaohua et al., “Huanghe zhongyou ganliu nisha zucheng guilü” [Compositional patterns of silt in the mainstream of the Yellow River's middle reaches]. Nisha yanjiu 4 (1999).
Zhang, Xiugui. “Haihe liuyu pingyuan shuixi yanbian de lishi guocheng” [Historical evolution of the Huai River system]. Lishi dili 11 (1993).
Zhang, Xiugui Zhongguo lishi dimao yu guditu yanjiu [Chinese Historical Geomorphology and Ancient Maps]. Beijing: Shehui kexue chubanshe, 2006.
Zhao, Wenlin. Huanghe nisha [Silt of the Yellow River]. Zhengzhou: Huanghe shuili chubanshe, 1996.
Zhao, Xitao. Zhongguo haian yanbian yanjiu [Evolution of Chinese Coastlines]. Fuzhou: Fujian kexue jishu chubanshe, 1984.
Zheng, Sizhong and Jingyun, Zheng. “Zhongguo lishi shiqi de qihou bianhua jiqi yingxiang” [Chinese historical climate changes and their influences]. In Zhongguo de qihou bianhua yu qihou yingxiang yanjiu, edited by Yihui, Ding, 166169. Beijing: Qixiang chubanshe, 1997.
Zhongguo nongye baike quanshu bianji weiyuanhui (comp.). Zhongguo nongye baike quanshu [Encyclopaedia of Chinese Agriculture]. Beijing: Nongye chubanshe, 1991.
Zhou, Baozhu. Songdai Dongjing yanjiu [Studies on the Eastern Capital of the Song]. Kaifeng: Hebei daxue chubanshe, 1992.
Zou, Yilin. “Lishi shiqi huanghe liuyu shuidao shengchan de diyu fenbu he huanjing zhiyue” [Geographical distribution of rice production and its environmental constraints in historical Yellow River valley]. Fudan xuebao 3 (1985).
Zou, YilinHuanghe xiayou hedao bianqian jiqi yingxiang gaishu” [Changes to the lower reaches of the Yellow River and their influences]. In Huangheshi luncong, edited by Qixiang, Tan, 221242. Shanghai: Fudan daxue chubanshe, 1986.
Zou, Yilin “Songdai Huanghe xiayou Henglong beiliu zhudao kao” [An examination of the Yellow River's northern flow of Henglong during the Song] In Huangheshi luncong, 1986, 131–145.
Zou, YilinLishishiqi Huabei dapingyuan huzhao bianqian shulue” [Historical evolution of lakes and ponds in the North China Plain]. Lishi dili 5 (1987): 2539.
Zou, Yilin Huang Huai Hai pingyuan lishi dili [Historical Geography of the Huang-Huai-Huai Plain]. Hefei: Anhui jiaoyu chubanshe, 1993.
Zou, YilinWoguo shuiziyuan bianqian de lishi huigu – yi Huangheliuyu weili” [Historical review of the evolution of Chinese water resources: The case of the Yellow River valley]. Fudan xuebao 3 (2005): 4756.