Skip to main content
×
×
Home

Space-time analysis of raw material utilization for stone implements of the Jomon culture in Japan

  • Kaoru Yamamoto (a1)
Extract

Introduction

The materials from which tools are made reflect the intention of tool makers concerning function, use, size and shape of the tools. Even the materials of stone implements in prehistoric times must have reflected the intention of tool makers. Inada (1969: 4) pointed out that the technology of making tools reflects the interacting elements of materials and retouchments. It is a fundamental premise of this paper that understanding patterns of raw material utilization for stone implements is a key to the solution of questions concerning cultural tradition, cultural behaviour, culture areas and trade in the stone age.

Copyright
References
Hide All
Akita-Ken Kyoiku Iinkai., 1980. Sainokami Iseki Hak-kutsu Chosa Hokokusho [A field report of the Sainokami site. Akita: Akita-ken Kyoiku Iinkai.
Akita-Ken Kyoiku Iinkai., 1983. Tohoku Jukan Jidoushadou Hakkutsu Hokokusho [Field reports of excavations on the Tohoku Driveway]. Vol. VII. Akita: Akita-ken Kyoiku Iinkai.
Aoki, Yoshio. 1984. Sekki to ganseki nitsuite [On stone implements and lithic materials], ibarukiken Kyoiku Zaidan Nenpou 3: 108113.
Aomori-ken Kyoiku Iinkai., 1975. San’nai Sawabe Iseki Hakkutsu Hokokusho [A field report of the San’nai Sawabe site]. Aomori: Aomori-ken Kyoiku Iinkai.
Aomori-ken Kyoiku Iinkai., 1978. Izumiyama Iseki Hakkutsu Chosa Hokokusho [A field report of the Izumiyama site]. Aomori: Aomori-ken Kyoiku Iinkai.
Arai, Juuzou et al. 1983. Iseki shutsudohin kara mita koeki-ken ni kansuru kenkyu [A study of the ancient trade by analyses of excavated artifacts], in Tonegawa-ryuuiki no Shizen to Bunka: 53119. Tokyo: Kantou Chiku Hakubutsukan Kyoukai.
Arai, Juuzou et al. 1984. Jomon jidai no Sekki [Stone implements in the Jomon period]. Chiba: Kasori Kaizuka Hakubutsukan.
Chiba-ken Nocyo Kaihatsu Kosha, & Chiba-ken Bunkazai Center, . 1986. Shisui-machi Ij’inoshi-rahata Iseki [The Ijinoshirahata site]. Chiba: Chiba-ken Nogyo Kaihatsu Kosha & Chiba-ken Bunkazai Center.
Earle, T.K. 1982. Prehistoric economics and the archaeology of exchange, in Ericson, J.E. & Earle, T.K. (ed.), Contexts for prehistoric exchange: 112. New York (NY): Academic Press.
Earle, T.K. & Christenson, A. (ed.). 1980. Modeling change in prehistoric subsistence economies. New York (NY): Academic Press.
Earle, T.K. & Ericson., J.E. 1977. Exchange systems in archaeological perspective, in Earle, & Ericson, (ed.): Exchange systems in prehistory: 312. New York (NY): Academic Press.
fukushima-ken kyoiku Iinkai, & fukushima-ken Bunka Center, 1982. Mobata-chiku Iseki Hakkutsu Chosa Houkokusho [Field report of the sites in Mobata District]. Vol. X. Fukushima: Fukushima-ken Kyoiku Iinkai & Fukushima-ken Bunka Center.
Fukushima Daigaku Kokogaku Kenkyukai., 1976. Iwabuchi Iseki [The Iwabuchi site]. Fukushima: Fukushima Daigaku Kokogaku Kenkyukai.
Funabashi-shi kyoiku Iinkai, & Takanekido iseki Chosaiinkai, . 1971. Takanekido [The Takanekido site]. Chiba: Funabashi-shi Kyoiku Iinkai and Takanekido Iseki Chosaiinkai.
Gunma-ken Kyoiku Iinkai, & Gunma-ken Maizou Bunkazai Chosa Jigyoudan., 1986. Itoimiyamae Iseki II [The Itoimiyamae site II]. Gunma: Gunma-ken Kyoiku Iinkai and Gunma-ken Maizou Bunkazai Chosa Jigyoudan.
Gunma-ken Kyoiku Iinkai, & Gunma-ken Maizou Bunkazai Chosa Jigyoudan., 1988. Katsuhosawa Nakanoyama Iseki I [The Kat-suhosawa Nakanoyama Site I]. Gunma: Gunma-ken Kyoiku Iinkai and Gunma-ken Maizou Bunkazai Chosa Jigyoudan.
Gunma-ken Maizou Bunkazai Chosa Jigyoudan., 1986. Kiyosato Nagakubo Iseki [The Kiyosato Nagakubo site]. Gunma: Gunma-ken Maizou Bunkazai Chosa Jigyoudan.
Hayakawa-machi Kyoiku Iinkai, & Kai Kyuuryou Kokogaku Kenkyukai, 1977. Goryoudaira Iseki [The Goryoudaira site]. Yamanashi: Hayakawa-machi Kyoiku Iinkai and Kai Kyuuryou Kokogaku Kenkyukai.
horinouchi-machi Kyoiku Iinkai., 1981. Hara Idaira Iseki [The Hara-Idaira site]. Niigata: Horinouchi-machi Kyoiku Iinkai.
Ibaraki-ken Kyoiku Zaidan., 1981. Jouban Jidoshadou Kankei Maizo Bunkazai Hakkutsu Chosa Hokokusho [Field reports of the Jouban Driveway]. Ibaraki: Ibaraki-ken Kyoiku Zaidan.
Ibaraki-ken Kyoiku Zaidan., 1982. Ishioka Toshi Keikaku jigyo Minamidai Tochi Kukaku Seiri Jigyo-chinai Maizo Bunkazai Hakkutsu Chosa Hokokusho [Field reports of the sites in Ishioka]. Ibaraki: Ibaraki-ken Kyoiku Zaidan.
Ibaraki-ken Kyoiku Zaidan., 1986. Kenkyu Gakuentoshi Keikaku Tegomaru Kogyo Danchi Zosei Jigyo-chinai Maizo Bunkazai Chosa Hokokusho [Field report of the Oosakai Site]. Ibaraki: Ibaraki-ken Kyoiku Zaidan.
Takashi., Inada 1969. Sentouki bunka no shutsugen to kyuusekki teki sekkiseisaku no kaitai [The appearance of the Point culture and the dissolution of the Palaeolithical system in making tools], Kokogaku Kenkyu 15(3): 317.
Mariko., Inoue 1985. Daigigakoi kaizuka shutsudo no kokuyouseki-sei ibutsu no genseki kigen nitsuite [The origin of obsidian used for stone implements of the Daigigakoi Shell Mound], Hokuou Kodai Bunka 16: 131.
Ishioka-shi Kyoiku Iinkai., 1981. Ibaraki-ken lshioka-shi Oosakudai Iseki Hakkutsu Chosa Houkoku [a field report of the Oosakudai site], Ibaraki: Ishioka-shi Kyoiku Iinkai.
Iwate-ken Maizou Bunkazai Center, , n.d. Tushiro Iseki Hakkutsu Chosa Houkokusho [A field report of the Tashiro site]. Iwate: Iwate-ken Maizou Bunkazai Center.
Iwate-ken Maizou Bunkazai Center, & Iwate Hokubu Toshi Kairyo Jigyosho, . n.d. Kamitonai III, IV, V Iseki Hakkutsu Chosa Houkokusho [Field reports of the Kamitonai site III, IV, V]. Iwate: Iwate-ken Maizou Bunkazai Center & Iwate Hokubu Toshi Kairyo Jigyosho.
Iwate-ken Maizou Bunkazai Center, & Nippon Doro Kodan, . n.d. Yunosawa III, Tsunagisawa II, Ishigami II Iseki Hakkutsu Chosa Houkokusho [Field reports of the Yunosawa III site, the Tsunagisawa II site and the Ishigami II site]. Iwate: Iwate-ken Maizou Bunkazai Center & Nippon Doro Kodan.
Kamaki, Yoshimasa et al. 1980. Sanukite-sei sekki genzai no sanchi suitei to sore ni yoru nishi nihon senshi genshi jidai no bunka-ken no kenkyu [A study of culture areas in the prehistoric times and the ancient times in western Japan — analyses of sanukite implements], in Kokogaku, Bijutsushi no Shizenkagaku-teki Kenkyu: 42843. Tokyo: Nihon Gakujutsu Shinkoukai.
Kamaki, Yoshimasa et al. 1984. Kokuyouseki, sanukite-sei sekki no sanchi suitei niyoru kobunka kouryu no kenkyu [A study of the ancient trade by analyses of stone implements made of obsidian or sanukite], in Kobunkazai No Shizenkagaku-Teki Kenkyu: 33359. Kyoto: Douhousha-Shuppan.
Kanagawa-ken Kyoiku Iinkai, 1981. Hosoda Iseki [The Hosoda Site]. Kanagawa: Kanagawa-Ken Kyoiku Iinkai.
Kanagawa-ken Maizou Bunkazai Center., 1983. Hayakawa Tenjinmori Iseki [The Hayakawa TenjinMori Site], Kanagawa: Kanagawa-Ken Maizou Bunkazai Center.
Kanagawa-kenritsu Maizou Bunkazai Center., 1986. Daikanyama Iseki [The Daikanyama Site], Kanagawa: Kanagawa-Kenritsu Maizou Bunkazai Center.
Kanagawa-kenritsu Maizou Bunkazai Center., 1987. Miyakubo Iseki I [The Miyakubo Site I]. Kanagawa: Kanagawa-Kenritsu Maizou Bunkazai Center.
Kanazawa-shi Kyoiku Iinkai, & Kanazawa-shi Maizou Bunkazai Chosakai., 1985. Kanazawa-Shi Higashi-Ichinose Iseki [The Higashi ichinose site] Ishikawa: Kanazawa-Shi Kyoiku Iinkai & Kanazawa-Shi Maizou Bunkazai Chosakai.
Kato, Shinpei. 1987. The Jomon Culture, in Tsuboi, K. (ed.), Recent archaeological discoveries in Japan: 2436. Paris And Tokyo: The Centre For East Asian Cultural Studies And Unesco.
Kawauchi-Machi Kyoiku Iinkai, . Kawashiro, N.D., Yamajiri Iseki Hakkutsu Chosa Hokokusho [Field reports of the Kawashiro site and The Yamajiri site]. Aomori: Kawauchi-Machi Kyoiku Iinkai.
Kensetsusho Tohoku-Chihou Kensetsukyoku Sakata Koji Jimusho, & Yamagata-Ken Kyoiku Iinkai., 1988. Fukura Iseki, Dai 3-Ji, 4-Ji Kinkyu Hakkutsu Chosa Houkokusho [Field Reports Of The Fukura Site (3), (4)]. Yamagata: Kensetsusho Tohoku-Chihou Kensetsukyoku Sakata Koji Jimusho & Yamagata-Ken Kyoiku Iinkai.
Miyagi-ken Kyoiku Iinkai., 1980. Kongoji Kaizuka, Ugasaki Kaizuka, Ugasaki 1-Gou Fun [The Kongoji shell mound, Ugasaki shell mound and Ugasaki tomb no. 1]. Miyagi: Miyagi-Ken Kyoiku Iinkai.
Miyagi-ken Kyoiku Iinkai., 1986a. Imakumano Iseki Ii [The Imakumano site II]. Miyagi: Miyagi-Ken Kyoiku Iinkai.
Miyagi-ken Kyoiku Iinkai., 1986b. Tagara Kaizuka [The Tagara shell mound], Miyagi: Miyagi-Ken Kyoiku Iinkai.
Miyagi-ken Kyoiku Iinkai & Nippon Doro Kodan., 1987. Tohoku Oudan ]Idoshado Iseki Hakkutsu Chosa Hokokusho [Field reports of the sites on the Tohoku-Oudan Driveway]. Miyagi: Miyagi-Ken Kyoiku Iinkai & Nippon Doro Kodan.
Mori, Shin’ichi. 1981. Iseki shutsudo no sekki no ganshitsu to kyokugen nitsuite [On Lithological properties and the origin of lithic materials for stone implements], Shizen to Bunka 4: 414.
Muikamachi Kyoiku Iinkai., 1981. Miyashitabara Iseki [The Miyashitabara Site]. Niigata: Muikamachi Kyoiku Iinkai.
Nerima-Ku Kyoiku Iinkai, & Nerima-Ku Iseki Chosakal, 1986. Tenso Jinja Higashi Iseki [The Tenso Jinja-Higashi Site]. Tokyo: Nerima-Ku Kyoiku Iinkai & Nerima-Ku Iseki Chosakai.
Nippon Doro Kodan Nagoya Kensetsukyoku, & Nagano-Ken Kyoiku Iinkai., n.d. (a). Nagano-Ken Chuou-Dou Maizou Btinkazai Hozochi Hakkutsu Chosa — Suwa-Shi Sono 4 [Field reports of the Nagano Chuou Driveway — Suwa-city no. 4]. Nagano: Nippon Doro Kodan Nagoya Kensetsukyoku & Nagano-Ken Kyoiku Iinkai.
Nippon Doro Kodan Nagoya Kensetsukyoku, & Nagano-Ken Kyoiku Iinkai., n.d. (b). Nagano-ken Chuou-Dou Maizou Bunkazai Hozochi Hakkutsu Chosa — Chino-Shi, Hara-Mura Sono 1 And Fujimi-Machi Sono 4 [Field Reports Of The Nagano Chuou Driveway — Chino-City, Hara-Mura No. 1 And Fujimi-City No. 4]. Nagano: Nippon Doro Kodan Nagoya Kensetsukyoku & Nagano-Ken Kyoiku Iinkai.
Nippon Doro Kodan Sendai Kensetsukyoku, & Yamagata-Ken Kyoiku Iinkai., 1985. Nihyakuji Iseki Hakkutsu Chosa Hokokusho [A Field Report Of The Nihyakuji Site], Yamagata: Nippon Doro Kodan Sendai Kensetsukyoku & Yamagata-Ken Kyoiku Iinkai.
Nippon Tetsudo Kensetsu Kodan Tokyo Shisha, & Zaidan Houjin Chiba-Ken Toshi Kousha., 1974. Matsudoshi Kanakusudai Iseki [The Matsudo-City Kanakusudai Site], Chiba: Nippon Tetsudo Kensetsu Kodan Tokyo Shisha & Zaidan Houjin Chiba-Ken Toshi Kousha.
Numazu-Shi Kyoiku Iinkai., 1985. Hiranuma Fukiage Iseki Hakkutsu Chosa Houkokusho [A Field Report Of The Hiranuma Fukiage Site]. Shizuoka: Numazushi Kyoiku Iinkai.
Oyama-Shi Kyoiku Iinkai., 1982. Otome Fudouhara Kitaura Iseki [The Otome Fudouhara Kitaura Site], Tochigi: Oyama-Shi Kyoiku Iinkai.
Oyama-Shi Kyoiku Iinkai., 1987. Otome Fudouhara Kitaura Iseki B-Chiten Hakkutsu Chosa Houkokusho [A Field Report Of The Otome Fudouhara Kitaura Site — Loc. B], Tochigi: Oyama-Shi Kyoiku Iinkai.
Renfrew, C. 1977. Alternative Models For Exchange And Spatial Distribution, In >Earle, & Ericson, (Ed.): 7190.
Renfrew, C, Dixson, J.E. & Cann., J.R. 1968. Further Analyses Of Near Eastern Obsidians, Proceedings Of The Prehistoric Society 34: 31931.
Saitama-ken Iseki Chosakai., 1976. Shiku Iseki [THE SHIKU SITE]. SAITAMA: SAITAMA-KEN ISEKI CHOSAKAI.
Saitama-ken Kyoiku Iinkai., 1973. BANDOUYAMA [THe Bandouyama site]. SAITAMA: SAITAMA-KEN KYOIKU IINKAI.
Saitama-ken Maizou Bunkazai Chosa Jigyoudan., 1984. Joetsu SHINKANSEN MAIZO BUNKAZAI HAKKUTSU CHOSA HOKOKU [FIELD REPORTS OF THE JOETSU SHINKANSEN]. VOL. VII. SAITAMA: SAITAMA-KEN MAIZOU BUNKAZAI CHOSA JIGYOUDAN.
Saitama-ken Maizou Bunkazai Chosa Jigyoudan., 1986. SHOUGENZUKA [THE SHOUGENZUKA SITE]. SAItama: Saitama-ken Maizou Bunkazai Chosa Jigyoudan.
Saitama-ken Maizou Bunkazai Chosa Jigyoudan., 1987. Shinmei, Yadare [The Shinmei site and the Yadare site]. Saitama: Saitama-ken Maizou Bunkazai Chosa Jigyoudan.
Saitama-ken Maizou Bunkazai Chosa Jigyoudan., 1988. Ubahara Iseki [The Ubahara site] Saitama: Saitama-ken Maizou Bunkazai Chosa Jigyoudan.
Shibata, Hidetaka. (ed.). 1967. Nippon Ganseki-shi [Rocks in Japan]. Vol. 2. Tokyo: Asakura Shoten.
Shibata, Hidetaka. (Ed.). 1968. Nippon Ganseki-shi [Rocks in Japan], Vols. 1, 3, 4. Tokyo: Asakura Shoten.
Shibata, Hidetaka. (Ed.). 1971. Nippon Ganseki-shi [Rocks in Japan]. Vol. 5. Tokyo: Asakura Shoten.
Shibata, Tooru. 1984a. Sekki no youzai nitsuite [On lithic materials of stone implements], in Ichino-tani Iseki Chosakai (ed.), Chiba-ken Matsudo-shi Ichinotani-nishi Kaizuka Hakkutsu Chosa Hokokusho: 1467. Chiba: Ichinotani Iseki Chosakai.
Shibata, Tooru. 1984b. Jomon jidai chuki-kara-kouki niokeru sekki no kishu to gansekishu no aida ni mirareru kankei nitsuite [On the relationship between tool types and rock types used for stone implements], Toritsu Ueno Koukou Kiyou 13: 408.
Shibata, Tooru. 1985. Jomon jidai ni okeru sekki no kishu to gansekishu no aida ni mirareru kankei (II) [The relationship between tool types and rock types used for stone implements — part II], Toritsu Ueno Koukou Kiyou 15: 2935.
Shibata, Tooru. 1987. Kanto nanbu niokeru Jomon jidai no sekizai-ken nitsuite no kousatsu [On the cultural spheres of raw material utilization for stone implements of the Jomon period in the southern Kanto district], Toritsu Ueno Koukou Kiyou 16: 7688.
Shibukawa-shi Kyoiku Iinkai., 1978. Karasawa Iseki [The Karasawa Site]. Gunma: Shibukawa-shi Kyoiku Iinkai.
Shizuoka-ken Shimizu Tochi Kairyo Jimusho, & Fujimishi Kyoiku Iinkai., n.d. Takinoue Iseki [The Takinoue site]. Shizuoka: Shizuoka-ken Shimizu Tochi Kairyo Jimusho and Fujimi-shi Kyoiku Iinkai.
Showa Jitsugyou Co., 1982. Kitanotani Iseki [The Kitanotani site], Kawasaki: Showa Jitsugyou Co.
Souda, Masaru. 1987. Fukushima-ken no sekizai [On lithic materials in Fukushima Prefecture], in Tohoku Nihon no Kyuusekki Bunka wo Kataru-kai Happyou Youshishuu: 1416. Yamagata: Tohoku Nihon no Kyuusekki Bunka wo Kata-rukai.
Souma-shi Kyoiku Iinkai., 1982. Mamizuka Iseki [The Mamizuka site]. Fukushima: Souma-shi Kyoiku Iinkai.
suzuki, Masao 1973a. Chronology of prehistoric human activity in Kanto, Japan — Part 1, Journal of the Faculty of Science sec. V, vol. iv, part 3: 241318. Tokyo: University of Tokyo.
suzuki, Masao 1973b. Chronology of prehistoric human activity in Kanto, Japan — Part 2, Journal of the FACULTY OF Science sec. V, vol. iv, part 4: 395469. Tokyo: University of Tokyo.
Takanezawa-machi Kyoiku Iinkai., 1982. Ishigami Iseki [The Ishigami site]. Tochigi: Takanezawa-machi Kyoiku Iinkai.
Tsuboi, Kiyotari. 1984. Introduction, in Tsuboi, K. (ed.), Recent ARCHAEOLOGICAL DISCOVERIES in Japan: 14. Tokyo: The Centre for East Asian Cultural Studies and UNESCO.
Warashina, Tetsuo. 1972. Sanukite no keikou x-sen bunseki [X-ray fluorescence analysis of sanukite], Koukogaku to Shizenkagaku 5: 6975.
Warashina, Tetsuo & Higashimura, Takenobu. 1973. Keikou x-sen bunseki niyoru sanukite sekki no gensanchi suitei [Sourcing of sanukite stone implements by x-ray fluorescence analysis], Koukogaku to Shizenkagaku 6: 3342.
Warashina, Tetsuo & Higashimura, Takenobu. 1975. Keikou x-sen bunseki niyoru sanukite sekki no gensanchi suitei (II) [Sourcing of sanukite stone implements by x-ray fluorescence analysis (II)], Koukogaku to Shizenkagaku 8: 619.
Warashina, Tetsuo & Higashimura, Takenobu. 1983. Sekki genzai no sanchi bunseki [Sourcing of raw materials of stone implements], Koukogaku to Shizenkagaku 16: 5189.
Warashina, Tetsuo & Higashimura, Takenobu. 1986. Isoyamajou iseki shutsudo no sanukite oyobi kokuyouseki ibutsuno sekizai sanchi bunseki [Sourcing of sanukite or obsidian used for stone implements in the Isoyamajyo site], in Isoyamaj’o Iseki: 20513. Shiga: Maibara-machi Kyoiku Iinkai.
Warashina, Tetsuo & Higashimura, Takenobu. 1988. Sekki genzai no sanchi bunseki [Sourcing of raw materials of stone implements], in KAMAKI Yoshimasa Sensei KOKI KINEN Honshu: KOKOGAKU TO Kanren Kagaku: 44791. Okayama: Kamaki Yoshimasa Sensei Koki Kinen Ron-bunshu Kankoukai.
Warashina, Tetsuo et al. 1978a. Keikou x-sen bunseki niyoru sanukite sekki no gensanchi suitei (III) [Sourcing of sanukite stone implements by x-ray fluorescence analysis (III)], Koukogaku to Shizenkagaku 10: 5381.
Warashina, Tetsuo 1978b. Keikou x-sen bunseki niyoru sanukite sekki no gensanchi suitei (IV) [Sourcing of sanukite stone implements by x-ray fluorescence analysis (IV)]. Koukogaku to Shizenkagaku 11: 3347.
Yamagata-ken Kyoiku Iinkai., 1981. Higashikouya-B Iseki [The Higashikouya-B site], Yamagata: Yamagata-ken Kyoiku Iinkai.
Yamamoto, Kaoru. 1989a. Jomon jidai no sekki ni tsukawareta ganseki oyobi koubutsu nitsuite [Raw material utilization for stone implements in the Middle Jomon period of Japan], Chigaku Zasshi 98.7: 79101.
Yamamoto, Kaoru. 1989b. Jomon jidai no sekki seisaku niokeru sekizai no riyou nitsuite [Lithic resource utilization for stone implements in the Jomon period], Tsukuba Daigaku Senshigaku Koukogaku Kenkyu 1: 4596.
Yamanaka-machi Kyoiku Iinkai., 1985. Yamanaka-machi UEHARA-A Iseki [The Uehara-A site], Ishikawa: Yamanaka-machi Kyoiku Iinkai.
Recommend this journal

Email your librarian or administrator to recommend adding this journal to your organisation's collection.

Antiquity
  • ISSN: 0003-598X
  • EISSN: 1745-1744
  • URL: /core/journals/antiquity
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to? *
×

Related content

Powered by UNSILO

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed