Skip to main content
×
×
Home

The Diachrony of Semantic Gender Agreement: Findings from Middle Dutch

  • Margot Kraaikamp (a1)
Abstract

This paper presents the results of a corpus study of pronominal gender agreement in Middle Dutch. In present-day Dutch and in several other Germanic varieties, pronouns show semantic gender agreement that is based on the degree of individuation of the referent. Dutch pronouns show variation between this type of agreement and lexical gender agreement. This study investigates how old semantic agreement based on individuation is. In particular, it aims to answer the question of whether semantic agreement has developed in response to the change from the Germanic three-gender system to a two-gender system or dates back to before this change. The results show that agreement based on individuation already existed in Middle Dutch, when the original three-gender system was still in place. This shows that this type of agreement did not develop in response to the change from three to two nominal genders. The semantic interpretation of the genders along the lines of individuation apparently existed already and could be an old Germanic, possibly Indo-European, feature. What seems to have changed over time is the proportion of semantic to lexical agreement, as semantic agreement appears to occur more frequently in present-day Dutch than in Middle Dutch. This shift in agreement preference may be due to the loss of adnominal gender marking and the resulting reduced visibility of lexical gender in the noun phrase.

Copyright
Corresponding author
University of Amsterdam, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam, The Netherlands, [mkraaikamp@outlook.com]
References
Hide All
Anonymous. ca. 1514. Een notabel boecxken van cokeryen. Brussels: Thomas van der Noot [Sieben, Jansen & Van der Molen, Willebrands, eds., 1994]. Available at dbnl.nl.
Anonymous. 1549. Dat batement van recepten. Een secreetboek uit de zestiende eeuw. Antwerp: Hans de Laet [Braekman, Willy L., ed., 1990]. Available at dbnl.nl.
CGN (Corpus Gesproken Nederlands [Corpus of Spoken Dutch]). Available at http://lands.let.ru.nl/cgn/.
MNW (Middelnederlandsch Woordenboek [Middle Dutch dictionary]). Available at http://gtb.inl.nl.
Potter, Dirc. 14751495. Blome der doechden. Available at dbnl.nl.
Audring, Jenny. 2006. Pronominal gender in spoken Dutch. Journal of Germanic Linguistics 18. 85116.
Audring, Jenny. 2009. Reinventing pronoun gender. Utrecht: LOT.
Birkenes, Magnus B., Chroni, Kleopatra, & Fleischer, Jürg. 2014. Genus- und Sexuscongruenz im Neuhochdeutschen: Ergebnisse einer Korpusuntersuchung zur narrativen Prosa des 17. bis 19. Jahrhunderts. Deusche Sprache 42. 124.
Braunmüller, Kurt. 2000. Gender in North Germanic: A diasystematic and functional approach. Unterbeck & Rissanen 2000, 2653.
Corbett, Greville G. 1979. The agreement hierarchy. Journal of Linguistics 15. 203224.
Corbett, Greville G. 1991. Gender. Cambridge: Cambridge University Press.
Curzan, Anne. 2003. Gender shifts in the history of English. Cambridge: Cambridge University Press.
Dahl, Östen. 2000. Animacy and the notion of semantic gender. Unterbeck & Rissanen 2000, 99115.
De Vogelaer, Gunther, & De Sutter, Gert. 2011. The geography of gender change: Pronominal and adnominal gender in Flemish dialects of Dutch. Language Sciences 33. 192205.
De Vos, Lien, & De Vogelaer, Gunther. 2011. Dutch gender and the locus of morphological regularization. Folia Linguistica 45. 245281.
Enger, Hans-Olav. 2004. Scandinavian pancake sentences as semantic agreement. Nordic Journal of Linguistics 27. 534.
Enger, Hans-Olav. 2013. Scandinavian pancake sentences revisited. Nordic Journal of Linguistics 36. 275301.
Fernández-Ordóñez, Inés. 2009. The development of mass-count distinctions in the Indo-European varieties. Grammatical change in Indo-European languages, ed. by Bubenik, Vit, Hewson, John, & Rose, Sarah, 5568. Amsterdam: John Benjamins.
Fletcher, William H. 1987. Semantic factors in Dutch gender choice. Papers from the Second Interdisciplinary Conference on Netherlandic Studies, ed. by Fletcher, William H., 5163. Lanham, NY: University Press of America.
Geerts, Guido. 1966. Genus en Geslacht in de Gouden Eeuw: Een bijdrage tot de studie van de nominale klassifikatie en daarmee samenhangende adnominale flexievormen en pronominale verschijnselen in Hollands taalgebruik van de zeventiende eeuw. Brussels: Belgisch Interuniversitair Centrum Voor Nederlandistiek.
Haeseryn, Walter, Romijn, Kirsten, Geerts, Guido, de Rooij, Jaap, & van den Toorn, Maarten C. (eds.). 1997. Algemene Nederlandse Spraakkunst. E-ANS. Groningen/Deurne: Martinus Nijhoff uitgevers/Wolters Plantyn. Available at http://ans.ruhosting.nl/e-ans/index.html, accessed on April 30, 2015.
Kraaikamp, Margot. 2012. The semantics of the Dutch gender system. Journal of Germanic Linguistics 24. 193232.
Lehmann, Winfred P. 1958. On earlier stages of the Indo-European nominal inflection. Language 34. 179202.
Leiss, Elisabeth. 2000. Gender in Old High German. Unterbeck & Rissanen 2000, 237257.
Luraghi, Silvia. 2011. The origin of the Proto-Indo-European gender system: Typological considerations. Folia Linguistica 45. 435464.
Matasović, Ranko. 2004. Gender in Indo-European. Heidelberg: Winter.
Mooijaart, Marijke, & van der Wal, Marijke. 2008. Nederlands van de Middeleeuwen tot de Gouden Eeuw. Cursus Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands. Leiden: Uitgeverij Vantilt.
Ringgaard, Knud. 1973. Danske dialekter: En kortfattet oversight. Kopenhagen: Akademisk Forlag.
Sasse, Hans-Jürgen. 1993. Syntactic categories and subcategories. Syntax. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung [An international handbook of contemporary research], ed. by Jacobs, Joachim, von Stechow, Arnim, Sternefeld, Wolfgang, & Vennemann, Theo, 646686. Berlin: Mouton de Gruyter.
Semplicini, Chiara. 2012. Dutch double gender nouns: Arbitrary or motivated agreement? Journal of Germanic Linguistics 24. 133186.
Siemund, Peter. 2002. Mass versus count: Pronominal gender in regional varieties of Germanic languages. Sprachtypologie und Universalienforschung 55. 213233.
Siemund, Peter. 2008. Pronominal gender in English: A study of English varieties from a cross-linguistic perspective. London: Routledge.
Silverstein, Michael. 1976. Hierarchy of features and ergativity. Grammatical categories in Australian languages, ed. by Dixon, Richard, 112171. Canberra: Australian Institute of Aboriginal Studies.
Unterbeck, Barbara, & Rissanen, Matti (eds.). 2000. Gender in grammar and cognition. Berlin: Mouton de Gruyter.
Van de Ketterij, Cornelis. 1980. Grammaticale interpretatie van Middelnederlandse teksten. Instructiegrammatica. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Van Haeringen, Coenraad B. 1936. Geslacht, verbuiging, voornaamwoordelijke aanduiding: Rapport uitgebracht aan zijne Excellentie den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen door de Nederlandsch-Belgische commissie tot samenstelling van een woordenlijst. 's Gravenhage: Van Goor Zonen.
Van Haeringen, Coenraad B. 1951. Genusveranderingen bij stofnamen. De Nieuwe Taalgids 44. 714.
Van Loey, Adolphe. 1976. Middelnederlandse spraakkunst. I. Vormleer. Achtste verbeterde druk. Groningen: H.D. Tjeenk Willink.
Van Royen, Machteld. 1991. Klank- en vormleer van het Middelnederlands. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
Wahrig-Burfeind, Renate. 1989. Nominales und pronominales Genus im südlichen Nordseegebiet: Eine areallinguistische Untersuchung. München: Tuduv.
Recommend this journal

Email your librarian or administrator to recommend adding this journal to your organisation's collection.

Journal of Germanic Linguistics
  • ISSN: 1470-5427
  • EISSN: 1475-3014
  • URL: /core/journals/journal-of-germanic-linguistics
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to? *
×

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 8
Total number of PDF views: 57 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 151 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between 1st August 2017 - 23rd March 2018. This data will be updated every 24 hours.