Skip to main content
×
×
Home

Buried with sickles: early modern interments from Drawsko, Poland

  • Marek Polcyn (a1) and Elżbieta Gajda (a2)
Abstract
Abstract

In Central Europe, medieval and early modern burials sometimes contain iron sickles placed on the body or in direct contact with the deceased. Previous interpretations have considered them as markers of social status or occupation, or as magical and apotropaic. Detailed analysis of sickle burials from a cemetery at Drawsko in Poland leads to a discussion of demonology beliefs, dual faith and a resurgence in paganism following the Counter-Reformation. The results illustrate how the sickle might have served as an indicator of social identity, the nature of the individual's death and the way the deceased was perceived within their community.

Copyright
References
Hide All
Baranowski B. 1950. Kontrreformacja w Polsce XVI–XVIII w. Warszawa: Czytelnik.
Betsinger T. 2013. Drawsko 2008–2013 pathological review. Unpublished report prepared for the Slavia Foundation, Lednogóra.
Biermannn F. 2004. Schlüssel und Sicheln in spätmittelalterlichen Gräbern Brandenburgs. Archäologisches Korrespondenzblatt 34: 435–46.
Borzova Z. 2006. Kosáky v hroboch z obdobia včasného stredoveku na Slovensku. Slovenská Archeólogia 54: 209–37.
Chudziak W. 2005. Z badań nad funkcją społeczną sierpów i półkosków na ziemiach słowiańskich we wczesnym średniowieczu. Archeologia Historica Polona 15: 201–18.
Dernoga M. & Gajda E.. 2004. Grób z młodszego okresu przedrzymskiego w Drawsku, gm. Drawsko, woj. Wielkopolskie, in Machajewski H. (ed.) Kultura jastorfska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej: 259–63. Poznań: Biblioteka Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych.
Gardeła L. & Kajkowski K.. 2013. Vampires, criminals or slaves? Reinterpreting ‘deviant burials’ in early medieval Poland. World Archaeology 45: 314–32. http://dx.doi.org/10.1080/00438243.2013.799040
Gregoricka L.A., Betsinger T.K., Scott A.B. & Polcyn M.. 2014. Apotropaic practices and the undead: a biogeochemical assessment of deviant burials in post-medieval Poland. PLoS ONE 9 (11): e113564. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0113564
Klein D. 2000. Sichel und Schlüssel gegen das Unheil.Bestattungen in Nebigau, Landkreis Elbe-Elster. Archäologie in Berlin und Brandenburg 1999: 141–42.
Koperkiewicz A. 2010. Święci czy przeklęci? Kilka refleksji o anomaliach w pochówkach wczesnośredniowiecznych, in Skóra K. & Kurasiński T (ed.) Wymiary inności: Nietypowe zjawiska w obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne. Acta Archaeologica Lodziensia 56: 6577.
Kowalski P. 1998. Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie. Warszawa-Wrocław: Wydawnictwa Naukowe PWN.
Kurasiński T. & Janowski A.. 2010. Rolnik, wojownik czy ‘odmieniec’? Próba interpretacji obecności sierpów w grobach wczesnośredniowiecznych na terenie ziem polskich. Acta Archaeologica Lodziensia 56: 7996.
Moszyński K. 1968. Kultura Ludowa Słowian (volume 2): Kultura duchowa. Warszawa: Książka i Wiedza.
Niesiołowska-Wędzka A. 1975. Sierpy, in Labuda G. & Stieber Z. (ed.) Słownik Starożytności Słowiańskich 5: 173–74. Wrocław: Ossolineum.
Pełka L.J. 1987. Polska demonologia ludowa. Warszawa: Iskry.
Rajewski Z. 1974. Świętawoda u Słowian – źródła, rzeki, jeziora. Slavia Antiqua 21: 111–17.
Reichenbach K. 2004a. Sicheln in mittelalterlichen Gräbern in der Slowakei. Archeologia Historica 29: 549–60.
Reichenbach K. 2004b. Sicheln als mittelalterliche und neuzeitliche Grabbeigaben in der Slowakei. Leipziger online-Beiträgezur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie 10: 114.
Reichenbach K. 2006. Frühmittelalterliche Grabfunde mit Sichelbeigabe im Gebiet der Slowakei, in Zábojnik J. (ed.) Aevum Medium: Zborník na počest Jozefa Hošša: 7594. Bratislava: Univerzity Komenského, Bratislava.
Slivenska Z. 2004. The sickles in graves during the period of early middle ages from the territory of Slovakia. Annales Universitatis Apulensis, Series Historica 8: 711.
Stanaszek Ł.M. 1998. Praktyki antywampiryczne w XI wieku stosowane na terenie cmentarzyska szkieletowego na Wzgórzu Świętojakubskim w Sandomierzu. Biuletyn Antropologiczny 2: 1831.
Stomma L. 2000. Antropologia kultury wsi polskiej XIX w. Gdańsk: Tower Press.
The Holy Bible: King James version 2000. Available at: http://www.bartleby.com/108/66/14.html#6–20 (accessed 15 July 2015).
Tsaliki A. 2008. Unusual burials and necrophobia: an insight into the burial archaeology of fear, in Murphy E.M. (ed.) Deviant burial in the archaeological record: 116. Oxford: Oxbow.
Wittkopp B. 2009. Der Dominikanerfriedhof in Strausberg. Sonderbestattungen, Sicheln und ihre Interpretation. Ethnographisch-archaologische Zeitschrift 50: 179–95.
Żydok P. 2004. Wczesnośredniowieczne pochówki antywampiryczne, in Kobyliński Z. (ed.) Hereditatem Cognoscere: Studia i Szkice dedykowane Profesor Marii Miśkiewicz: 3866. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne.
Recommend this journal

Email your librarian or administrator to recommend adding this journal to your organisation's collection.

Antiquity
  • ISSN: 0003-598X
  • EISSN: 1745-1744
  • URL: /core/journals/antiquity
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to? *
×

Keywords:

Metrics

Altmetric attention score

Full text views

Total number of HTML views: 10
Total number of PDF views: 90 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 769 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between September 2016 - 20th February 2018. This data will be updated every 24 hours.