Skip to main content
×
×
Home

Is Standard Dutch with a regional accent standard or not? Evidence from native speakers' attitudes

  • Stefan Grondelaers (a1) and Roeland van Hout (a1)
Abstract
Abstract

This paper reports a speaker evaluation experiment that investigated the competition between three regional accents of Standard Dutch and references to the speaker's profession as determinants of attitude formation. A stratified sample of listener-judges rated speech stimuli that were presented in two guises, a neutral guise and a teacher guise (the latter containing multiple references that revealed the speaker to be a high school teacher of Dutch). The experimental findings corroborate our earlier claim that regional flavoring is embedded in lay conceptualizations of Standard Dutch. Although teachers of Dutch may be the last “gatekeepers” of the standard in the Low Countries, they are not automatically downgraded when they have a regional accent: What matters is, clearly, which accent they have. Analysis of the ratings further suggests a hierarchical relation between accent and occupation as perception triggers: Even though regional accent clearly is the stronger attitude determinant, it does not suppress occupational information but interacts with it to generate richer social meaning.

Copyright
References
Hide All
Abrams Dominic, & Hogg Michael A. (1987). Language attitudes, frames of reference, and social identity: A Scottish dimension. Journal of Language and Social Psychology 6:201213.
Adank Patti, Van Hout Roeland, & Van de Velde Hans. (2007). An acoustic description of the vowels of Northern and Southern Standard Dutch II: Regional varieties. Journal of the Acoustical Society of America 121:1130–41.
Bennis Hans. (2003). Hoeveel talen telt het Nederlands? Over taalvariatie en taalbeleid. In Stroop J. (ed.), Waar gaat het Nederlands naartoe? Panorama van een taal. Amsterdam: Bert Bakker. 2534.
Brewer Marilynn B. (1996). When stereotypes lead to stereotyping: The use of stereotypes in person perception. In Macrae C. N., Stangor C., & Hewstone M. (eds.), Stereotypes and stereotyping. New York: Guilford Press. 254275.
Campbell-Kibler Kathryn. (2007). Accent, (ing), and the social logic of listener perceptions. American Speech 82:3264.
Campbell-Kibler Kathryn. (2009). The nature of sociolinguistic perception. Language Variation and Change 21:135156.
Cargile Aaron C. (2002). Speaker evaluation measures of language attitudes: Evidence of information processing effects. Language Awareness 11:178191.
Cunningham-Andersson Una, & Engstrand Olle. (1989). Perceived strength and identity of foreign accent in Swedish. Phonetica 46:138154.
Crystal David. (1994). Which English—or English which? In Hayhoe M. & Parker S. (eds.), Who owns English?. Berkshire, UK: Open University Press. 108114.
De Schutter Georges. (1980). Norm en normgevoelens bij Nederlandstaligen in België. De Nieuwe Taalgids 73:93109.
Deumert Ana, & Vandenbussche Wim. (2003). Standard languages. Taxonomies and histories. In Deumert A. & Vandenbussche W. (eds.), Germanic standardization: past to present. Impact: Studies in Language and Society 18. Amsterdam: Benjamins. 114.
De Vries Jan W. (1987). De standaardtaal in Nederland. In de Rooij J. (ed.), Variatie en norm in de Standaardtaal. Amsterdam: Meertensinstituut. 143164.
Doeleman Rianne. (1998). Native reactions to nonnative Speech. Tilburg: Tilburg University Press.
Eckert Penelope. (2008). Variation and the indexical field. Journal of Sociolinguistics 12(4):453476.
Garrett Peter. (2005). Attitude measurements. In Ammon U., Dittmar N., Mattheier K. J., & Trudgill P. (eds.), Sociolinguistics. An international handbook of the science of language and society. Vol. 2. Berlin: De Gruyter. 12511260.
Garrett Peter, Coupland Nikolas, & Williams Ann. (2003). Investigating language attitudes: Social meanings of dialect, ethnicity and performance. Cardiff: University of Wales Press.
Geerts Guido, Haeseryn Walter, De Rooij Jaap, & van den Toorn Maarten C.. (1984). Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen/Leuven: Wolters-Noordhoff.
Geeraerts Dirk, Grondelaers Stefan, & Speelman Dirk. (1999). Convergentie en divergentie in de Nederlandse woordenschat. Een onderzoek naar kleding- en voetbaltermen. Amsterdam: Meertensinstituut.
Grondelaers Stefan, & Van Hout Roeland. (forthcoming). The standard language situation in the Low Countries: Top-down and bottom-up variations on a diaglossic theme. Journal of Germanic Linguistics.
Grondelaers Stefan, Van Hout Roeland, & Steegs Mieke. (2010). Evaluating regional accent variation in Standard Dutch. Journal of Language and Social Psychology 29:101116.
Haeseryn Walter, Romijn Kirsten, Geerts Guido, De Rooij Jaap, & van den Toorn Maarten C.. (1997 2). Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen and Deurne: Martinus Nijhoff – Wolters Plantyn.
Haugen Einar. (1966). Language conflict and language planning: The case of Modern Norwegian. Cambridge: Harvard University Press.
Heijmer Tessa, & Vonk Roos. (2002). Effecten van een regionaal accent op de beoordeling van de spreker. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie 57:108113.
Jacobi Irene. (2008). On variation and change in diphthongs and long vowels of spoken Dutch. Ph.D. dissertation, University of Amsterdam.
Kloeke Gesinus G. (1951). Gezag en norm bij het gebruik van Verzorgd Nederlands. Amsterdam.
Kristiansen Tore. (2009). The macro level social meaning of late modern Danish accents. Acta Linguistica Hafniensia 41:167192.
Lambert Wallace E., Hodgson Richard C., Gardner Robert C. & Fillenbaum Stanley. (1960). Evaluative reactions to spoken languages. Journal of Abnormal and Social Psychology 66:4451.
Milroy James, & Milroy Lesley. (1985). Authority in language. London: Routledge & Kegan Paul.
Oudejans Ans, & Meesters Marion J. (1998). Het imago van de leraar in het basis- en voortgezet onderwijs. De uitkomsten van een kwalitatief onderzoek, Haarlem: Meesters & Oudejans.
Silverstein Michael. (1979). Language structure and linguistic ideology. In Cline P. R., Hanks W., & Hofbauer C. (eds.), The elements: A parasession on linguistic units and levels. Chicago: Chicago Linguistic Society. 193247.
Smakman Dick. (2006). Standard Dutch in The Netherlands. A sociolinguistic and phonetic description. Utrecht: LOT Publishers.
Smakman Dick, & van Bezooijen Renée. (1997). Een verkenning van populaire ideeën over de standaardtaal van Nederland. Taal en Tongval. Themanummer 10: Standaardisering in Noord en Zuid. 126139.
Stangor Charles, & Schaller Mark. (1996). Stereotypes as individual and collective representations. In Macrae C. Neil, Stangor C., & Hewstone M. (eds.), Stereotypes and stereotyping. New York: Guilford Press.
Stroop Jan. (1998). Poldernederlands; waardoor het ABN verdwijnt. Amsterdam: Bert Bakker.
Stroop Jan. (2000a). Naar een rehabilitatie van het ABN. Nederlandse Taalkunde 5:272279.
Stroop Jan. (2000b). Moet het ABN zomaar naar zijn ouwemoer? Moer, Tijdschrift voor het onderwijs in het Nederlands 30:2327.
Van Bezooijen Renée. (2001). Poldnederlands. Hoe kijken vrouwen ertegen? Nederlandse Taalkunde 6:257271.
Van de Velde Hans, & Houtermans Muriel. (1999). Vlamingen en Nederlanders over de uitspraak van nieuwslezers. In Huls E. & Weltens B. (eds.), Artikelen van de derde sociolinguïstische conferentie. Delft: Eburon. 451462.
Van de Velde Hans, Van Hout Roeland, & Gerritsen Marinel. (1997). Watching Dutch change: A real time study of variation and change in Standard Dutch pronunciation. Journal of Sociolinguistics 1:361391.
Van Haeringen Coenraad B. (1924). Eenheid en nuance in beschaafdnederlandse uitspraak. De Nieuwe Taalgids 18:6586.
Van Hout Roeland. (2003). Hun zijn jongens. Ontstaan en verspreiding van het onderwerp ‘hun.’ In Stroop J. (ed.), Waar gaat het Nederlands naartoe? Panorama van een taal. Amsterdam: Bert Bakker. 277286.
Van Hout Roeland. (2006). Onstuitbaar en onuitstaanbaar: De toekomst van een omstreden taalverandering. In van der Sijs N., Stroop J., & Weerman F. (eds.), Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom. Amsterdam: Bert Bakker. 4254.
Van Hout Roeland. (2007). Het Europees Handvest en het Limburgs: Het politieke en het taalkundige discours. In Bloemhoff H. & Hemminga P. (eds.), Streektaal en duurzaamheid. Berkoop-Olderberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte. 3347.
Van Hout Roeland, De Schutter Georges, De Crom Erica, Huinck Wendy, Kloots Hanne, & Van de Velde Hans. (1999). De uitspraak van het Standaard-Nederlands. Variatie en varianten in Vlaanderen en Nederland. In Huls E. & Weltens B. (eds.), Artikelen van de derde sociolinguïstische conferentie. Delft: Eburon. 183196.
Van Istendael Geert. (2008). Plezier en pijn van het Nederlands. In Samen beleid maken in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Beleidscahier nummer 3:2933. Brussel: Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Verhoeven Jef C., Aelterman Antonia, Rots Isabel, & Buvens Ina. (2006). Public perceptions of teachers' status in Flanders. Teachers and Teaching: Theory and Practice 12:479500.
Willemyns Roland. (2003). Dutch. In Deumert A. & Vandenbussche W. (eds.), Germanic standardization: past to present. Impact: Studies in Language and Society 18. Amsterdam: Benjamins. 93125.
Woolard Kathryn. (1998). Introduction: Language ideology as a field of enquiry. In Schieffelin B. B., Woolard K. A., & Kroskrity P. V. (eds.), Language ideologies. Practice and theory. New York: Oxford University Press. 347.
Zahn Christopher J., & Hopper Robert. (1985). Measuring language attitudes: The speech evaluation instrument. Journal of Language and Social Psychology 4:113123.
Recommend this journal

Email your librarian or administrator to recommend adding this journal to your organisation's collection.

Language Variation and Change
  • ISSN: 0954-3945
  • EISSN: 1469-8021
  • URL: /core/journals/language-variation-and-change
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to? *
×

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 9
Total number of PDF views: 142 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 292 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between September 2016 - 21st February 2018. This data will be updated every 24 hours.