Skip to main content Accessibility help
×
Home

When peripheries were centres: a preliminary study of the Shimao-centred polity in the loess highland, China

  • Li Jaang (a1), Zhouyong Sun (a2), Jing Shao (a2) and Min Li (a3)

Abstract

Chinese civilisation has long been assumed to have developed in the Central Plains in the mid to late second millennium BC. Recent archaeological discoveries at the Bronze Age site of Shimao, however, fundamentally challenge traditional understanding of ‘peripheries’ and ‘centres’, and the emergence of Chinese civilisation. This research reveals that by 2000 BC, the loess highland was home to a complex society representing the political and economic heartland of China. Significantly, it was found that Later Bronze Age core symbols associated with Central Plains civilisations were, in fact, created much earlier at Shimao. This study provides important new perspectives on narratives of state formation and the emergence of civilisation worldwide.

Copyright

Corresponding author

*Author for correspondence (Email: lijaangchina@gmail.com)

References

Hide All
Brunson, K. 2011. Zhongguo xinshiqi shidai wanqi dongwu liyong de bianhua ge’an yanjiu. Sandai kaogu 4: 146158.
Campbell, R. 2009. Towards a networks and boundaries approach to early complex polities: the late Shang case. Current Anthropology 50: 821848. https://doi.org/10.1086/648398
Campbell, R. 2014. Archaeology of the Chinese Bronze Age: from Erlitou to Anyang. Los Angeles (CA): Cotsen Institute of Archaeology.
Cattelain, P. 2006. Apparition et évolution de l’arc et des pointes de flèches dans la Préhistoire européenne (Paléo-, Méso-, Néolitique), in P. Bellintani (ed.) Catene operative dell’ Arco preistorico: 4566. Trento: Giunta della Provincia Autonoma di Trento.
Chen, L., Xiong, J., Shao, J. & Sun, Z.. 2016. Shaanxi Shenmu Shimao chengzhi jisikeng chutu tougu yanjiu. Kaogu yu wenwu 2016(4): 134142.
Chen, X. 2012. Hexi zoulang ji qi linjin diqu qingtong shidai yicun yanjiu. Unpublished PhD dissertation, Jilin University.
Dai, X. 2016. Beifang diqu Longshan shidai de juluo yu shehui. Kaogu yu wenwu 2016(4): 6069.
Dai, Y. 1993. Shenmu Shimao Longshan wenhua yuqi tansuo. Gugong wenwu yuekan 1993(5): 4455.
Deng, C. 1997. Dongya Xianqin yazhang zhuwenti. Zhongguo wenhua yanjiusuo xuebao 1997: 325332.
Deng, S. 1993. Yetan Huaxi xitong de yuqi. Gugong wenwu yuekan 1993(6): 6071.
Di Cosmo, N. 2002. Ancient China and its enemies. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511511967
Fu, N. 2007. Shiqian zhi shi’er shiji Zhongguo Beifangdiqu de dongxi wenhuajiaoliu. Unpublished PhD dissertation, Inner Mongolia University.
Glatz, C. & Casana, J.. 2016. Of highland-lowland borderlands: local societies and foreign power in the Zagros-Mesopotamian interface. Journal of Anthropological Archaeology 44: 127147. https://doi.org/10.1016/j.jaa.2016.09.001
Gu, W. & Zhang, S.. 2005. Henan Gongyishi Huadizui yizhi Xinzhaiqi yicun. Kaogu 2005(6): 36.
Guo, Q., Sun, Z. & Shao, J.. 2016. Shimao waicheng dongmenzhi he zaoqi chengjian jishu. Kaogu yu wenwu 2016(4): 88101.
Han, J. 2007. Laohushan wenhua de kuozhang yu duiwai yingxiang. Zhongyuan wenwu 2007(1): 2026.
He, N., Yan, Z. & Song, J.. 2003. Taosi chengzhi faxian Taosiwenhua zhongqi muzang. Kaogu 2003: 771774.
Jaang, L. 2011. Long-distance interactions as reflected in the earliest Chinese bronze mirrors, in L. von Falkenhausen (ed.) Beyond the surface: the Lloyd Cotsen study collection of Chinese bronze mirrors, volume II, studies: 3449. Los Angeles (CA): Cotsen Institute of Archaeology.
Jaang, L. 2015. The landscape of China’s participation in the Bronze Age Eurasian network. Journal of World Prehistory 28: 179213. https://doi.org/10.1007/s10963-015-9088-2
Li, M. 2016. Settling on the ruins of Xia: archaeology of social memory in early China, in G. Emberling (ed.) Social theory in archaeology and ancient history: 291327. Cambridge: Cambridge University Press.
Li, M. 2017. Chong fan Xiaxu. Kaogu xuebao 2017: 287316.
Lin, Y. 1986. A re-examination of the relationship between bronzes of the Shang culture and of the Northern Zone, in K.C. Chang (ed.) Studies of Shang archaeology: 237273. New Haven (CT): Yale University Press.
Linduff, K. 1995. Zhukaigou, steppe culture and the rise of Chinese civilization. Antiquity 59: 133145. https://doi.org/10.1017/S0003598X00064358
Liu, L. 2004. The Chinese Neolithic: trajectories to early states. Cambridge: Cambridge University Press.
Liu, L. & Chen, X.. 2003. State formation in early China. London: Duckworth.
Liu, L. & Chen, X. 2012. The archaeology of China: from the Late Paleolithic to the Early Bronze Age. Cambridge: Cambridge University Press.
Peng, K. & Zhu, Y.. 1995. New research on the origin of cowries in ancient China. Sino-Platonic Papers 68: 121.
Shaanxisheng & Yulinshi (Shaanxisheng Wenwu Kaogusuo & Yulinshi Wenwu Baohu Yanjiusuo). 2005. Shenmu Xinhua. Beijing: Kexue chubanshe.
Shao, J. 2016. Shilun Shimao chengzhi de niandai ji xiujian guocheng. Kaogu yu wenwu 2016(4): 102108.
Shelach, G., Raphael, K. & Jaffee, Y.. 2011. Sanzuodian: the structure, function and social significance of the earliest stone fortified sites in China. Antiquity 85: 1126. https://doi.org/10.1017/S0003598X00067405
Sun, Q. 2008. Zhoudai yongyu zhidu yanjiu. Shanghai: Guji chubanshe.
Sun, Z. 2016. Gongyuanqian di sanqianji Beifang diqu shehui fuzahuaguocheng kaocha. Kaogu yu wenwu 2016(4): 7079.
Sun, Z. & Shao, J.. 2016a. Wengcheng suyuan: yi Shimao yizhi waicheng dongmenzhi wei zhongxin. Wenwu 2016(2): 5056.
Sun, Z. & Shao, J. 2016b. Mamian suyuan: yi Shimao yizhi waicheng dongmenzhi wei zhongxin. Kaogu 2016(6): 8289.
Sun, Z. & Shao, J. 2017. Shimaocheng: Tuwei hepan shenmi gucheng Fenhe Taosi yidiyiyou. Zhongguo guojia dili 2017(10): 142151.
Sun, Z., Shao, J., Shao, A., Kang, N., Qu, F. & Liu, X.. 2013. Shaanxi Shenmuxian Shimao yizhi. Kaogu 2013(7): 1524.
Sun, Z., Shao, J., Shao, A., Kang, N., Qu, F., Liu, X. & Bai, H.. 2015. Shaanxi Shenmuxian Shimao yizhi Houyangwan, Hujiawa didian shijue jianbao. Kaogu 2015(5): 6071.
Sun, Z., Shao, J., Shao, A., Zhao, X., Yang, G., Kang, N., Zhou, J., Li, J., Qu, F., Liu, X., Wei, X., Xu, K. & Gao, S.. 2016. Shaanxi Shenmuxian Shimao yizhi Hanjiagedan didian fajue jianbao. Kaogu yu wenwu 2016(4): 1424.
Sun, Z., Shao, J., Di, N., Kang, N., Zhao, Y., Shao, A. & Xia, N.. 2017. Shaanxi Shenmuxian Shimao chengzhi Hangchengtai didian. Kaogu 2017(7): 4656.
von Falkenhausen, L. 1993. On the historiographical orientation of Chinese archaeology. Antiquity 67: 839849. https://doi.org/10.1017/S0003598X00063821
Wang, W. & Sun, Z.. 2011. Shimao yuqi de niandai ji xiangguan wenti. Kaogu yu wenwu 2011(4): 4049.
Wang, X., Hai, J., Zhang, G., Bai, Y., Zhang, Y., Jia, W., An, G., Sun, X., Liang, X. & Gao, Z.. 2016. 2015 nian Shanxi Xingxian Bicun yizhi fajue jianbao. Kaogu yu wenwu 2016(4): 2533.
Wang, Y. 2012. Qijiawenhua yuqi de kaoguxue yanjiu. Unpublished MA dissertation, Jilin University.
Xu, H. 2009 Zuizao de Zhongguo. Beijing: Kexue chubanshe.
Yan, Z. & He, N.. 2005. Shanxi Xiangfen Taosi chengzhi 2002 nian fajue baogao. Kaogu xuebao 2005: 307346.
Yang, J. & Cao, J.. 2007. Luelun Zhongguo Beifangdiqu gudai youmuminzu wenhua fazhanmoshi. Jilindaxue shehuikexue xuebao 2007(5): 140146.
Ye, X. 2013. Yushi zhilu yu Huaxiawenming de ziyuanyilai. Shanghai Jiaotong daxue xuebao 2013(6): 1826.
Zhang, L. [L. Jaang]. 2012. Cong Longshan dao Erlitou: yi Songshan nanbei wei zhongxin. Unpublished PhD dissertation, Peking University.
Zhang, T. & Ding, Y.. 2016. Shiluoluoshan Longshan gucheng ji xiangguan wenti qianlun. Kaogu yu wenwu 2016(4): 4551.
Zhao, H. 2016. Shaanxi Shenmu Shimao yizhi kaogu fajue yanjiu de jinzhan ji xueshu yiyi. Zhongguo wenwu bao August 23: 3.
ZKKS, & Shanxisheng, (Zhongguo Shehui Kexueyuan Kaogusuo & Shanxisheng Linfenshi Wenwuju). 2015. Xiangfen Taosi. Beijing: Wenwu chubanshe.

Keywords

Related content

Powered by UNSILO

When peripheries were centres: a preliminary study of the Shimao-centred polity in the loess highland, China

  • Li Jaang (a1), Zhouyong Sun (a2), Jing Shao (a2) and Min Li (a3)

Metrics

Altmetric attention score

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed.