Skip to main content
×
×
Home

Politics of the Square: Remembering Gezi Park Protests Five Years Later

  • Kaan Ağartan
Copyright
References
Hide All

1 Some of these include: E. Abat, E. Bulduruç, F. Korkmaz (eds.), Bizim Bir Haziranımız (İstanbul: Patika Kitap, 2014); E. Saltık (ed.), #diren Sosyoloji (İstanbul: Kaldırım, 2013); M. İplikçi, Biz Orada Mutluyduk (İstanbul: Doğan Kitap, 2013); M. Özbank, Gezi Ruhu ve Politik Teori (İstanbul: Kolektif Kitap, 2013); N. Özkoray, E. Özkoray, Gezi Fenomeni (İstanbul: İdea Politika, 2013); Ö. Göztepe (ed.), Gezi Direnişi Üzerine Düşünceler (Ankara: Notabene, 2013); G. Çakır, Ö. Başpınar Aktütün (eds.), Gezi Tartışmaları (Ankara: Ütopya Yayınevi, 2015); B. Yıldırım, Sanki Devrim (Ankara: Notabene, 2014); K. İnal (ed.), Gezi, İsyan, Özgürlük (İstanbul: Ayrıntı, 2013); A. Kara, Ö. Karaduman, Y. Dinçer (eds.) 18 Brumaire’den Taksim Direnişine Gezi’yi Soldan Kavramak (İstanbul: Kalkedon, 2014); D. Fırat, C. Erdal, Devrimci Bir Pusula: Gezi (İstanbul: Ayrıntı, 2017); V. S. Öğütle, E. Göker, Gezi ve Sosyoloji (İstanbul: Ayrıntı, 2014); C. Tuğal, Gezi’nin Yükselişi, Liberalizmin Düşüşü (İstanbul: Agora Kitaplığı, 2013); F. Benlisoy, Gezi Direnişi (İstanbul: Agora Kitaplığı, 2013); O. Ahınkay, Gezi Ruhu – Bir İsyanın Halesi (İstanbul: Agora Kitaplığı, 2013); Ş. Argın, Gezi’nin Ufkundan (İstanbul: Agora Kitaplığı, 2013); G. Ayata, P. Çağlı, et. al. Gezi Parkı Olayları İnsan Hakları Hukuku ve Siyasi Söylem Işığında Bir İnceleme (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013); H. Kömürcüoğlu, Y Kuşağını Anlamak : Bir Gezi Parkı Araştırması (İstanbul: Doğu Kitabevi, 2015)

2 Other books in English which either directly focus on Gezi protests or have chapters that did so include Kaya Genç, Under the Shadow (London: I.B. Tauris, 2016); Altuğ Yalçıntaş, Creativity and Humour in Occupy Movements (Basingstoke: Palgrave, 2015); Gamze Yücesan-Özdemir, The Road to Gezi: Resistance and Counter-Publics in 21st Century Turkey (Ottawa: Red Quill Books, 2016); O. Hemer, H-A. Persson (eds), In the Aftermath of Gezi: From Social Movement to Social Change? (New York: Palgrave Macmillan, 2017); Z. Tufekci, Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest (New Haven and London: Yale University Press, 2017); B. Turam, Gaining Freedoms: Claiming Space in Istanbul and Berlin (Stanford , CA: Stanford University Press, 2015); C. Tuğal, The Fall of the Turkish Model (London: Verso, 2016)

3 Umut Özkırımlı (ed.). The Making of a Protest Movement: #occupygezi (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 3.

4 Ibid.

5 Judith Butler. Notes toward a Performative Theory of Assembly (Boston, MA: Harvard University Press, 2015)

6 Özkırımlı (ed.). The Making of a Protest Movement, 90

7 Ibid., xii-xiv

8 Ibid., 90

9 Ibid., 93

10 Isabel David and Kumru F. Toktamış (eds.). ‘Everywhere Taksim’: Sowing the Seeds for a New Turkey at Gezi (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015), 20

11 Ibid., 21

12 Ö. M. Uluğ and Y.G. Acar. Bir Olmadan Biz Olmak (Ankara: Dipnot Yayınları, 2014)

13 Güneş Koç and Harun Aksu (eds.). Another Brick in the Barricade: The Gezi Resistance and Its Aftermath (Bremen: Weiner Verlag für Sozialforschung, 2015)

14 J. Petras and H. Veltmeyer. Social Movements in Latin America: Neoliberalism and Popular Resistance (New York: Palgrave Macmillan, 2011)

15 Efe Can Gürcan and Efe Peker. Challenging Neoliberalism at Turkey’s Gezi Park (New York: Palgrave Macmillan, 2015), 6

16 KONDA. Gezi Parkı Araştırması 2013; GENAR. Gezi Parkı Profili 2013; MetroPOLL. Gezi Parkı Protestoları 2013; E. E. Bilgiç and Z. Kafkasli, “Gencim, Özgürlükçüyüm, Ne İstiyorum?” Bilgi University 2013

17 Gürcan and Peker, Challenging Neoliberalism, 44-46

18 For two of such studies that focus on the experiences of the working class in Turkey, see A. Birelma. Emek ve Haysiyet Mücadelesi (Istanbul: Iletişim, 2014); D. Dinler. İşçinin Varlık Problemi (Istanbul: Metis, 2014)

19 Ibid., 51

* Framingham State University

Recommend this journal

Email your librarian or administrator to recommend adding this journal to your organisation's collection.

New Perspectives on Turkey
  • ISSN: 0896-6346
  • EISSN: 1305-3299
  • URL: /core/journals/new-perspectives-on-turkey
Please enter your name
Please enter a valid email address
Who would you like to send this to? *
×

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed