Skip to main content Accessibility help
×
Home

A technology and its vicissitudes: playing the gramophone in Sweden 1903–1945

  • Ulrik Volgsten (a1)

Abstract

This inquiry deals with the changing role of the technology and the use of phonographs and gramophones during the first half of the 20th century. Rather than looking at the UK or USA, which much previous research has done, the focus is on peripheral Sweden. More specifically the question is how phonography turned from being a scientific curiosity into becoming an everyday media technology, and how it thereby influenced culture and everyday musical communication. The findings show two distinct approaches to recorded music, which intermingle in today's unprecedented musicalisation of culture and everyday life around the globe – approaches respectively described as utilitarian and solipsistic.

Copyright

References

Hide All
Anon. 1925. Nyströms orgel- & pianofabriks utveckling under åren 1865–1925 (Karlstad, Nya Wermlands-tidningen)
Asplund, G. 1931. Acceptera! (Stockholm, Tiden)
Björnberg, A. 1998. Skval och harmoni. Musik I radio och TV 1925–1995 (Stockholm, Norstedts)
Björnberg, A. 2012. ‘Moderna människor med mobil musik: om rörligt musiklyssnande före transistoriseringen’, in Senmoderna reflexioner: festskrift till Johan Fornäs. ed. Bjurström, E., Fredriksson, M. and Werner, A. (Linköping, Linköping University), pp. 125–36
Boström, M. 2003. ‘The phonogram archive of the Stockholm Ethnographic Museum (1909–1930). Another chapter in the history of ethnographic cylinder recordings’, Fontes Artis Musicae, 50/1, pp. 2235
Boström, M. 2006. ‘Den falske kungen i den sanna återgivningen: Fonograf som utställningsattraktion kring 1900’, in 1897: mediehistorier kring Stockholmsutställningen, ed. Ekström, A., Jülich, S. and Snickars, P. (Stockholm, Statens ljud- och bildarkiv), pp. 197228
Bruér, J., and Westin, L. 2006. Jazz. Musik, människor miljöer (Göteborg, Ejeby)
Bull, M. 2007. Sound Moves: iPod Culture and Urban Experience (London, Routledge).
Burlin, T. 2008. Det imaginära rummet. Inspelningspraxis och produktion av konstmusikfonogram i Sverige 1925–1983 (Göteborg, Göteborg University)
Chapin, S. 1932. ‘Socio-economic status: some preliminary results of measurement’, American Journal of Sociology, 37/4, pp. 581–7
Dahlqvist, M. 2006. ‘Att saluföra modernitet: Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag’, in 1897: mediehistorier kring Stockholmsutställningen, ed. Ekström, A., Jülich, S. and Snickars, P. (Stockholm, Statens ljud- och bildarkiv), pp. 167–96
Doyle, P. 2004. ‘From “My Blue Heaven” to “Race with the Devil”: Echo, reverb and (dis)ordered space in early popular music recording’, Popular Music, 23/1, pp. 3149
Edin, M. 2017. ‘Ellen Sandels (1859–1931)’, Swedish Musical Heritage. http://www.swedishmusicalheritage.com/composers/sandels-ellen/
Edling, N. 1996. Det fosterländska hemmet. Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900 (Stockholm, Carlssons)
Elias, N. 1994. The civilizing process, trans. E. Jephcott (Oxford, Blackwell)
Englund, B. 2009. ‘Carl Lindström and the Lindström Labels in Scandinavia’, in The Lindström Project. Contributions to the History of the Record Industry, Vol. 1, ed. Gronow, P. and and Hofer, C. (Wien, Gesellschaft für Historische Tonträger), pp. 7382
Englund, B., and Gronow, P. 2011. ‘The record market in the Nordic countries, 1899–1945’, in The Lindström Project. Contributions to the History of the Record Industry, Vol. 3, ed. Gronow, P. and Hofer, C. (Wien, Gesellschaft für Historische Tonträger), pp. 172–80
Fornäs, J. 2004. Moderna människor. Folkhemmet och jazzen (Stockholm, Norstedts)
Franzén, T., Sundberg, G., and Thelander, L. 2008. Den talande maskinen. De första inspelade ljuden i Sverige och Norden (Helsinki, Suomen Äänitearkisto/Finlands ljudarkiv)
Frith, S. 1987/2007. ‘The industrialisation of music’, in Taking Popular Music Seriously. Selected Essays (Aldershot, Ashgate), pp. 93118
Gauß, S. 2009. Nadel, Rille, Trichter: Kulturgeschichte des Phonographen und des Grammophons in Deutschland (1900–1940) (Köln, Böhlau Verlag)
Gellatt, R. 1977. The Fabulous Phonograph, 1877–1977 (London, Cassell)
Gronow, P., and Englund, B. 2007. ‘Inventing recorded music: the recorded repertoire in Scandinavia 1899–1925’, Popular Music, 26/2, pp. 201304
Gronow, P., and Saunio, I. 1998. An International History of the Recording Industry, trans. Moseley, C. (London, Cassell)
Hansson, J. 1999. Humanismens kris. Bildningsideal och kulturkritik i Sverige 1848–1933 (Stockholm, Symposion)
Horn, A. 2009. Juke Box Britain: Americanisation and Youth Culture 1945–60 (Manchester, Manchester University Press)
Katz, M. 2004, Capturing Sound. How Technology has Changed Music (Berkeley, CA, University of California Press)
Kenney, W. H. 1999. Recorded Music in American Life. The Phonograph and Popular Memory, 1890–1945 (New York, Oxford University Press)
Krotz, F. 2009. ‘Mediatization: a concept with which to grasp media and societal change’, in Mediatization. Concept, changes, consequences, ed. Lundby, K. (New York, Peter Lang), pp. 2140
Lundström, G. 2001. ‘En värld i rubriker och bilder (1897–1919)’, in Den svenska pressens historia, del 3: Det moderna Sveriges spegel (1897–1945), ed. Gustafsson, K. E. and Rydén, P. (Stockholm, Ekerlids förlag), pp. 2227
Millard, A. 1995. America on Record. A History of Recorded Sound (Cambridge, Cambridge University Press)
Morgan, N. 2010. ‘“A new pleasure”: listening to National Gramophonic Society records, 1924–1931’, Musicae Scientiae, 14(2), pp. 139–64
Nortsröm, V. 1910. Masskultur (Stockholm, Idun)
Öhrström, E. 2007. ‘Ett eget rum. Ett kvinnoperspektiv på musikaliska salonger’, Bebyggelsehistorisk tidskrift, 54, pp. 2645
Perers, M. 2001“Bygge och bo”: the building and home exhibitions, forerunner to the 1930 Stockholm exhibition’, Scandinavian Journal of Design History, 11, pp. 7497
Perers, M., Wallin, L., and Womack, A. 2013. Vardagsrummet. En plats för allt och alla (Stockholm, Nordiska muséets förlag)
Pontara, T. 2019. ‘Listening to technologically mediated music in film: Representations of social and solitary listening in Swedish cinema 1930–1970’, in press.
Pontara, T. and Volgsten, U. 2017. ‘Musicalization and mediatization’, in Dynamics of Mediatization: Institutional Change and Everyday Transformations in a Digital Age, ed. Driessens, O., Bolin, G., Hepp, A. and Hjarvard, S. (Palgrave Macmillan), pp. 247–69
Pontara, T., and Volgsten, U. 2019. ‘Domestic space, music technology and the emergence of solitary listening: tracing the roots of solipsistic sound culture in the digital age’, Swedish Journal of Music Research, 99/1, pp. 105123
Rasmus, F. 2012. Musikens politiska ekonomi: Lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande musiken, 1925–2000 (Stockholm, Ink förlag)
Rosengren, H. 2007. ‘Judarnas Wagner’. Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920–1950 (Lund, Sekel)
Siefert, M. 1995. ‘Aesthetics, technology, and the capitalisation of culture: how the talking machine became a musical instrument’, Science in Context, 8/2, pp. 417–49
Sterne, J. 2003. The Audible Past. Cultural Origins of Sound Reproduction (Durham, NC, Duke University Press)
Stolare, M. 2003. Kultur och Natur. Moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900–1920 (Göteborg, Göteborgs universitet)
Strand, K. 2003. Känsliga bitar. Text- och kontextstudier i sentimental populärsång (Skellefteå, Ord & Visor)
Sydhoff, B. 1980. 1930/80. Arkitektur-form-konst (Stockholm, Kulturhuset)
Symes, C. 2004. Setting the Record Straight: A Material History of Classical Recording (Middletown, CT, Wesleyan University Press)
Szendy, P. 2008. Listening: A History of Our Ears (New York, Fordham University Press)
Trommler, F. 1985. ‘The rise and fall of Americanism in Germany’, in America and the Germans, Vol. 2, ed. Trommler, F. and McVeigh, J. (Philadelphia, PA, University of Pennsylvania Press), pp. 332–42
Volgsten, U. 2013. Från snille till geni. Den svenska kompositörsrollens omvandlingar från Kraus till Måndagsgruppen och dess betydelse för synen på musik (Möklinta, Gidlunds)
Arbetarens vän (monthly 1900–11)
Damernas Musikblad (twice monthly 1902–13)
Egna Hem (monthly 1901–7)
Egnahemsbyggaren. Tidning för hvarje hem (four issues 1910–11)
Grafo. Organ för grammofon-, radio- och fotobranschen (monthly 1931–39)
Grammofon-journalen (five issues 1930)
Hem och Ungdom, Illustrerad veckotidning (weekly 1917–20).
Hemma. Tidning för hemmet och familjen (monthly 1924–31)
Hemmets Journal (weekly 1921–45)
Hemmets Tidning (monthly 1910–29)
Hemkultur (monthly 1935–37)
Liv. Veckotidning för hem och familj (weekly 1937–40)
Musik-Tidningen (monthly 1900–27)
Nutidens hem. Tidskrift för heminredning och möbelkonst (monthly 1935–6)
Orfeus. Tidskrift för litteratur, musik, teater (1924–7)
Radio och grammofon (1929–31)
Svenska Dagbladet (daily 1900–45)
Svenska hem i ord och bilder (monthly 1913–45)
Sveriges villa- och egnahems-tidning (monthly 1909–14)
Teatern. Tidskrift för teater, musik, film (monthly 1934–45)
Vi och vårt. Illustrerad tidskrift för svenska hem (monthly 1910–12)
Vår bostad. Organ för Hyresgästernas och HSB:s riksförbund (monthly 1924–45)
Våra nöjen (monthly 1925–44)
Bilder och blad från bygge och bo, Stockholm 1922–9
Stockholmsutställningen, Stockholm 1930
Vi bo i Ribershus, Malmö 1938
Bo bättre, Göteborg 1936, 1945
När grammofonen kom, Nordiska museet 1962

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed